ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MCDONALD’S LANDELIJKE OPSCHOONDAG 2022

1.                           Algemeen

1.1.                       Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde Landelijke Opschoondag die plaats zal vinden op zaterdag 19 maart 2022 (hierna: de "Actie").

1.2.                       De Actie start op 19 maart 2022 om 07.00 uur en eindigt op 19 maart 2022 om 23.59 uur (hierna: de “Actieperiode”).

Let op: De Actie zal vanaf donderdag 10 maart 2022 aangekondigd worden middels posters, radiocommercials, een krantenadvertentie en sociale media.  

1.3.                       Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers (hierna: “de Deelnemers” of in enkelvoud “de Deelnemer”) aan de Actie meedoen en kans maken op mooie prijzen. De winnaars worden op maandag 21 maart 2022 ad random geselecteerd. Gedurende de Actie worden er 4 prijzen weg gegeven. 

1.4.                     De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14 te (1105 BH) Amsterdam Zuidoost (hierna: "McDonald's"). 

2.                            Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.                        Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 16 jaar. Minderjarigen – ouder dan 16 jaar doch jonger dan 18 jaar - hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.

2.2.                        Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3.                        Voor deelname aan de Actie worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een Prijs uit te reiken.

2.4.                        Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.

3.                            Deelname

3.1.                       De Deelnemer is de persoon die de foto deelt van zijn/haar volle afvalzak in zijn of haar Instagram Story onder vermelding van @McDonaldsnl, via een Privé Bericht op Facebook aan McDonald’s, of via een Direct Message (DM) aan @McDonaldsnl. (zie artikel 3.4. voor een uitgebreidere uitleg). Verder dient de Deelnemer vanzelfsprekend voor/in een in Nederland gevestigd McDonald’s restaurant te zijn/staan. Indien een Deelnemer deelneemt met een foto waarop andere personen te zien zijn, dan zijn deze personen uitdrukkelijk géén deelnemer in de zin van de Actie. De Deelnemer staat er voor in dat de geportretteerde(n) toestemming heeft / hebben gegeven voor het maken van de foto en openbaarmaking van die foto. Indien de Deelnemer daar niet voor in kan staan, dient hij/zij zorg te dragen dat deze personen niet herkenbaar in beeld zijn. Indien de Deelnemer niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, is de Deelnemer uitgesloten van deelname.

3.2.                        Foto’s waarop gevaarlijk of aanstootgevend gedrag te zien is tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart 2022 – zulks ter discretionaire beoordeling van de McDonald’s – zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Als aanstootgevend gedrag rekent McDonald’s in ieder geval – doch niet beperkt tot – foto’s met geweld, vernielingen, agressie, drugsgebruik, alcoholgebruik, ongewenste intimiteiten of discriminerende, racistische, fascistische en/of seksistische content.

3.3.                      Uit alle inzendingen die voldoen aan de in deze Algemene Voorwaarden gestelde eisen, worden de winnaars ad random geselecteerd met behulp van een computerprogramma. De Deelnemers worden niet beoordeeld op hun artistieke inspanning (lees: hun situatie, verhaal en/of creativiteit). De Deelnemer moet wel aan de eisen van 3.1. voldoen anders zal de Deelnemer worden uitgesloten van Deelname.  

3.4.                 Deelname aan de Actie is mogelijk op de volgende wijze:

3.4.1.                       Deelnemer maakt zelf een foto van een volle afvalzak op zaterdag 19 maart 2022 tijdens de Landelijke Opschoondag in/voor een in Nederland gevestigd McDonald’s restaurant. Hier moet in ieder geval het belangrijkste element, een volle afvalzak, worden weergeven. Het is niet toegestaan om reeds bestaande foto’s van anderen te gebruiken waarop een volle afvalzak in combinatie met een McDonald’s restaurant is afgebeeld.

3.4.2.                        Deelnemer kan op drie verschillende manieren zijn/haar foto delen met McDonald’s en zodoende meedoen aan de Actie. De Deelnemer deelt de foto van een volle afvalzak in/voor een McDonald’s restaurant in Nederland en deelt deze foto in zijn/haar Instagram Story en richt deze aan @McDonaldsnl, de Deelnemer deelt de desbetreffende foto via een Privé bericht op Facebook aan McDonald’s of de Deelnemer deelt de desbetreffende foto via een Direct Message (DM) aan @McDonaldsnl op Instagram.

Let op: maak je gebruik van de mogelijkheid tot delen via je Instagram Stories? Zorg dat het Instagram account op openbaar staat, anders kan McDonald’s de foto niet zien en doet de foto dus niet mee aan deze Actie.

3.4.4.                        Op maandag 21 maart 2022 zullen uit alle inzendingen die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden de winnaars worden geselecteerd door middel van een computerprogramma. Er worden maximaal vier winnaars geselecteerd. De Winnaar ontvangt één van de onder artikel 4.1. genoemde prijzen. McDonald’s zal de foto’s van de Winnaars niet posten op haar Social Media accounts.

