McDonald'sin verkkopalveluiden käyttöehdot
LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI.

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat Food Folk Suomi Oy:n internetsivustoja, mukaan lukien internetsivusto osoitteessa www.mcdonalds.fi, sekä muita Food Folk Suomi Oy:n sähköisiä palveluja, kuten McDonald’s -applikaatiota ja Facebook-sivua, (jäljempänä ”Sivusto” tai ”Sivustot”) riippumatta siitä, millä päätelaitteella Sivustoja käytetään.

Käyttämällä Sivustoa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Sivustot saattavat sisältää myös palvelu- tai toimintokohtaisia erityisehtoja, joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi, mikäli Käyttäjä käyttää kyseisiä palveluja tai toimintoja. Jos Käyttäjä ei hyväksy Ehtoja, Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoja. Mikäli Ehdot katsottaisiin joiltakin osin pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, sovelletaan tältä osin lähintä pakottavaa lainsäädäntöä, mutta muilta osin Ehtojen katsotaan säilyvän voimassa.

Käyttäjän vieraillessa muilla Food Folk Suomi Oy:n kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden sivustoilla (kuten www.mcdonalds.com) tai käyttäessä näiden tarjoamia sähköisiä palveluja, Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kyseisiä sivustoja tai palveluja koskevia erillisiä ehtoja.

SIVUSTOJEN KÄYTTÄMINEN 

Sivustot ja niiden sisältämä aineisto (esim. kuvat, tekstit, grafiikat ja ohjelmistot) ovat Food Folk Suomi Oy:n, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”McDonald’s) omaisuutta eikä niitä saa osittainkaan ladata palvelimelle tai muulla tavoin jäljentää tai kopioida, eikä sellaisenaan tai muokattuna levittää, jakaa, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkaista ilman Food Folk Suomi Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Poikkeuksena edellä todetusta Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Sivustoja ja niiden sisältämää aineistoa omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, esim. katsella ja lukea Sivustoja ja aineistoa sekä tulostaa niistä kopion tai ladata niistä kappaleen omalle päätelaitteelleen edellyttäen, että Käyttäjä ei poista tai muuta mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita oikeuksia koskevia ilmoituksia. Sivustojen ja niiden sisältämän aineiston muokkaaminen tai käyttäminen mihinkään muuhun tarkoitukseen rikkoo McDonald’sin immateriaalioikeuksia. Sivustot ja niiden sisältämä aineisto tarjotaan Käyttäjälle ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. McDonald’s ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia Sivustoihin tai niiden sisältämään aineistoon kuin edellä todetun rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan käyttöoikeuden. Sivustojen ja niiden sisältämän aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty. Omistusoikeudet tai immateriaalioikeudet eivät siirry Käyttäjälle, vaan ne säilyvät McDonald’silla ja sen sopimuskumppaneilla.

REKISTERÖITYMISTÄ EDELLYTTÄVÄT TOIMINNOT

Jotkin Sivustojen ominaisuuksista, toiminnoista tai osioista edellyttävät Käyttäjän rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee tällöin antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot. Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi rekisteröityä käyttämällä sosiaalisen median palvelun tunnuksiaan (esim. Facebook-tunnuksiaan), mikäli tämä on toiminnon yhteydessä ilmoitettu mahdolliseksi. Käyttäjä antaa tällöin Food Folk Suomi Oy:lle oikeuden käsitellä niitä tietoja, jotka Käyttäjästä on kyseisen sosiaalisen median palvelun välityksellä saatavilla. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Food Folk Suomi Oy:lle tietojaan koskevista muutoksista. Mikäli rekisteröitymistä edellyttävät Sivustojen ominaisuudet, toiminnot ja osiot ovat maksullisia, ilmoitetaan maksullisuudesta erikseen kyseisen ominaisuuden, toiminnon tai osion yhteydessä erikseen. Käyttäjä vastaa kuitenkin aina ilman eri ilmoitusta itse Sivustojen tai niiden sisältämien ominaisuuksien, toimintojen tai osioiden käyttämiseen liittyvistä tiedonsiirtokustannuksista.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle luodaan oma McDonald’s ID-tili, jonka käyttämiseksi Käyttäjän tulee valita itselleen salasana. Käyttäjä sitoutuu pitämään salasanan salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista toiminnoista, joita Käyttäjän tunnuksilla on tehty. Mikäli Käyttäjä epäilee salasanansa paljastuneen kolmansille henkilöille, Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Food Folk Suomi Oy:lle.

Food Folk Suomi Oy pidättää oikeuden sulkea Käyttäjän McDonald’s ID-tili milloin tahansa harkintansa mukaan perustellusta syystä. Tili voidaan sulkea esimerkiksi tilanteessa, jossa McDonald’s epäilee tiliä käytettävän väärin tai Käyttäjän voidaan passiivisuuden perusteella olettaa lopettaneen tilin käytön.

Näiden Ehtojen lisäksi rekisteröitymistä edellyttäviä ominaisuuksia, toimintoja tai osioita varten saattaa olla omia erityisehtoja, jotka Käyttäjän tulee hyväksyä kyseisiä ominaisuuksia, toimintoja tai osioita käyttääkseen. Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai erityisehtoja, Food Folk Suomi Oy:llä on oikeus keskeyttää tai lakkauttaa McDonald’s ID-tilin käyttöoikeus. McDonald’s pidättää lisäksi oikeuden lakkauttaa rekisteröitymistä edellyttävän ominaisuuden, toiminnon tai osion milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.

