Vilkår for McDonald’s onlinetjenester og McDonald’s trådløse internetadgang (Danmark)

Disse vilkår er senest opdateret september 2020.

 

1.    Om onlinetjenesterne og den trådløse internetadgang

Disse vilkår (”Vilkår”) gælder med de nødvendige tilpasninger (afhængig af Onlinetjeneste), når du installerer, tilgår eller bruger websites, apps eller andre digitale medier (under ét "Onlinetjenester") udbudt af Food Folk Danmark ApS ("McDonald's) samt når du bruger McDonald’s trådløse internetadgang (”Netværket”). Under pkt. 10 fremgår de enkelte Onlinetjenesters specialvilkår.

For nærmere information om McDonald's indsamling og behandling af dine personoplysninger henvises der til McDonald's persondatapolitik https://www.mcdonalds.com/dk/da- dk/persondatapolitik.html Persondatapolitikken beskriver bl.a., hvordan McDonald’s indsamler, anvender og deler dine oplysninger samt dine rettigheder i forbindelse hermed. Med din accept af disse Vilkår bekræfter du, at du har læst McDonald's persondatapolitik.

Hvis du endnu ikke er fyldt 16 år, skal du gennemgå disse Vilkår med din forælder eller værge, før du må bruge Onlinetjenesterne og Netværket. Din forældre eller værge skal ligeledes acceptere Vilkårene på dine vegne, før du kan få lov til at bruge Onlinetjenesterne og Netværket.

 

2.   Tilgængeligheden

Der kan forekomme beskrivelse af produkter på Onlinetjenesterne, som ikke tilbydes på din lokale McDonald’s.

Alle produkter tilbydes derfor med forbehold for rådighed ("så længe lager haves") og ikke alle restauranter forhandler alle produkter. De billeder af produkter og indpakning, der vises i onlinetjenesterne, er kun eksempler, og det faktiske produkt og/eller indpakningen, du får i restauranten, kan adskille sig fra billederne. Sådanne forskelle kan skyldes din enheds visning af farver eller andre omstændigheder, som f.eks. forskelle i anvendte ingredienser, leverandører, regionale forskelle og skiftende årstider.

 

3.   Misbrug og ansvar

Dit ansvar

Misbruger du Onlinetjenesterne eller Netværket, eller medvirker du hertil, kan McDonald's rejse erstatningskrav mod dig.

Du er selv ansvarlig for, at din kommunikation, aktiviteter og brug af Onlinetjenesterne og Netværket lever op til gældende lovgivning og ikke krænker andres rettigheder.

Onlinetjenesterne og Netværket stilles til rådighed af McDonald's, som de er og forefindes, og uden garantier af nogen art. Onlinetjenesterne og Netværket kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Din brug af Onlinetjenesterne og Netværket er på eget ansvar. McDonald's indestår ikke for, at Onlinetjenesterne er egnede til eller tilgængelige for brug uden for Danmark. Hvis du bruger Onlinetjenesterne uden for Danmark, er du selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning.

Du må ikke foretage nogen handling, som kan skade eller forringe Netværket, Onlinetjenesterne eller en server eller et netværk, som understøtter Onlinetjenesterne. Du må ikke bruge nogen uautoriseret teknologi eller automatiseret system til at tilgå onlinetjenesterne eller trække indhold ud af disse, herunder men uden begrænsning til edderkopper, robotter, screen scrapers eller offline læsere. Du må endvidere ikke beskadige, overbelaste, forringe eller skaffe dig uautoriseret adgang til Onlinetjenesterne, Netværket eller nogen med Onlinetjenesterne forbundet brugerkonto.

 

Indhold leveret af tredjemand

Onlinetjenesterne indeholder muligvis links til eller muliggør anvendelse af websites, downloads, indhold, sociale netværk eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådant indhold skal ikke anses for at udgøre en godkendelse, anbefaling eller garanti fra McDonald’s side. McDonald’s er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

McDonald’s er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og tredjemand. Brug af tredjemands onlinetjenester vil være omfattet af disse onlinetjenesters egne vilkår, herunder disse onlinetjenesters privatlivspolitik.

 

McDonald’s ansvar

Bliver der rejst krav mod McDonald’s pga. dine aktiviteter mv., skal McDonald’s friholdes for alle krav. McDonald’s er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade herunder tab af fortjeneste, omsætning eller data, der er forårsaget af Onlinetjenesterne, Netværket eller din brug heraf fx hvis du mister din smartphone, eller hvis du eller andre misbruger

Onlinetjenesterne. McDonald’s er herudover ikke ansvarlig for McDonald’s manglende

 

opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med nogen begivenhed, som ligger uden for McDonald’s kontrol.

