ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MCDONALD’S LITTER  & GLAMOUR 2022  

1.              Algemeen

1.1.         Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde ‘Litter & Glamour’ actie (hierna: de "Actie").

1.2.         De Actie loopt gedurende 4 weken van 16 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 (hierna: de “Actieperiode”). Op 7 verschillende dagen in de Actieperiode, zullen prijzen weggegeven worden. Iedereen die aan de toelatingscriteria voldoet en in de Actieperiode zijn of haar afval weggooit in een herkenbare McDonald’s Litter & Glamour Actie-Afvalbak in het restaurant (bij instore restaurants) of op de parkeerplaats (bij restaurants met een McDrive) (hierna: “de Actie-Afvalbak”) maakt kans op het winnen van prijzen.

1.3.         De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan Stadsplateau 31-32, 3521 AZ Utrecht (verder te noemen: "McDonald's"). De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van de Medium Friet van McDonald’s en bovendien stimuleert deze actie het goed weggooien van de verpakking door de gast.

1.4.          Alle in Nederland gevestigde McDonald’s restaurants doen mee aan de Actie, met uitzondering van de McDonald’s restaurants Schiphol Lounge 2 en Schiphol Lounge 3, die zich achter de security op Schiphol bevinden. De locatie van de Actie-Afvalbak bij elk restaurant is vooraf bepaald op basis van landelijk geldende richtlijnen die verstrekt zijn door McDonald’s Nederland aan de deelnemende restaurants.

2.              Formaliteiten deelname

2.1.                     Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 13 jaar. Minderjarigen hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan De Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.

2.2.                    Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3.                    Voor deelname aan De Actie door een minderjarige, worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een Prijs uit te reiken.

2.4.                    Uitgesloten van deelname aan De Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.

3.              De Actie en de Prijzen 

 

3.1.                     De Actie bestaat uit het simpele mechanisme: Weggooien is kans maken op mooie prijzen! Een bezoeker van een deelnemend McDonald’s restaurant in Nederland, dingt mee naar het winnen van één van de hieronder beschreven prijzen wanneer hij/zij in de Actieperiode zijn/haar gebruikte McDonald’s verpakking in een Actie-Afvalbak gooit. Voorafgaand aan de Actieperiode heeft een onafhankelijke deurwaarder 8 restaurants, data en tijdstippen geselecteerd wanneer de prijzen gewonnen kunnen worden. Winnaars zijn die deelnemers die op de juiste datum en tijdstip bij het juiste McDonald’s restaurant zijn/haar afval in de deelnemende Actie-Afvalbak deponeren.

3.2.                     Tijdens een trekking worden meerdere winmomenten geselecteerd. Per geselecteerd winmoment vindt een prijsuitreiking van een prijs plaats. De locatie, datum, het tijdstip en de Hoofdprijs die tijdens het winmoment  worden weggegeven, zijn op 4 augustus ’22 door een onafhankelijke deurwaarder getrokken. Voor de periode van 16 t/m 21 augustus 2022 zijn 2 winnende locaties, dagen, tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor de week van 22 t/m 28 augustus 2022 zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor  de week van 29 augustus 2022 t/m 4 september 2022 zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor de week van 5 september 2022  t/m 12 september zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken.  Deze gegevens worden niet extern gecommuniceerd of met derden gedeeld, anders dan het productionele team van McDonald’s dat betrokken is bij de Actie. Een deurwaarder en medewerker van McDonald’s zien vervolgens ter plekke toe op de aanwijzing van de winnaars. 

3.3.                    Vanaf 16 augustus 2022 zijn de speciale Actie-Afvalbakken te vinden op parkeerplaatsen en in restaurants van McDonald’s. Meedingen naar De Prijzen kan alleen gedurende de Actieperiode. Een deelnemer kan, binnen genoemde Actieperiode, zo vaak meedingen naar prijzen als hij of zij wil.