KÄYTTÄJÄN SIVUSTOJEN VÄLITYKSELLÄ TOIMITTAMA SISÄLTÖ

Antaessaan Sivustojen välityksellä Food Folk Suomi Oy:lle henkilötietoja Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä ilmoittaa Food Folk Suomi Oy:lle tietojaan koskevista muutoksista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Sivustojen kautta mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia tai lain tai hyvän tavan vastaisia tietoja tai sisältöjä. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät tiedot tai sisältö aiheuta häiriötä tai vahinkoa McDonalds’ille tai ulkopuolisille (esim. sisältämällä tietokoneviruksia tai ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehdä toimintakyvyttömäksi tai muuten vahingoittaa ohjelmistoja, laitteita, tietoja tms.). McDonald’s pidättää oikeuden poistaa Sivustoilta mitä tahansa Käyttäjän antamia tietoja tai tuottamaa tai toimittamaa sisältöä oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Käyttäjän ei tule toimittaa tai välittää Sivustojen välityksellä mitään tietoa tai sisältöä, joka on luottamuksellista tai johon tai jonka käyttämiseen Käyttäjällä ei ole rajoituksetonta oikeutta, mukaan lukien oikeus välittää tieto tai sisältö McDonald’sille julkaistavaksi tai välitettäväksi korvauksetta Sivustoilla joko kokonaan tai osittain sekä oikeus luovuttaa jäljempänä mainitut sisältöön kohdistuvat oikeudet Food Folk Suomi Oy:lle. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän Sivustojen välityksellä antamia tietoja tai sisältöjä pidetä luottamuksellisina, ja ymmärtää, että McDonald’s voi mm. hyödyntää Käyttäjän tuottamia ideoita omassa ja yhteistyökumppaneidensa liiketoiminnassa. McDonald’s ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan saamaansa sisältöä.

Food Folk Suomi Oy:lle siirtyvät kaikki siirrettävissä olevat oikeudet, mukaan lukien omistus- ja tekijänoikeudet sekä edelleenluovutus- ja muunteluoikeudet, joita kohdistuu Käyttäjän Sivustojen välityksellä luomaan, julkaisemaan toimittamaan tai välittämään sisältöön (kuten valokuviin, videoihin, teksteihin, grafiikoihin ja muihin sisältöihin). McDonald’silla on siten mm. rajoittamaton oikeus käyttää osallistujan toimittamaa sisältöä omassa liiketoiminnassaan, kuten markkinoinnissaan ja viestinnässään, missä tahansa valitsemissaan medioissa sekä McDonald’sin tuotteissa ja tuotepakkauksissa, ja antaa yhteistyökumppaneilleen edellä mainitun tarkoituksen edellyttämiä käyttöoikeuksia. Oikeuksien siirtämisestä ja sisällön hyödyntämisestä ei suoriteta korvausta sisällön luoneelle tai toimittaneelle Käyttäjälle tai muille sisältöön liittyville tahoille. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia, jotka perustuvat Käyttäjän Sivustojen välityksellä toimittamaan tai välittämään sisältöön.

McDonald’s ei tarkasta Käyttäjän Sivustojen välityksellä toimittamaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Käyttäjä vastaa Sivustojen välityksellä toimittamastaan sisällöstä, kuten siitä, ettei sisältö loukkaa kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä vapauttaa McDonald’sin kaikesta vastuusta, joka liittyy kolmansien osapuolten esittämiin vaatimuksiin Käyttäjän toimittamaan sisältöön liittyen.

HENKILÖTIEDOT

Käyttäjä voi antaa Sivustojen välityksellä itsestään henkilötietoja Food Folk Suomi Oy:lle. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Food Folk Suomi Oy käsittelee Sivustojen välityksellä kerättyjä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan ja soveltuvan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä.

Food Folk Suomi Oy pyrkii kaikin tavoin kunnioittamaan asiakkaidensa luottamusta brändiinsä ja suhtautuu vakavasti käyttäjien yksityisyyden suojelemiseen. Food Folk Suomi Oy on sitoutunut huolehtimaan asiakkaiden ja erityisesti lasten henkilötietojen suojasta Sivustoja käytettäessä.

Food Folk Suomi Oy antaa mielellään lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä. Tarkempia tietoja asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta.

EVÄSTEET 

Food Folk Suomi Oy voi käyttää Sivustoillaan evästeitä tai muita vastaava tekniikoita Käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi. Eväste on tavanomaisesti pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan Käyttäjän päätelaitteelle Sivustojen välityksellä, ja jonka avulla päätelaite voidaan tunnistaa. Food Folk Suomi Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden lähettämien evästeiden lisäksi Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, asettamia evästeitä Käyttäjän vieraillessa Sivustoilla.

Evästeiden avulla voidaan kerätä Käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta Käyttäjä käyttää, milloin ja mitä Sivustoja ja niiden osioita Käyttäjä on selannut, mistä verkko-osoitteesta Käyttäjä on tullut Sivustolle ja mihin verkko-osoitteeseen Käyttäjä on siirtynyt Sivustolta sekä kuinka kauan vierailu Sivustolla on kestänyt. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta tietoja on mahdollista yhdistää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeet mahdollistavat Sivustojen Käyttäjämäärien seuraamisen ja muiden Sivustojen käyttöön liittyvien tietojen keräämisen ja analysoinnin. Tällä tavoin Food Folk Suomi Oy pyrkii muun muassa parantamaan Sivustojen käyttökokemusta ja tarjoamaan Käyttäjälle parempaa palvelua. Lisäksi

Food Folk Suomi Oy voi hyödyntää evästeiden avulla saatuja tietoja tarjotakseen Käyttäjälle yksilöllisempää ja kohdennetumpaa sisältöä ja verkkomainontaa.