 

McDonald's adgang til at lukke Onlinetjenesterne eller Netværket

Ved klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af Netværket eller Onlinetjenesterne kan McDonald's - uanset om det angår dit eller andres misbrug - suspendere eller lukke Onlinetjenesterne eller Netværket ned uden varsel (inkl. dine eventuelle rettigheder), ligesom McDonald’s altid kan opsige din adgang til Onlinetjenesterne og kræve, at du sletter dem. McDonald’s forbeholder sig endvidere ret til at nægte adgang til Onlinetjenesterne eller Netværket uden forudgående varsel og efter eget skøn, herunder i tilfælde af misbrug.

 

4.   Børn

Børn kan som udgangspunkt ikke indgå aftaler på eller vedrørende de specifikke Onlineservices, og McDonald’s kræver derfor forældrenes tilmelding eller samtykke. Det skal således være forældre, der tilmelder børn McDonald’s klubber som fx FamilieTid.

Hvis en forælder eller værge ikke accepterer disse Vilkår, skal barnet øjeblikkeligt ophøre med at bruge Onlinetjenesterne og bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, som barnet måtte have oprettet. Kontakt os her med angivelse af e-mailadressen på den konto, som ønskes slettet.

 

5.   Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder i eller til Onlinetjenesterne tilhører McDonald's, McDonald’s licensgivere eller en af McDonald’s samarbejdspartnere. Onlinetjenesterne kan også indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Du opnår ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til Onlinetjenesterne.

McDonald’s tildeler dig ved brug af Onlinetjenesterne en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke- overdragelig, genkaldelig licens til brug af Onlinetjenesterne til personligt brug (men ikke kommercielle formål). Du tildeles således ingen ejendomsret.

 

Brugerbidrag

I nogle Onlinetjenester kan du blandt andet indsende kommentarer, bemærkninger, forslag, idéer, grafik, fotos, spørgsmål, klager, bidrag til konkurrencer eller øvrige oplysninger, som opslås eller kommunikeres til McDonald's. Disse oplysninger bliver behandlet som ikke-fortrolige og ikke-ophavsretligt beskyttet. Du anerkender og accepterer, at du ved at indsende oplysninger til McDonald's gennem onlinetjenesterne giver McDonald's en tidsubegrænset, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig licens til blandt andet at bruge, reproducere, distribuere, underlicensere, modificere, oversætte, udarbejde afledte værker af, overføre, offentliggøre og udsende oplysningerne til et hvilket som helst formål, herunder i kommercielt øjemed, uden samtykke fra og kompensation til dig eller nogen anden person.

Du indestår samtidig for, at du har rettighederne til det materiale, som du indsender til Onlinetjenesterne. Det er dit ansvar at sørge for, at det du sender til Onlinetjenesterne ikke indeholder oplysninger eller billeder, som kan gøre det muligt for andre at identificere personer eller deres private oplysninger eller ejendom, særligt deres rigtige navn eller adresse.

Du er ansvarlig for, at du ikke uploader materiale på Onlinetjenesterne som er upassende eller som reklamerer for noget. Herudover må du ikke udgive dig for at være en anden person eller virksomhed. Du må ikke mobbe, forfølge, skade eller på anden måde chikanere andre brugere af Onlinetjenesterne.

 

6.   Vilkårsændring og opdateringer

McDonald's kan til enhver tid (med eller uden varsel) opdatere, ændre eller lukke Netværket eller Onlinetjenesterne (eller din adgang til dem), herunder ved at pushe opdateringer til (eller fjerne funktionaliteter eller adgang fra) enhver McDonald’s-Onlinetjeneste, du måtte have installeret på din enhed.

McDonald's kan ligeledes frit og til enhver tid opdatere disse Vilkår. Du bør tjekke disse Vilkår med løbende mellemrum, så du altid er bekendt med det seneste indhold. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge Netværket og Onlinetjenesterne og bede McDonald's lukke en eventuel onlinetjenestekonto, du måtte have oprettet. For at lukke din konto, gå til www.mcdonaldsapps.com eller send os en e-mail på mcdonaldsdigital@dk.mcd.com.

De enkelte bestemmelser i disse Vilkår er indbyrdes uafhængige. Hvis én af dem kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende, som således fortsat vil være fuldt ud gældende.

 

7.   Overdragelse

McDonald's har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår til en anden organisation eller enhed, uden at dette på nogen måde påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Vilkårene. Du må derimod ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår til andre, medmindre McDonald's giver skriftlig tilladelse hertil.

 

8.   Lovvalg og værneting

Disse Vilkår er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

 

9.   Kontakt

McDonald's driver og kontrollerer onlinetjenesterne, men er ikke ansvarlig for driften af størstedelen af restauranterne. De fleste restauranter ejes og drives af uafhængige franchisetagere eller datterselskaber. Hver restaurant er selv ansvarlig for overholdelse af gældende love og regler for alt, hvad der har med leveringen af produkter til dig at gøre. Liste over restauranter kan ses her: https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/kontakt-os/kontakt- restaurant.html

Du er velkommen til at kontakte McDonald’s på:

Food Folk Danmark ApS Falkoner Allé 20

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 26 60 00

E-mail: kundeservice@mcdonalds.dk

Har du spørgsmål eller bemærkninger til onlinetjenesterne eller Netværket kan du også benytte siden: https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/kontakt-os.html

 

10.   De enkelte Onlinetjenester

10.1   McDonald’s Danmark app

McDonald's Danmark app'en ("App'en") udbydes af McDonald's.