 

3.4.                    Mocht er een uur na het door de deurwaarder getrokken tijdstip, op de aangewezen locatie en aangewezen dag geen winnende verpakking in de Actie-Afvalbak gegooid zijn, dan vervalt deze trekking en zullen bijbehorende Prijzen terugvallen aan McDonald’s.

3.5.                    De Actieperiode bestaat uit 4 weken en 7 verschillende winmomenten . Gedurende één winmoment wordt er 1 prijs uitgedeeld.  Een dag loopt van 08.00 uur tot 21.00 uur.

3.6.                    Alle prijzen binnen dit totale prijzenpakket laten zich omschrijven als ‘Maak kans op prijzen’ (hierna: de “Prijzen” of “De Prijs”).  De prijzenpot bestaat uit 8 One of Kind Prijzen Dit zijn:  

(i)       Lifesize Milk Shake beker beeldj’ t.w.v. €3.457,11 (1 stuk)

(ii)      Lifesize Frietbakje beeldje en ketting €3.457,11 (1 stuk)

(iii)     Lifesize Koffiebeker beeldje en ketting t.w.v. €1907,11 (1 stuk)

(iv)     Oorbellen sausbakje t.w.v. €2.107,11 (1 stuk)

(v)      Big Mac doosje zegelring t.w.v. €2.607,11 (1 stuk)

(vi)     Milk Shake beker pin t.w.v. €2.557,11 (1 stuk)

(vii)    Oorbellen frietbakje t.w.v. €7.407,11 (1 stuk)

3.7.                    De totale waarde van alle prijzen tezamen bedraagt €23.500,-.

3.8.                    Wat de Prijzen (als bedoeld in artikel 3.6) zijn, wordt door McDonald’s tevens bekend gemaakt via de eigen kanalen van McDonald’s, een specifieke landingpage (hierna: “de Actiepagina”), communicatie op TV, Radio en Social Media en in de restaurants, gedurende de Actieperiode.

3.9.                    Alle Prijzen hebben een waarde die hoger is dan € 449,-, en dus  geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de betreffende prijs. McDonald’s zal zorg dragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.

3.10.                Kijk voor de openingstijden van de deelnemende McDonald’s restaurants op http://www.mcdonalds.nl/restaurant of in de McDonald’s App.

4.              Deelname

4.1.                     Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk in de Actieperiode bij een McDonald’s Restaurant. Informatie over de locatie, datum en tijdstip waarop prijzen kunnen worden gewonnen wordt niet extern gecommuniceerd.

4.2.                    Het meedingen naar De Prijzen als bedoeld in artikel 3.6 is mogelijk op de volgende wijze:

4.2.1.              Ga in de Actieperiode naar een deelnemend McDonald’s Restaurant of bezoek een deelnemend McDonald’s restaurant via de McDrive.

4.2.2.             Na het nuttigen van de bestelde producten, gooi je de gebruikte verpakkingen in de speciale Actie-Afvalbak. Met deze handeling ga je akkoord met de Algemene voorwaarden (in te zien middels de online Actiepagina).

4.2.3.             Een onafhankelijke deurwaarder heeft voorafgaand aan de Actieperiode de restaurants, data en tijdstippen bepaalt waarop prijzen gewonnen kunnen worden. Er zal een onafhankelijke deurwaarder ter plaatse aanwezig zijn die toeziet op het aanwijzen van de winnaars. De deelnemer die volgens de waarneming van de deurwaarder als eerste op het juiste tijdstip, op de juiste datum en bij het juiste restaurant zijn/haar afval in de speciale Actie-Afvalbak deponeert, is de winnaar.

5.              Claim Prijs en voorwaarden

5.1.                     Een deurwaarder en medewerker van McDonald’s zijn ter plekke aanwezig en zullen direct ter plekke de winnaars informeren over de winst.

5.2.                    Degene die door de deurwaarder wordt aangewezen als persoon die zichtbaar als eerste zijn afval in de deelnemende Actie-Afvalbak gooit (op de juiste locatie, dag en tijd) wint De Prijs.