Jotta Food Folk Suomi Oy tavoittaisi juuri ne Käyttäjät, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita McDonald’sin tuotteista ja palveluista, Food Folk Suomi Oy voi hyödyntää evästeitä verkkomainonnan kohdentamiseen myös kolmansien osapuolten hallitsemilla tai ylläpitämillä sivustoilla, joilla Käyttäjä vierailee. Käyttäjälle voidaan tällöin näyttää McDonald’sin mainontaa, mikäli Käyttäjän voidaan hänen aiemman selauskäyttäytymisensä perusteella olettaa olevan kiinnostunut siitä. Tällöin voidaan hyödyntää myös tietoja Käyttäjän selauskäyttäytymisestä Sivustojen ulkopuolisilla sivustoilla, joista tietoja voidaan saada esimerkiksi Food Folk Suomi Oy:n verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yhteistyökumppanien käyttämien evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä. Lisäksi Food Folk Suomi Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä tietoja verkkomainonnan tuloksellisuudesta, kuten tietoja siitä, mitä mainoksia Käyttäjän selaimelle on näytetty, kuinka montaa kertaa mainos on esitetty ja mitä toimintoja Käyttäjä on mainoksen esittämisen jälkeen tehnyt.

Käyttäjä voi omia selainasetuksiaan muuttamalla itse hallinnoida, missä laajuudessa evästeitä voidaan tallentaa Käyttäjän päätelaitteelle ja halutessaan jopa täysin estää evästeiden käytön. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Sivustojen tai niiden sisältämien toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen. Mikäli Käyttäjä ei halua, että hänelle näytetään hänen kiinnostuksen kohteidensa mukaista mainontaa, Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida tai kokonaan estää verkkomainonnan kohdentamisen täältä: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset. Kohdentamisen estäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Käyttäjälle ei näytettäisi lainkaan verkkomainontaa, vaan mainontaa voidaan näyttää yhtä paljon kuin aiemminkin, mutta ilman, että näytettävät mainokset perustuisivat Käyttäjän todennäköisiin kiinnostuksen kohteisiin.

PAIKKATIEDOT

Tiettyjen Sivustojen palveluiden, ominaisuuksien, toimintojen, etujen tai tarjousten hyödyntäminen saattaa edellyttää paikkatietojen käsittelyä. Hyödyntääkseen tällaisia toimintoja tai etuja ja tarjouksia Käyttäjän tulee tällöin hyväksyä, että Food Folk Suomi Oy voi käsitellä Käyttäjän paikkatietoja toimintojen tai etujen ja tarjousten tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Food Folk Suomi Oy ei käsittele paikkatietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin Käyttäjä on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen paikkatiedot hävitetään. Paikkatietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

BEACON-LAITTEET

Voimme lähettää push-viestejä Käyttäjälle, jolla on McDonald’s Suomi -mobiiliapplikaatio puhelimessaan sekä applikaation push-viestit sallittuna. Käyttö edellyttää bluetooth-yhteyden käyttöä. Push-viestin aktivoi fyysinen läheisyys beacon-laitteen kanssa. Laitteen välittämiä tietoja käsitellään ainoastaan push-viestin lähettämiseksi eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Käsittelyn jälkeen tiedot hävitetään.

SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVYYS MUILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA

Sivustoja tai joitakin niistä ylläpidetään McDonald’sin päätoimipaikasta, joka sijaitsee Oak Brookissa Illinoisissa, Yhdysvalloissa. McDonald’s ei takaa, että Sivustot tai niiden sisältämä aineisto on asianmukaista tai käytettävissä muilla oikeudenkäyttöalueilla. Jos Käyttäjä käyttää Sivustoja muilla oikeudenkäyttöalueilla, Käyttäjä vastaa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Joitakin Sivustoilla olevia ohjelmistoja saattaa koskea Yhdysvaltain määräämä vientisäännöstely, eikä niitä saa ladata tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä (a) mihinkään Yhdysvaltain kauppasaartoon asettamaan maahan (tai kyseisen maan kansalaiselle tai asukkaalle), joita ovat esimerkiksi Kuuba, Iran, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Syyria tai Jugoslavia, (b) sellaiselle taholle, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erikseen nimeämien kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals list) tai (c) sellaiselle taholle, joka on Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltoon asettamien tahojen luettelossa (Table of Denial Orders). Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, ettei ole missään tällaisessa maassa eikä tällaisen maan hallinnassa eikä tällaisen maan kansalainen tai tällaisessa luettelossa.

LINKIT 

Sivustot voivat sisältää ladattavaa aineistoa ja linkkejä ulkopuolisille sivustoille, jotka eivät ole McDonald’sin hallinnassa. McDonald’s ei ole vastuussa tällaisten ladattavien aineistojen tai ulkopuolisten sivustojen sisällöstä. Käyttäjä ymmärtää, että McDonald’s ei voi taata eikä takaa tällaisten ladattavien aineistojen tai ulkopuolisten sivustojen tietoturvaa, kuten sitä, ettei Sivustoilla ladattavissa olevissa missään tai mistä tahansa lähteestä peräisin olevissa tiedostoissa tai ohjelmistoissa ole viruksia, matoja, troijalaisia tai muuta koodia tai vikoja, jotka ovat vahingollisia tai tuhoavia. Linkkien sisällyttäminen Sivustoille ei tarkoita sitä, että McDonald’s millään tavoin tukisi linkitettyjä sivustoja tai osoita muuta yhteyttä linkitetyn sivuston omistajan tai ylläpitäjän ja McDonald’sin suhteesta.

