ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN MCDONALD’S MISSION MCDONALD’S 2021

1.               Algemeen
1.1.         Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde Mission McDonald’s actie (hierna: de "Actie").
 
1.2.          De Actie loopt van 23 juni 2020 om 00:00 tot en met 12 juli 2021 om 23:59 uur (hierna: de ”Actieperiode”). 
1.3.         De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan de Paasheuvelweg 14, 1105 BH Amsterdam Zuidoost (verder te noemen: "McDonald's"). 
 
2.              Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.                     Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 16 jaar, die gebruiker zijn van Facebook en/of Instagram en over een account beschikken. Minderjarigen hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen Prijs te ontvangen.
2.2.                      Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3.                    Voor deelname aan de Actie worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een Prijs uit te reiken.
2.4.                    Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie. 
 
3.               Deelname
3.1.                       Deelnemers van de Actie dienen te beschikken over een Instagram account. Deelname is mogelijk door de 6 - op de McDonald’s Instagram kanaal gedeelde - vragen goed te beantwoorden en na de Actieperiode een screenshot van het ingevulde McDonald’s antwoordenscherm te delen via jouw socials met daarin de tag @mcdonaldsnl. 
Let op: zorg ervoor dat het account openbaar is, anders ziet McDonald’s de inzending niet. 
3.2.                    Op 11 juli worden uit alle deelnemers met de meeste juiste antwoorden één Winnaar geselecteerd. Dit gebeurt ad random door een computerprogramma. De winnaars ontvangt uiterlijk  binnen één week na het einde van de Actieperiode bericht dat hij/zij/die  een prijs heeft gewonnen. 
3.3.                      Daarnaast worden er onder de goede inzendingen van opdracht 2 (McDonald’s Hoodie) en opdracht 6 (McDonald’s Drinkbeker) een losse prijs verloot. Dit gebeurt ad random door een computerprogramma. De Winnaar wordt de dag volgend op de opdracht bekend gemaakt. 
3.4.                      Het proberen om meerdere malen mee te dingen naar het winnen van een prijs, wordt aangemerkt als fraude. In het geval van fraude heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie gedurende de lopende Actieperiode. 
 
4.              Prijzen
4.1.                     Gedurende een Actieperiode stelt McDonald’s verschillende prijzen ter beschikking, namelijk:              
-              “golden seat” voor de Winnaar en drie gasten (inclusief 4 voordeelmenu’s, 4 extra sides en 4 desserts) ter waarde van circa € 60,00;
-              één McDonald’s Hoodie ter waarde van € 45,00
-              één McDonald’s Drinkbeker ter waarde van € 25,00,
4.2.                      De totale waarde van de hiervoor opgenomen prijzen bedraagt  € 130,00
4.3.                    Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is bovendien niet mogelijk om prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld. 
4.4.                    Indien een Prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Geen van de prijzen overstijgt deze grens en zodoende is er géén kansspelbelasting verschuldigd. 
 
5.              Aanwijzing winnaar en uitkering van Prijzen
5.1.                     Met de deelnemer die een Prijs heeft gewonnen wordt via Instagram contact opgenomen via diens Social Account. De McDonald’s Hoodie en de McDonald’s beker worden uiterlijk binnen twee weken na contact verzonden naar het door de Winnaar opgegeven adres. De winnaar dient mogelijk te tekenen voor ontvangst van de Prijs.
5.2.                    De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste (adres)gegevens. Op het moment dat er onbedoeld een foutief adres is opgegeven, dient de winnaar contact op te nemen met McDonald’s door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com.
5.3.                      Indien het McDonald’s niet lukt om binnen 7 dagen na het einde van de Actieperiode contact te krijgen met de Winnaars, dan vervalt de prijs terug aan McDonald’s. 
 
6.              Aansprakelijkheid
6.1.                     McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een Prijs, (iii) het niet ontvangen van een Prijs op het opgegeven adres als gevolg van problemen die ontstaan in het verzendproces, (iv) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen, (v) het niet meer voorradig zijn van de Coupon in enig deelnemend McDonald’s restaurant en (vi) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen Prijs en/of Coupon, met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.
6.2.                    McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) een Coupon en/of een uitgekeerde Prijs. McDonald's is bovendien niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een uitgekeerde Prijs. McDonald's verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Prijzen.
6.3.                    McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor pakketjes die niet op het door de winnaar opgegeven adres aankomen vanwege problemen die ontstaan in het verzendproces. Enkel het in gang zetten van de verzending van de Prijs valt onder McDonald’s verantwoordelijkheid. 
6.4.                    McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de McDonald’s App en/of de Actiewebsite niet dan wel tijdelijk niet deugdelijk functioneren. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de McDonald’s App en/of zo spoedig mogelijk te herstellen.
 
7.              Persoonsgegevens
7.1.                      Om mee te doen aan de Actie en de  Prijzen te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om de in artikelen 5.1 genoemde persoonsgegevens Met de deelnemer die een prijs heeft gewonnen wordt per e-mail contact opgenomen, zodat de gewonnen prijs verzonden worden naar het door de winnaar opgegeven adres. De winnaar dient mogelijk te tekenen voor ontvangst van de Prijs. correct en volledig zijn.
7.2.                    McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, met uitzondering van de persoonsgegevens die in het kader van de registratie van een McDonald’s App account worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om winnaar(s) te informeren over de afhandeling van hun Prijs. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van registratie van een McDonald’s App account vallen onder het privacybeleid van de App en worden pas verwijderd nadat de deelnemer zijn of haar account heeft verwijderd. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna verwijderd. 
 
8.              Diversen 
8.1.                     De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn te vinden in de McDonald’s App en de Actiewebsite.
8.2.                    McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden in de McDonald’s App en Actiewebsite.
 
8.3.                    Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om een gewonnen Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie. 
8.4.                    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
8.5.                    Op de Actie en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
8.6.                    De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.4 adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop. 
 

 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.