3.5.                      Het is een Deelnemer toegestaan om meer dan ééns mee te doen. Echter wanneer de Deelnemer reeds een prijs heeft gewonnen, dan mag hij of zij niet opnieuw meedingen naar prijzen.

4.                            Prijzen

4.1.                        De Actie kent enkel één prijs namelijk een voucher voor 2 overnachtingen in een Slow Cabin. Slow Cabins is gevestigd aan de Ringlaan 17A (2960), te Brecht in België (hierna: "Slow Cabins"). Slow Cabins zijn duurzame huisjes in de natuur voor 1 tot 4 personen. De Prijs valt onder te verdelen in twee categorieën. 

(i)                     Voor 1-2 personen (Time for Two) a €495,-

(ii)                    Voor 3-4 personen (Time for Family) a €545,-

De Winnaar wordt gevraagd om aan te geven of hij een Slow Cabin voor 1 – 2 personen wenst of een Slow Cabin voor 3 -4 personen. Winnaars dienen zelf met de organisatie die de Slow Cabins verhuurt af te stemmen wanneer de voucher gebruikt wordt. De totale prijzenpot varieert van €1980,- tot €2180Indien en voorzover over de gewonnen prijs Kansspelbelasting verschuldigd is, zal McDonald's dit voldoen. 

4.2.                        De Actieperiode geldt enkel op zaterdag 19 maart 2022.

Let op: Deelnemers die vóór of na zaterdag 19 maart 2022 proberen deel te nemen aan de Actie worden niet meegenomen in de selectie van de winnaars. 

4.3.                        McDonald’s geeft maximaal vier prijzen weg. Indien er géén geschikte foto’s zijn en/of onvoldoende foto’s zijn die in de ogen van McDonald’s die voldoen aan de in artikel 3 genoemde selectiecriteria, dan behoudt McDonald’s zich het recht voor om minder dan vier prijzen weg  te geven.

4.4.                        De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk de Prijs in te wisselen of om te ruilen voor geld. Indien de uiteindelijke Winnaar de Prijs niet accepteert of niet (tijdig) voldoet aan de onder artikel 5 genoemde voorwaarden, dan vervalt de Prijs terug aan McDonald’s. Winnaars dienen zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten en een reisverzekering Zakgeld ter plaatse is ook niet in de prijs ingebrepen.

5.                            Uitkering van Prijzen

5.1.                        De Deelnemer die een prijs heeft gewonnen wordt gecontacteerd en gevraagd om zijn/haar gegevens te verstrekken, te weten: naam, geboortedatum, postadres en e-mailadres. Na ontvangst van deze gegevens zal McDonald’s de gewonnen prijs aan de Winnaar verzenden. De Winnaar dient deze gegevens voor 1 mei 2022, te verstrekken. Daarna vervalt het recht op de gewonnen prijs en vervalt de prijs terug aan McDonald’s.

5.2.                        De Winnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste persoonsgegevens via de het door McDonald’s gekozen communicatiemiddel. Op het moment dat er onbedoeld foutieve gegevens zijn opgegeven, dient de Winnaar contact op te nemen met McDonald’s door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com.

6.                            Aansprakelijkheid

6.1.                        McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een prijs, (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv)  enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen prijs met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.

6.2.                        McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) de uitgekeerde prijs.

6.3.                        McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor het mislopen van de prijs wanneer de Winnaar de prijs niet of niet tijdig accepteert.

6.4.                        McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de McDonald’s App, McDonald’s Instagram pagina en/of de Actiewebsite niet dan wel tijdelijk niet deugdelijk functioneren. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de McDonald’s App,  McDonald’s Instagram pagina en/of de Actievoorwaarden, voorzover deze binnen haar invloedsfeer liggen, zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7.                         Persoonsgegevens

7.1.                    Om mee te doen aan de Actie en de Prijzen te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om de in artikelen 5.1 genoemde persoonsgegevens te verstrekken en om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

7.2.                   McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, met uitzondering van de persoonsgegevens die in het kader van de registratie van een McDonald’s App account worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om winnaar(s) te informeren over de afhandeling van hun Prijs. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van registratie van een McDonald’s App account vallen onder het privacybeleid van de App en worden pas verwijderd nadat de deelnemer zijn of haar account heeft verwijderd. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna verwijderd.

8.                        Diversen

8.1.                    De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Actiewebsite.

8.2.                    McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden in de McDonald’s App en Actiewebsite.

8.3.                    Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om een gewonnen Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie.

8.4.                    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8.5.                    Op de Actie en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

8.6.                   De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.3 adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop.  Klachten over de Actie kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.4 adres (of door het invullen van het contactformulier op: https://www.mcdonalds.com/nl/nl-nl/neem-contact-op.html).

 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Geleverd door
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.