TILAUSTEN LÄHETTÄMINEN RAVINTOLOILLE

Nämä ehdot koskevat kaikkia McDonald’s-sovelluksen kautta tehtyjä tilauksia. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ennen kuin lähetät tilauksia ravintoloihin McDonald’s-sovelluksen kautta. Katso lisätietoja tilaamisesta kohdasta FAQ – usein kysytyt kysymykset.

Tilaaminen

McDonald’s-sovelluksen kautta tehtävien tilausten tarkoituksena on tarjota asiakkaille kätevä tapa tehdä tuotetilaus etukäteen ja lähettää se valittavissa olevaan ravintolaan.

Voidaksesi tehdä tilauksen McDonald’s-sovelluksen kautta sinun tulee ensin ladata McDonald’s-sovellus ja rekisteröityä sinne. Rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot ovat etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.  

Maksutavan rekisteröinti

Ennen tilauksen lähettämistä sinun tulee rekisteröidä joko luotto- tai pankkikortti ”maksukortiksi”, jota tilauksiisi käytetään.  

McDonald’s-lisenssinhaltijat ravintoloiden pitäjinä käyttävät kolmansia palveluntarjoajia maksukorttisi tietojen turvalliseen tallentamiseen sekä ravintoloille tekemiesi maksujen käsittelyyn. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että rekisteröityäsi maksukorttisi ravintolat tai niiden kolmannet palveluntarjoajat voivat varmistaa, että rekisteröimäsi maksukortti on voimassa. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että tehdessäsi tilauksen ravintolasta kyseinen ravintola tekee veloituksen maksukortiltasi. Ravintolat saattavat tarvita tilauskoodisi lisäksi myös muita tietoja varmistaakseen ostoksesi. Vahvistat ja vakuutat, että sinulla on ikäsi puolesta ja myös muutoin kaikki lailliset oikeudet käyttää rekisteröimääsi maksukorttia. 

Tuotteiden ostaminen suoraan ravintoloista

Käyttäessä tilaamista lähetät tilauksesi suoraan valitsemallesi ravintolalle, ja tuotteiden ostoa koskeva sopimus tulee sinun ja tilauksesi hyväksyvän ravintolan välille. Ravintola, josta noudat tuotteesi, on vastuussa tuotteiden valmistamisesta ja tarjoamisesta sinulle. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi sen, että ostat suoraan ko. ravintolalta (etkä McDonald’s Corporationilta tai muulta McDonald’s-konsernin yhtiöltä), eikä McDonald’s Corporation tai mikään muu McDonald’s-konsernin yhtiö ole vastuussa ravintoloilta tilaamistasi tuotteista.  

Tilauksen tekeminen, maksaminen ja lähettäminen ravintolaan

Voit tilata tuotteita lähettämällä tilauksesi valitsemaasi ravintolaan. Teet oston ja maksukorttiasi veloitetaan, kun valitset McDonald’s-sovelluksessa “Maksa nyt”. Saat tilauskoodin. Tilaukset tulee noutaa henkilökohtaisesti valitusta ravintolasta. 

McDonald’s-sovelluksen kautta ostettavissa olevat tuotteet / tilausvaihtoehdot

McDonald’s-sovelluksen kautta tilattavien tuotteiden saatavuus voi vaihdella ravintoloiden välillä. Kun olet valinnut ravintolan, josta haluat tilata, näet valitun ravintolan päivänosan valikoiman. Valittuasi noutotavan noutotiskiltä tai autokaistalta, näet kyseisen vaihtoehdon tarjoiluajankohdan (esimerkiksi 06:00 – 00:00). Jos saavut ravintolaan sen jo sulkeuduttua, et voi noutaa tilaustasi ja maksuasi ei palauteta. Ole hyvä ja varmista siten ennen tilauksesi vahvistamista ja maksamista, että pystyt noutamaan tilauksesi ajoissa. 

Valitessasi noudon noutotiskiltä saat arvioin siitä, kuin monta minuuttia menee tilauksesi valmistamiseen. Kun olet vahvistanut ja maksanut, tilaustasi ryhdytään valmistamaan. Jos laitteellasi on sijaintipalvelu aktivoituna ja olet kaukana ravintolasta, saat pyynnön vahvistaa, että olet valmis maksamaan ja tilaustasi ryhdytään valmistamaan. Mikäli sinulla ei ole sijaintipalvelua aktivoituna, tilaustasi ryhdytään valmistamaan heti maksun suorittamisen jälkeen. Varmista, että pystyt tulemaan hyvissä ajoin. 

Jos valitset tilauksen noudon autokaistalta, vahvistat ja maksat tilauksen heti, mutta tilaustasi ei ryhdytä valmistamaan ennen kuin saavut autokaistalle ja annat tilausnumerosi. Mikäli valitset tilauksen noudon autokaistalta ja saavut valikoiman vaihtoajankohdan jälkeen (esimerkiksi aamiais/päivä) tai mikäli jokin tilaamasi tuote ei ole enää saatavilla, pyydämme keskustelemaan asiasta ravintolahenkilökunnan kanssa. 

Jos valitset tilauksen noudon parkkipaikalta tai pöytään tarjottuna, sinun tulee antaa parkkipaikkasi tai pöytäsi numero McDonald’s-sovelluksessa ennen kuin voit maksaa. Tilaustasi ryhdytään valmistamaan, kun olet vahvistanut ja maksanut. Kun tilaus on valmis, ravintolahenkilökunta tuo tilauksen parkkipaikalle tai suoraan pöytään riippuen siitä, kumman vaihtoehdon olet valinnut.

