ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MCDONALD’S YOU BIN IT, YOU WIN IT SEPTEMBER 2021

 

1.                     Algemeen

1.1.         Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde ‘You Bin It, You Win It’ actie (hierna: de "Actie").

1.2.         De Actie loopt van 14 september 2021 tot en met 10 oktober 2021 (hierna: de “Actieperiode”). Op 8 verschillende dagen in de Actieperiode zullen meerdere prijzen weggegeven worden. Iedereen die aan de toelatingscriteria voldoet en in de Actieperiode zijn of haar afval weggooit in een herkenbare bestickerde McDonald’s You Bin It You Win it-actie afvalbak in het restaurant (bij instore restaurants) of op de parkeerplaats (bij restaurants met een McDrive) (hierna: “de Actie-Afvalbak”) maakt kans op het winnen van prijzen. Op de te winnen prijzen zijn, naast deze Algemene Voorwaarden, ook bijzondere actievoorwaarden (hierna: de “Bijzondere Voorwaarden”) van toepassing. Elk Prijs heeft eigen, specifieke Bijzondere Voorwaarden.

1.3.         De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14, 1105 BH Amsterdam Zuidoost (verder te noemen: "McDonald's"). De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van de Milkshake’s van McDonald’s en bovendien stimuleert deze actie het goed weggooien van de verpakking inclusief het rietje door de gast.

1.4.          Alle in Nederland gevestigde McDonald’s restaurants doen mee aan de Actie, met uitzondering van de McDonald’s restaurants Schiphol Lounge 2 en Schiphol Lounge 3, die zich achter de security op Schiphol bevinden. De locatie van de Actie-Afvalbak bij elk restaurant is vooraf bepaald op basis van landelijk geldende richtlijnen die verstrekt zijn door McDonald’s Nederland aan de deelnemende restaurants. De Actie is niet van toepassing op bestellingen die gedaan worden via McDelivery.

2.              Formaliteiten deelname

2.1.         Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 13 jaar. Minderjarigen hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan De Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen prijs te ontvangen.

2.2.         In verband met de aard van de te winnen prijs, wordt bij sommige prijzen afgeweken van de leeftijdsgrens van 13 jaar en dient de deelnemer 16 jaar of ouder te zijn. Dit zal worden vermeld in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden.

2.3.         Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden.

2.4.         Voor deelname aan De Actie door een minderjarige, worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een Prijs uit te reiken.

2.5.         Uitgesloten van deelname aan De Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.

3.              De Actie en de Prijzen 

3.1.         De Actie bestaat uit het simpele mechanisme: Weggooien is kans maken op mooie prijzen! Een bezoeker van een deelnemend McDonald’s restaurant in Nederland, dingt mee naar het winnen van één van de hieronder beschreven prijzen wanneer hij/zij in de Actieperiode zijn/haar gebruikte McDonald’s verpakking in een Actie-Afvalbak gooit. Voorafgaand aan de Actieperiode heeft een onafhankelijk gerechtsdeurwaarder voor elke week twee restaurants , data,  tijdstippen geselecteerd wanneer de prijzen gewonnen kunnen worden. Ook de op dat winmoment te winnen Hoofdprijs is vooraf door de deurwaarder getrokken. In totaal zijn er 8 winmomenten. Winnaars zijn die deelnemers die op de juiste datum en tijdstip bij het juiste McDonald’s restaurant zijn/haar afval in de deelnemende Actie-Afvalbak deponeren en voldoen aan de in de Algemene en Bijzondere Actievoorwaarden opgenomen voorwaarden voor Deelname.

 

3.2.         De locatie, datum, het tijdstip en de Hoofdprijs die tijdens het winmoment  worden weggegeven, zijn op 1 september 2021 door een onafhankelijke deurwaarder getrokken. Voor de periode van 14 t/m 19 september 2021 zijn 2 winnende locaties, dagen, tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor de week van 20 t/m 26 september 2021 zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor  de week van 27 september t/m 3 oktober 2021 zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken. Voor de week van 4 t/m 10 oktober zijn 2 winnende locaties, dagen,  tijden en Hoofdprijzen getrokken.  Deze gegevens worden niet extern gecommuniceerd of met derden gedeeld, anders dan het productionele team van McDonald’s dat betrokken is bij de Actie. Een deurwaarder en medewerker van McDonald’s zien vervolgens ter plekke toe op de aanwijzing van de winnaars.  
NB
: De Biro, zijnde de ultieme Hoofdprijs, is pas meegenomen in de trekking voor de Hoofdprijzen vanaf de 2e week van de Actieperiode.