Download og brug af App'en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. Du kan downloade App'en via Android Market eller Apple App Store. Du skal være mindst 16 år for at

bruge App’en. Formålet med App’en er bl.a. at give vores loyale brugere gode tilbud. Ved brug af

 

App'en accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige i App’en og på https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/vilkaar-og-betingelser.html

Apple Inc. er ikke sponsor af eller på anden måde associeret med konkurrencer i App’en.

 

10.1.1   Hvilke smartphones kan downloade App'en?

App'en kan bruges til iOS 9.0 og senere modeller samt Android 4.2 og senere modeller.

 

10.1.2   Brug af McDonalds App'en

App'en er McDonald's talerør til dig. Når App'en og din GPS-funktion er aktiveret, viser App'en McDonald's restauranter i nærheden af dig. Du kan også føje restauranter til din favoritliste, så de er nemme at finde igen. For hver restaurant får du information om afstand, åbningstider, kontaktinformation og om restauranten har McDrive, legeplads og arrangerer fødselsdage. Du har også mulighed for at se vores menukort, tilbud og kampagner med App'en.

App'en har en nærings- og allergiguide under ”Vores mad”. Guiden fortæller om vores produkters næringsindhold, og du kan se hvilke allergener vores produkter indeholder.

McDonald’s fralægger sig i videst muligt omfang ansvar for nøjagtigheden af værdier udarbejdet af McDonald’s leverandører og værdier fra andre eksterne kilder. Oversigten opdateres løbende for at afspejle de nuværende produkter og kan derfor variere fra andre materialer fx trygsager. Alle oplysninger er korrekte ved offentliggørelse, men kan ændres uden varsel.

 

10.1.2.1   Digitale rabatkuponer

I perioder tilbyder McDonald's digitale rabatkuponer, der kan benyttes til et eller flere af vores produkter ved fremvisning i restauranten. Digitale rabatkuponer er kun tilgængelige og kan kun benyttes, hvis du er logget ind i App'en og har oprettet en brugerprofil (McD-ID – læs mere under ”oprettelse af McD-ID”).

Du må kun bruge rabatkuponen via din egen smartphone, og du må ikke låne den til andre, for at de kan gøre brug af rabatkuponen. De nærmere vilkår for rabatkuponerne fremgår direkte af rabatkuponen.

Når du er i McDonald's restauranten, skal du finde rabatkuponen på App'en. Du skal dernæst vise kuponen på din smartphone til en McDonald's ekspedient, som indløser denne eller indløse den ved en af vores kiosker/selvbestillingsskærme - ellers er indløsningen ugyldig, og din rabatkupon er gået tabt. Du må derfor ikke selv godkende indløsning af din rabatkupon.

 

Digitale rabatkuponer kan bruges i alle McDonald's restauranter i Danmark i den periode, der fremgår af den specifikke kupon.

 

10.2   McDonald’s Happy Studio app og websted

McDonald's Happy Studio app og websted ("Happy Studio") udbydes af McDonald’s Europe Limited. Download og brug af app'en koster ikke noget bortset fra almindelig datatakst. Du kan som forældre downloade app'en via Android Market eller Apple App Store. Happy Studio er kun beregnet til at blive brugt til underholdning. Ved brug af Happy Studio accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige i app’en og på webstedet https://www.mcdonalds.com/dk/da-dk/vilkaar-og-betingelser.html

 

10.2.1   Hvilke smartphones kan downloade Happy Studio app'en?

Happy Studio app kan bruges til iOS 9.0 og senere modeller samt Android 4.2 og senere modeller.

 

10.2.2   Brug af Happy Studio app’en

Happy Studio app'en indeholder spil og andre kreative aktiviteter herunder rollespil. Det er ikke muligt at foretage køb i Happy Studio app’en, og der findes ingen reklamer for madvarer. Happy Studio app’en opdateres jævnligt med nye spil og figurer.

Det er muligt at bruge Happy Studio app’en uden internet.

 

10.2.2.1   Børn

Vores almindelige betingelser i pkt. 4 i forhold til børn finder anvendelse i forhold til Happy Studio.

Når Happy Studio app'en er installeret på en mobil enhed eller tablet, er en forældres eller værges tilladelse ikke påkrævet for at spille. Både iTunes og Google Play har børnesikring og adgangskode for at gøre det muligt for en forælder at forhindre et barn i at downloade Happy Studio.

 

10.2.2.2   Bidrag

Vores almindelige betingelser i pkt. 5 i forhold til brugerbidrag finder anvendelse i forhold til Happy Studio.