Jotkut ravintoloista eivät myy kaikkia tuotteita. McDonald’s-sovelluksessa näkyvät tuotteiden ja niiden pakkausten kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne eivät ehkä ole identtisiä ravintolasta saamiesi tuotteiden ja niiden pakkausten kanssa. Erot saattavat johtua laitteesi värinäytöstä tai sellaisista asioista kuten käytetyt raaka-aineet, toimittaja, alue sekä vuodenaika.

Hinnat tilauksissa

Jokainen ravintola määrittelee itsenäisesti omat hintansa ja soveltuvat lain edellyttämät verot ja maksut. Jotkin edut ja hinnat eivät ehkä ole saatavissa kaikkien alueiden kaikkiin tilauksiin. Mikäli huomaat virheen sinulta veloitetussa tuotteen hinnassa, ota yhteyttä ravintolaan, josta ostit tuotteen.

Paikannuspalvelut

Jos olet tilauksen tehdessäsi ja maksaessasi kaukana ravintolasta, sinun on mahdollisesti hyväksyttävä sijaintisi jakaminen ja varmistaminen laitteellasi voidaksesi käyttää automaattista lähimmän ravintolan valintaa. Mikäli et ole hyväksynyt paikannuspalvelujen käyttöä tai jos et halua tilata lähimmästä ravintolasta, sinun tulee manuaalisesti valita ravintola, josta haluat tilata. 

Tilauksen maksaminen

Kun valitset “Maksa nyt”, valtuutat ravintolan käsittelemään tilauksesi. Ravintolan maksupalveluntarjoaja käsittelee maksusi ja tekee veloituksen tilausta tehdessäsi valitsemaltasi maksukortiltasi. Saatat saada tilausta tehdessäsi ilmoituksen siitä, että ravintola on hyväksynyt tilauksesi ja on valmistamassa sitä. Omistat tuotteet sen jälkeen, kun olet ne noutanut. 

Mitä, jos minulla on maksuun liittyvä ongelma tai haluan maksupalautusta?

Ota yhteyttä pankkiisi, mikäli sinulla on kysyttävää tiliotteeltasi ilmenevistä veloituksista maksukortiltasi tai mikäli katsot, että ravintolan veloitus maksukortiltasi on virheellinen. Pankkisi voi neuvoa sinua menettelytavoistaan sekä toimintatavoista koskien katevarausten peruuttamista. 

Mitä minun tulisi tehdä epäillessäni vilpillistä toimintaa tililläni?

Mikäli epäilet, että tililtäsi on tehty vääriä tai luvattomia veloituksia, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi. Sinun tulisi myös välittömästi päivittää salasanasi. Turvallisuusasiantuntijat suosittelevat käyttämään riittävän monimutkaisia salasanoja sekä käyttämään eri tileillä jokaisessa aina eri käyttäjätunnus- ja salasanayhdistelmää.  

MYMCDONALD’S REWARDS -OHJELMA

Yleistä. Näissä ehdoissa kuvataan MyMcDonald’s Rewards -ohjelma. 

Järjestäjä: Osuuskunta Yhteismarkkinointi Suomi on ravintoloiden puolesta vastuussa etukupongeista ja MyMcDonald’s Rewards -ohjelmasta. 

Liittymisehdot. Voidaksesi liittyä MyMcDonald’s Rewards -ohjelmaan sinun tulee ladata McDonald’s-sovellus ja rekisteröityä sinne.  Asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet McDonald’s-sovelluksen käyttäjiksi jo ennen MyMcDonald’s Rewards -ohjelman lanseerausta, voivat liittyä siihen jatkamalla McDonald’s-sovelluksen käyttöä MyMcDonald’s Rewards -ohjelman lanseerauksen aikaan tai sen jälkeen hyväksymällä uudet käyttöehdot.  

Deals-edut. Voit saada etuja McDonald’s-sovelluksen kautta. Seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan etuihin: (1) etu voi olla saatavissa vain McDonald’s-sovelluksessa ja esitettyä tuotetta koskien sekä riippua tuotteen saatavuudesta vain edussa mukana olevista ravintoloista sekä edun voimassaoloajan päättymiseen asti; (2) tarjoiluaikoja sovelletaan (esim. tietyt ei-aamiaisedut eivät mahdollisesti ole voimassa aamiaistarjoiluaikoina); (3) ellei muuta ole todettu etu päättyy voimassaoloajan päättyessä; (4) vain yhden edun voi käyttää yhdellä ravintolakäynnillä; (5) edut eivät ole siirrettävissä toiselle henkilölle; ja (6) edun arvoa ei voi muuttaa rahaksi; (7) edut eivät ole voimassa käytettäessä kolmansien osapuolten kuljetuspalveluja (ellei niin ole erikseen sovittu). Lisäksi eduissa voi olla erityisehtoja, jotka kerrotaan McDonald’s-sovelluksessa edun yhteydessä. 

Edun lunastaminen

Voit lunastaa edun tekemällä tilauksen
Laitteellasi verkkopalveluja käyttämällä, tai 
skannaamalla QR-etukoodin tiskillä tai kioskilla tai
lukemalla kirjaimista ja numeroista koostuvan koodin ääneen autokaistalla tilauksesi ottavalle henkilökunnan edustajalle tai skannaamalla QR-koodin.  

 

Pisteiden ansaitseminen. Ansaitset pisteitä pisteisiin oikeuttavien ostojen perusteella suhteessa 1 EUR = 10 pistettä.