 

3.3.         Vanaf 14 september 2021 zijn de speciale Actie-Afvalbakken te vinden op parkeerplaatsen en in restaurants van McDonald’s. Meedingen naar De Prijzen kan alleen gedurende de Actieperiode. Een deelnemer kan, binnen genoemde Actieperiode, zo vaak meedingen naar prijzen als hij of zij wil.

 

3.4.         Mocht er een uur na het door de notaris getrokken tijdstip, op de aangewezen locatie en aangewezen dag geen winnende verpakking in De Actie-Afvalbak gegooid zijn, dan vervalt het winmoment en vervallen de niet vergeven de Prijzen terug aan McDonald’s met uitzondering van de Biro. Wanneer het aan de Biro gekoppelde winmoment verstrijkt zonder dat er een winnaar kan worden aangewezen, die voldoet aan de voor de Biro geldende Actievoorwaarden, dan schuift deze Hoofdprijs door naar het volgende getrokken winmoment. De oorspronkelijk aan dat winmoment gekoppelde Hoofdprijs schuift vervolgens ook door enzovoorts. Resulterend in het verval van de Hoofdprijs die gekoppeld is aan het laatste winmoment in de Actieperiode.

 

3.5.         Gedurende de Actieperiode stelt McDonald’s dus op 8 dagen twee prijzen per dag ter beschikking. Een dag loopt van 08.00 uur tot 21.00 uur.

 

3.6.         De Actie bestaat uit 8 trekkingsdagen waarbij op een trekkingsdag een prijsuitreiking van twee  prijzen plaatsvindt, bestaande uit één grote prijs (hierna: “Hoofdprijs”) en één van de acht kleine prijzen (hierna: “Kleine prijzen”). Alle prijzen binnen dit totale prijzenpakket laten zich omschrijven als ‘Maak kans op prijzen’ (hierna: de “Prijzen” of “De Prijs”). Per dag worden de volgende prijzen weggegeven:

 

        (i)       Op 1 dag  1 Hoofdprijs bestaande uit een Biro  t.w.v. €10.533,68 ;

        (ii)      Op 1 dag  1 Hoofdprijs bestaande uit een Super 73 e-scooter  t.w.v. €1.321,49 en;

        (iii)     Op 3 dagen 1 Hoofdprijs bestaande uit een Mountainbike Cube Analog t.w.v.  €1.368,-  (in totaal 3 stuks) en;

        (iv)     Op 3 dagen 1 Hoofdprijs  JBL Speaker Flip 5 t.w.v. €92,99, (in totaal 3 stuks) en;

        (v)      Op 8 dagen een Kleine prijs  Flextrash, 5L, t.w.v. €20,95 (in totaal 8 stuks)

3.7.         Voor de prijzen als bedoeld in artikel 3.6 gelden telkens aparte Bijzondere Voorwaarden per prijs die samen met deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3.8.         De totale waarde van alle prijzen tezamen bedraagt € 16.405,74.

3.9.         Wat de Prijzen (als bedoeld in artikel 3.6) zijn, wordt door McDonald’s tevens bekend gemaakt via de eigen kanalen van McDonald’s, een specifieke landingspage (hierna: “de Actiepagina”), communicatie op TV, Radio en Social Media en in de restaurants, gedurende de Actieperiode.

3.10.       Indien een prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,-, dan  geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de betreffende prijs.  Er is enkel kansspelbelasting verschuldigd over de waarde van de volgende prijzen: de Biro, de Super 73 e-scooter en de Cube Analog mountainbikes. McDonald’s zal zorg dragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.

3.11.       Kijk voor de openingstijden van de deelnemende McDonald’s restaurants op http://www.mcdonalds.nl/restaurant of in de McDonald’s App.

4.              Deelname

4.1.         Deelname aan de Actie is uitsluitend mogelijk in de Actieperiode bij een McDonald’s Restaurant. Informatie over de locatie, datum en tijdstip waarop prijzen kunnen worden gewonnen wordt niet extern gecommuniceerd.

4.2.         Het meedingen naar De Prijzen als bedoeld in artikel 3.6 is mogelijk op de volgende wijze:

        4.2.1.     Ga in de Actieperiode naar een deelnemend McDonald’s Restaurant of bezoek een deelnemend McDonald’s restaurant via de McDrive.

        4.2.2.      Na het nuttigen van de bestelde producten, gooi je de gebruikte verpakkingen in de speciale Actie-Afvalbak. Met deze handeling ga je akkoord met de Algemene en Bijzondere voorwaarden (in te zien middels de online Actiepagina).