5.3.                    Na bekendmaking van deze uitslag vraagt McDonald’s de winnaar het volgende:

(i)       Contactgegevens te delen in de vorm van een telefoonnummer en/of e-mailadres, voor verdere afhandeling van de daadwerkelijke uitreiking van de prijs;

(ii)      Om ter plaatse een geldig identificatiebewijs te tonen aan de deurwaarder.

(iii)     Bij minderjarige deelnemers zal de door McDonald’s inschakelde onafhankelijke deurwaarder zich ervan vergewissen dat er dat de ouders toestemming verlenen voor de acceptatie van de Prijs. Zodoende dient de Winnaar tevens de contactgegevens van diens ouders te verstrekken.

(iv)     Een aan de winnaar geadresseerd poststuk ter confirmatie van het Nederlandse woonadres van de winnaar ten behoeve van het (indien van toepassing) toesturen van de Prijs.

(v)      Nadat de identiteit en woonadres bevestigd zijn, zal McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen derde contact opnemen over het in ontvangst nemen van de Prijs.

(vi)     Indien een winnaar zijn identiteit niet binnen één maand na het eerste contact (lees: het winmoment) met  McDonald’s heeft bevestigd, verliest de winnaar het recht op de Prijs en vervalt de Prijs terug aan McDonald’s.

5.4.                    McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen derde zal wekelijks eenmaal telefonisch of per e-mail contact proberen op te nemen met de winnaar via het opgegeven telefoonnummer of opgegeven e-mailadres tot maximaal één maand na de trekking van de Prijs. Als voor het einde van deze termijn geen contact tot stand is gekomen met de winnaar vervalt de Prijs terug aan McDonald’s.

5.5.                    Prijzen kunnen alleen in ontvangst genomen worden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer voorafgaand aan de overhandiging geen geldig legitimatiebewijs getoond kan worden zal de Prijs terugvallen aan McDonald’s.

5.6.                    De Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is ook niet mogelijk om Prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.

6.              Publiciteit

Door mee te doen aan de Actie stemmen deelnemers er mee in, en verlenen de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers toestemming aan McDonald's om de naam, leeftijd en woonplaats alsmede (indien van toepassing) het portret van de winnaar(s) te gebruiken in communicatie- en promotiemiddelen met betrekking tot de Actie. Winnaars wordt ter plekke  bovendien gevraagd een verklaring (Quit Claim) te ondertekenen, waarmee toestemming wordt gegeven aan McDonald’s om naam, leeftijd, woonplaats en portret openbaar te maken of anderszins te gebruiken ter promotie van de Actie. Het ondertekenen van deze verklaring is geen vereiste voor het in ontvangst nemen van de Prijs.

7.              Aansprakelijkheid

7.1.                      McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een prijs (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen prijs, met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.

7.2.                    McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van een door haar uit te keren prijs.

7.3.                    McDonald's is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een door haar uit te keren prijs. McDonald's verleent geen garanties op een door haar te verstrekken prijs.

7.4.                    McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien een Actie-Afvalbak tijdelijk niet deugdelijk functioneert. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de Actie-Afvalbak zo spoedig mogelijk te herstellen.

8.              Persoonsgegevens

8.1.                     Om mee te doen aan de Actie en de genoemde prijzen te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om de in artikel 5.3 genoemde persoonsgegevens te verstrekken en om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

8.2.                    McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om de winnaar(s) van een Prijs te informeren over de afhandeling van hun prijs. Na afhandeling van de uitreiking van de Prijs, zullen ook deze persoonsgegevens direct worden verwijderd. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna worden verwijderd.

9.              Diversen

9.1.                     De toepasselijke Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de deelname aan de Actie zijn te vinden op de Actiepagina.

9.2.                    McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene en Bijzondere Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Actiepagina.

9.3.                    Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om de betreffende Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie gedurende de maanden oktober en november 2020.

9.4.                    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9.5.                    Op de Actie, en de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

9.6.                    De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.3 genoemde adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop.

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Geleverd door
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.