Ansaitset pisteitä pisteisiin oikeuttavista ostoista tehdessäsi tilauksen MyMcDonald’s Rewards -ohjelmassa mukana olevasta ravintolasta:  

Laitteellasi verkkopalveluja käyttämällä, tai
skannaamalla digitaalisen kanta-asiakaskorttisi tiskillä tai kioskilla; tai
lukemalla kirjaimista ja numeroista koostuvan koodin ääneen autokaistalla tilauksesi ottavalle henkilökunnan edustajalle tai skannaamalla QR-koodin. 

Mikäli et toimi tällä tavoin ostosi yhteydessä, et ansaitse pisteitä eikä sinulla ole oikeutta vaatia itsellesi pisteitä. Pisteiden lisäämisessä MyMcDonald’s Rewards -tilillesi voi olla viivettä.   

Bonuskampanjat tai -edut. McDonald’silla voi olla aika ajoin bonuskampanjoita tai piste-etuja, joiden avulla voit ansaita pisteitä uusin ja erilaisin tavoin. Lisätietoa bonuskampanjoista tai -eduista annetaan kunkin tällaisen kampanjan tai edun yhteydessä. Tietyissä bonuskampanjoissa osallistujalta vaaditaan vähintään 18-vuoden ikää.  

Pisteiden enimmäismäärä. MyMcDonald’s Rewards -tililläsi voi olla kulloinkin enintään 9999 pistettä (“Pistekatto”). Mikäli hyväksyttävän oston tekeminen johtaisi Pistekaton ylittämiseen, et voi ansaita Pistekaton ylittävältä osin enää pisteitä. 

Pisteiden käyttäminen. Voit käyttää pisteitäsi MyMcDonald’s Rewards -ohjelmassa mukana olevissa ravintoloissa saadaksesi palkintovalikoimassa olevia tuotteita (“Palkin(n)to(ot)”) veloituksetta tai alennuksella. Sinun tulee käyttää McDonald’s-sovellusta muuntaaksesi pisteesi Palkintovalikoiman mukaisiin palkintoihin. 

Käytät palkinnot tekemällä tilauksen:

Laitteellasi verkkopalveluja käyttämällä, tai
skannaamalla QR-palkintokoodin tiskillä tai kioskilla tai
lukemalla kirjaimista ja numeroista koostuvan koodin ääneen autokaistalla tilauksesi ottavalle henkilökunnan edustajalle tai skannaamalla QR-koodin. 

Rewards-Palkintomenu. Palkintotuotteet sekä tarvittavat pisteet kutakin Palkintotuotetta varten käyvät ilmi McDonald’s-sovelluksessa olevasta Palkintomenusta.  

Pisteiden vanhentuminen. Pisteet ovat voimassa vuoden ja ne vanhentuvat sen kalenterikuukauden päättyessä, kun on kulunut vuosi pisteiden ansaitsemisesta.  

Palautukset 

Järjestäjällä ja ravintoloilla on oikeus poistaa pisteitä aina, jos tuotteita mistä tahansa syystä palautetaan ja ostohinta palautetaan kokonaan tai osittain. Tämä koskee myös tuotteiden vaihtamista, ellei vaihto koske tuotteita, joista saa saman verran pisteitä. 

Epäilyttävä toiminta

Järjestäjällä on oikeus ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin kuten MyMcDonald’s Rewards -tilisi ja saatujen pisteiden poistamiseen tai jäädyttämiseen, mikäli MyMcDonald’s Rewards -tiliisi liittyen havaitaan mitään epäilyttävää toimintaa kuten:  

(i) laittoman tai petollisen toiminnan harjoittaminen;
(ii) virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen tai sellaisen yrittäminen taikka järjestäjän tai ravintolan harhaanjohtaminen; tai
(iii) palkinnon, edun tai pisteiden myyminen, luovuttaminen, siirtäminen tai hankkiminen tai tällaisten tarjoaminen muutoin kuin näiden ehtojen mukaisesti; tai
(iv) liiallisesti (petoksella tai muutoin) saadut edut kuten tuotteet, pisteet tai alennukset.  

Sekalaista 

Pisteillä ei ole raha-arvoa. Pisteitä ei voi siirtää. 

Yleistä

Sinulla voi olla vain yksi MyMcDonald’s Rewards -tili kerrallaan. 

Sinun vastuullasi on päivittää kaikki muutokset koskien nimeäsi, sähköpostiasi ja muita tietojasi niin pian kuin mahdollista muutoksen tapahduttua. Järjestäjä ei ole vastuussa siitä, että asiakas ei ole päivittänyt tietojaan tämän kohdan mukaisesti. 

Järjestäjä pidättää oikeuden lopettaa MyMcDonald’s Rewards -ohjelman, mikäli se ei siitä riippumattomista syistä voi enää ylläpitää sitä. 

Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä etukuponkeja tai pisteitä, jos sillä on kohtuullisesti arvioituna syytä epäillä, että ne ovat väärennettyjä. 

MyMcDonald’s Rewards -tili sulkeutuu automaattisesti tilinhaltijan kuollessa. Ansaitut pisteet ja/tai kanta-asiakaspalkinnot, joita ei ole vielä käytetty, peruutetaan. Järjestäjä sulkee MyMcDonald’s Rewards -tilin saatuaan tiedon tilinhaltijan kuolemasta. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta kenellekään tällaisen peruuttamisen johdosta.   

Järjestäjä pidättää aina omistusoikeuden, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, kaikkeen materiaaliin ja mainontaan liittyen etukuponkeihin, ja/tai MyMcDonald’s Rewards -ohjelmaan.

Osallistumalla MyMcDonald’s Rewards -ohjelmaan hyväksyt nämä ehdot ja niiden tulkinnan Suomen lain mukaisesti. 