        4.2.3.      Een onafhankelijk deurwaarder heeft voorafgaand aan de Actieperiode de restaurants, data en tijdstippen bepaalt waarop prijzen gewonnen kunnen worden. Er zal een onafhankelijke deurwaarder ter plaatse aanwezig zijn die toeziet op het aanwijzen van de winnaars. De deelnemer die volgens de waarneming van de deurwaarder als eerste op het juiste tijdstip, op de juiste datum en bij het juiste restaurant zijn/haar afval in de speciale Actie-Afvalbak deponeert en voldoet aan de in de Algemene en Bijzondere Actievoorwaarden opgenomen voorwaarden voor Deelname is de winnaar.

5.              Claim Prijs en voorwaarden

5.1.         Een deurwaarder en medewerker van McDonald’s zijn ter plekke aanwezig en zullen direct ter plekke de winnaars informeren over de winst.

5.2.         Degene die door de deurwaarder wordt aangewezen als persoon die zichtbaar als eerste zijn afval in de deelnemende Actie-Afvalbak gooit (op de juiste locatie, dag en tijd) wint een van de Hoofdprijzen. De fysiek zichtbare daaropvolgende persoon wint de Kleine prijs.  De aanwijzing van de verschillende winnaars door de deurwaarder is bindend.

5.3.         Na bekendmaking van deze uitslag vraagt McDonald’s de winnaar – afhankelijk van de gewonnen Prijs - het volgende:

        (i)       Contactgegevens te delen in de vorm van een telefoonnummer en/of e-mailadres, voor verdere afhandeling van de daadwerkelijke uitreiking van de prijs;

        (ii)      Om ter plaatse een geldig identificatiebewijs te tonen aan de deurwaarder.

        (iii)     Bij minderjarige deelnemers zal de McDonald’s zich ervan vergewissen dat er dat de ouders toestemming verlenen voor de acceptatie van de Prijs. Zodoende dient de Winnaar tevens de contactgegevens van diens ouders te verstrekken.

        (iv)     Een aan de winnaar geadresseerd poststuk ter confirmatie van het Nederlandse woonadres van de winnaar ten behoeve van het (indien van toepassing) toesturen van de Prijs.

        (v)      Nadat het woonadres bevestigd zijn, zal McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen derde contact opnemen over het in ontvangst nemen van de Prijs. Tenzij de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden anders bepalen, zal verdere uitleg per e-mail worden medegedeeld.

        (vi)     Indien een winnaar zijn adres niet binnen twee weken na het eerste contact door McDonald’s heeft bevestigd, verliest de winnaar het recht op de Prijs en vervalt de Prijs terug aan McDonald’s.

5.4.         McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen derde zal wekelijks eenmaal telefonisch of per e-mail contact proberen op te nemen met de winnaar via het opgegeven telefoonnummer of opgegeven e-mailadres tot maximaal één maand na de trekking van de Prijs, tenzij de Bijzondere Voorwaarden anders bepalen. Als voor het einde van deze termijn geen contact tot stand is gekomen met de winnaar vervalt de Prijs terug aan McDonald’s.

5.5.         Prijzen kunnen alleen in ontvangst genomen worden op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer voorafgaand aan de overhandiging geen geldig legitimatiebewijs getoond kan worden zal de Prijs terugvallen aan McDonald’s.

5.6.         De Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is ook niet mogelijk om Prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.

6.              Aansprakelijkheid

6.1.         McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een prijs (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen prijs, met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.

6.2.         McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van een door haar uit te keren prijs.

6.3.         McDonald's is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een door haar uit te keren prijs. McDonald's verleent geen garanties op een door haar te verstrekken prijs.

6.4.         McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien een Actie-Afvalbak tijdelijk niet deugdelijk functioneert. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de Actie-Afvalbak zo spoedig mogelijk te herstellen.

7.              Persoonsgegevens

7.1.         Om mee te doen aan de Actie en de genoemde prijzen te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om de in artikel 5.3 genoemde persoonsgegevens te verstrekken en om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

7.2.         McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om de winnaar(s) van een Prijs te informeren over de afhandeling van hun prijs. Na afhandeling van de uitreiking van de Prijs, zullen ook deze persoonsgegevens direct worden verwijderd. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna worden verwijderd.

8.              Diversen

8.1.         De toepasselijke Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de deelname aan de Actie zijn te vinden op de Actiepagina: www.samenmeerdoenvoorminderafval.nl

8.2.         McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene en Bijzondere Voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de Actiepagina.

 

8.3.         Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om de betreffende Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie gedurende de maanden september  en oktober 2021.

8.4.         Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8.5.         Op de Actie, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

8.6.         De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.3 genoemde adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop.

 

Meer informatie over de bijzondere actievoorwaarden?

Lees hier meer over de unieke Birò, de Super73 e-scooter, de CUBE mountainbike, de JBL Speaker en de Flextrash