Vahvistat, että seuraavia tilanteita ei katsota asianmukaiseksi etukuponkien käytöksi ja/tai osallistumiseksi MyMcDonald’s Rewards -ohjelmaan: 

mikä tahansa muu kuin näiden ehtojen mukaisesti nimenomaisesti sallittu osto (mukaan lukien kolmansien kuten eBayn kautta), myynti, myyntitarjous, lahjoitus tai muu toiminta liittyen McDonald’s-sovellukseen, etukuponkeihin ja/tai pisteisiin,
muu kuin näiden ehtojen mukaisesti nimenomaisesti sallittu McDonald’sin mainonnan tai mainonnan osan tai ominaisuuden ja/tai niihin liittyvien immateriaalioikeuksien käyttö mihin tahansa tarkoitukseen, ja
mikä tahansa näiden ehtojen rikkominen.

Mikään näissä ehdoissa ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Järjestäjällä on (oman harkintansa mukaan) oikeus kieltäytyä ryhtymästä mihinkään kirjeenvaihtoon, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. 

Kaikki ohjeet ja ehdot koskien mainos- tai myynninedistämismateriaaleja MyMcDonald’s Rewards -ohjelmaan liittyen ovat osa näitä ehtoja. Mikäli kuitenkin mainos- tai myynninedistämismateriaalien ohjeet ja ehdot ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, sovelletaan näitä ehtoja. Edellä määritellyillä termeillä on asiayhteyden salliessa sama sisältö myös tällaisissa muissa ohjeissa ja ehdoissa.   

Voit milloin tahansa lopettaa MyMcDonald’s Rewards -tilisi valitsemalla “”Lopeta tili” sovelluksesi profiilissa. Lopetusvahvistuksen jälkeen kaikkien tilillesi kertyneiden [etujen, pisteiden/-leimojen/-kuponkien] voimassaolo päättyy välittömästi. Tästä syystä järjestäjä suosittelee, että MyMcDonald’s Rewards -tilin haltijat suunnittelevat tarkasti lopettamisen välttääkseen tarkoituksettomat kertyneiden pisteiden menetykset. Kun pisteiden voimassaolo on päättynyt, niitä ei voi saada enää takaisin voimaan. 

Ostat tuotteet suoraan ravintoloista. Kun käytät etuja, käytät niitä suoraan edussa mukana olevassa ravintolassa ja sopimus tuotteiden ostamisesta tulee sinun ja tilauksesi hyväksyvän ravintolan välille (eikä McDonald’s Corporationin tai muun McDonald’s-konsernin yhtiön välille). Ravintola, josta noudat tuotteet, on vastuussa tuotteiden valmistamisesta ja tarjoamisesta sinulle. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ OSTAT TUOTTEET SUORAAN RAVINTOLOILTA (ETKÄ McDONALD’S CORPORATIONILTA TAI MUILTA McDONALD’S-KONSERNIN YHTIÖILTÄ) JA McDONALD’S CORPORATION JA MUUT McDONALD’S-KONSERNIN YHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA TUOTTEISTA, JOTKA OSTAT RAVINTOLOISTA, JOISTA VERKKOTILAUS ON MAHDOLLINEN. 

Tuotteet McDonald’s-sovelluksessa. Kaikkien tuotteiden saatavuus riippuu niiden saatavuudesta siinä ravintolassa, josta noudat tilauksesi. Jotkut ravintolat eivät myy kaikkia tuotteita. McDonald’s-sovelluksessa näkyvät tuotteiden ja niiden pakkausten kuvat ovat vain esimerkkejä, ja ne eivät ehkä ole identtisiä ravintolasta saamiesi tuotteiden ja niiden pakkausten kanssa. Erot saattavat johtua laitteesi värinäytöstä tai sellaisista asioista kuten käytetyt raaka-aineet, toimittaja, alue sekä vuodenaika.

Tilauksen hinta. Jokainen ravintola hinnoittelee itsenäisesti tuotteensa ja palvelunsa. Jotkin tarjoukset ja hinnat eivät ehkä ole saatavissa kaikkien alueiden tilauksiin. Mikäli huomaat virheen sinulta veloitetussa tilaamasi tuotteen hinnassa, ota yhteyttä ravintolaan, josta ostit tuotteen. 

Hyvitykset ja kuluttajan oikeudet. Mikäli haluat hakea hyvitystä mistä tahansa syystä kuten, jos et ole tyytyväinen tuotteisiin tai muista syistä, ota yhteyttä ravintolaan, josta ostit tuotteen. Nämä ehdot eivät millään tavoin rajoita laillisia oikeuksiasi. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUKSET

Sivustojen sisältämät aineistot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Food Folk Suomi Oy:llä on milloin tahansa oikeus muuttaa Sivustoja tai niiden sisältämiä aineistoja. SIVUSTOT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT AINEISTOT ANNETAAN KÄYTTÖÖN ”SELLAISINA KUIN NE OVAT”, EIKÄ NIISTÄ ANNETA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. MCDONALD’S EI ANNA MITÄÄN TAKUITA SIVUSTOJEN SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. MCDONALD’S EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTOT TAI NIIDEN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TAI AINEISTOT OVAT KÄYTTÄJÄN KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI VIAT KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELIMET, JOIDEN AVULLA SIVUSTOT ANNETAAN SAATAVILLE, EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. MCDONALD’S EI ANNA MITÄÄN TAKUITA SIVUSTOJEN SISÄLTÄMÄN AINEISTON OIKEELLISUUDESTA, TARKKUUDESTA TAI LUOTETTAVUUDESTA EIKÄ SITEN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN SEURAUKSISTA. TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE ON VOIMASSA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU.

McDonald’s on tasavertaisia mahdollisuuksia tarjoava työnantaja, joka on sitoutunut monimuotoisen työvoiman käyttöön. McDonald’sin franchising-yrittäjät palkkaavat omat työntekijänsä ja laativat omat työehtonsa, jotka voivat poiketa Sivustoilla kuvatuista. Tullakseen otetuksi huomioon ilmoitettua työpaikkaa täytettäessä käyttäjän on lähetettävä hakemus. Hakemukset ovat voimassa 30 päivää, minkä jälkeen käyttäjän on tehtävä uusi hakemus.

McDonald’s ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista tai erityisvahingoista, jotka aiheutuvat Sivustojen tai niiden sisältämän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä, jonka syynä voi esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen olla suorituksen laiminlyönti, virhe, puute, keskeytys, vika, toiminta- ja siirtoviive, tietokonevirus tai linjavika, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen, laiminlyöntiin tai muuhun perusteeseen ja vaikka McDonald’sille tai McDonald’sin edustajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa McDonald’sin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

MUUT EHDOT

Food Folk Suomi Oy voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustoilla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa Sivustojen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

McDonald’sin tuotteita ja palveluita on saatavana eri puolilla maailmaa. Sivustoilla saatetaan kuvata tuotteita ja palveluja, jotka eivät ole saatavilla kaikkialla maailmassa.

TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVA TIEDONANTO

Seuraavat Sivustoilla käytetyt tavaramerkit ovat McDonald’sin omaisuutta: 1-800-MC1-STCK, Always Quality. Always Fun., America’s Favorite Fries, Arch Deluxe, Aroma Café, Automac, Big Mac, Big N’ Tasty, Big Xtra!, Birdie, the Early Bird and Design, Black History Makers of tomorrow, Bolshoi Mac, Boston Market, Cajita Feliz, Changing The Face of The World, Chicken McGrill, Chicken McNuggets, Chicken Selects, Chipotle Mexican Grill, Cuarto De Libra, Did Somebody Say, Donatos Pizza, emac digital, Egg McMuffin, Extra Value Meal, Filet-O-Fish, French Fry Box Design, Fruit Buzz, Gep Op Mac, Golden Arches, Golden Arches Logo, Good Jobs For Good People, Good Times. Great Taste., Gospelfest, Great Breaks, Grimace and Design, Groenteburger, HACER, Hamburglar and Design, Hamburger University, Happy Meal, Happy Meal Box Design, Have You Had Your Break Today?, Healthy Growing Up, Helping Hands Logo, Hey, i’m lovin’ it, It Could Happen!, “it’s what i eat and what i do”, Iam Hungry and Design, Immunize for Healthy Lives, Kiwiburger, Lifting Kids To A Better Tomorrow, Mac Attack, Mac Jr., Mac Tonight and Design, McDonald’s Racing Team Design, Made For You, McBaby, McBacon, McBurger, McBus, McCafe, McChicken, McDia Feliz, MCDirect Shares, McDonaldland, McDonald’s, McDonald’s All American High School Basketball Game, McDonald’s All American High School Jazz Bank, McDonald’s All Star Racing Team, McDonald’s Building Design, McDonald’s Earth Effort, McDonald’s Earth Effort Logo, McDonald’s Express, McDonald’s Express Logo, McDonald’s Is Your Kind of Place, McDonald’s Means Opportunity, McDouble, McDrive, McExpress, McFamily, McFlurry, McFranchise, McGriddles, McGrilled Chicken, McHappy Day, McHero, McJobs, McKids, McKids Logo, McKroket, McMaco, McMemories, McMenu, McMusic, McNifica, McNuggets, McNuggets Kip, McOz, McPlane, McPollo, McPrep, McRecycle USA, McRib, McRoyal, McScholar, McScholar of the Year, McSwing, McWorld, Mighty Kids Meal, Mighty Wings, Millennium Dreamers, Morning Mac, Quarter Pounder, RMCC, RMHC, Ronald McDonald and Design, Ronald McDonald House, Ronald McDonald House Charities, Ronald McDonald House Charities Logo, Ronald McDonald House Logo, Ronald Scholars, Sausage McGriddles, Sausage McMuffin, Single Arch Logo, Speedee Logo, Super Size, Teriyaki McBurger, The House That Love Built, The House That Love Built Design, twoallbeefpattiesspecialsaucelettucecheesepicklesoniononasesameseedbun, Vegi Mac, We Love to See You Smile, What’s On Your Plate, When the U.S. Wins You Win, World Children’s Day, World Children’s Day Logo, World Famous Fries, You Deserve a Break Today, McDWireless.

Sivustot voivat sisältää myös kolmannen tahon omistuksessa olevia tavaramerkkejä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJENRATKAISU

Sivustojen käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

PALVELUNTARJOAJA

Food Folk Suomi Oy (2779836-6)
Paciuksenkatu 29
00270 Helsinki
Puh. 020 773 1600

(Puhelun hinta on 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä ja 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min soitettaessa matkaviestinverkon liittymästä)

McDelivery™ -kotiinkuljetus

Select a delivery partner to continue
Valitse McDelivery-kumppani
McDelivery™ -tilauksesi käsitellään toimituskumppaniemme omissa palveluissa. Mikäli kotiinkuljetustilauksissa ilmenee ongelmia, tulee asiakkaan olla ongelmista yhteydessä käytetyn toimittajan asiakaspalveluun ensisijaisesti.