ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN EAT & GREET MET LUCAS & STEVE 2022

1. Algemeen

1.1. Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde Eat & Greet  met Lucas & Steve Actie (hierna: de "Actie").

1.2. De Actie loopt van 17 oktober 2022 om 17:00 uur tot en met 19 oktober 2022 om 23:59 uur (hierna: de ”Actieperiode”)

1.3. De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan het Stadsplateau 31-32, 3521 AZ te Utrecht (verder te noemen: "McDonald's").

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen zijn – vanwege de leeftijdsgrens van het Lucas & Steven Event tijdens het Amsterdam Dance Event – uitgesloten van deelname aan deze Actie.

2.2. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.

3. Deelname

3.1. Deelnemers van de Actie dienen 18 jaar of ouder te zijn en te beschikken over een Instagram of Facebook account. Tijdens de Actieperiode deelt McDonald’s een post met een oproep van Lucas & Steve om deel te nemen aan de Eat & Greet Actie.

3.2. Deelname aan de Actie is mogelijk op de volgende wijze:

3.2.1. Ga naar Instagram of Facebook en log in of – voor zover je nog niet over een dergelijk account beschikt – registreer je.  Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar;

3.2.2. Ga naar de post van McDonald’s en reageer in de comments met bijvoorbeeld een tag van  jouw Plus One. Door deelname ga je akkoord met deze Actievoorwaarden. De deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) is de persoon die de comment plaatst en niet de persoon die (eventueel) getagd is;

3.2.3. Op donderdag 19 oktober 2022 verzamelt McDonald’s of een door McDonald’s ingeschakelde derde de namen van alle Instagram of Facebook gebruikers die een comment hebben geplaatst. Na verwijderingen van dubbelingen zal een geautomatiseerd systeem de winnaar (hierna te noemen: de “Winnaar”) van twee Eat & Greet kaarten selecteren;

3.2.4. McDonald’s of de door McDonald’s ingeschakelde derde zal de Winnaar op 20 oktober 2022 informeren over de winst van diens prijs,  door een DM te sturen via het Social Media platform waarmee de Winnaar heeft meegespeeld.
Houdt je inbox en berichtverzoeken dan ook goed in de gaten!

3.3. Indien de Winnaar niet vóór vrijdag 21 oktober 2022 om 9:00 uur heeft gereageerd op het DM bericht van McDonald’s of de door McDonald’s ingeschakelde derde, dan vervalt de prijs terug aan McDonald’s. In dat geval zal McDonald’s uit de lijst met Deelnemers opnieuw geautomatiseerd een Winnaar selecteren en met deze persoon in contact proberen te komen. Indien McDonald’s niet tijdig in contact komt met deze Winnaar, dan vervalt de prijs terug aan McDonald’s. Geselecteerde Deelnemers die niet tijdig hebben gereageerd, kunnen géén aanspraak maken op een vervangende prijs.

3.4. Een Deelnemer dingt maar één keer mee naar de prijs. Het meermaals reageren op de Social Media posts is toegestaan, maar heeft géén effect op de kans op winst van de prijs.

4. Prijzen

4.1. Gedurende de Actieperiode stelt McDonald’s één Eat & Greet met Lucas & Steve ter beschikking. De waarde van deze prijs bedraagt circa € 104,- (2 Voordeelmenu’s a circa € 10,00 per stuk,  2 Voordeelmenu’s voor Lucas & Steve a circa € 10,00 per stuk, 2 tickets voor het Lucas & Steve Event tijdens het Amsterdam Dance Event a € 32,- per stuk)

4.2. Vanwege de leeftijdsgrens (van 18 jaar of ouder) van het Lucas & Steve event tijdens het Amsterdam Dance Event dient de Winnaar 18 jaar of ouder te zijn. Die eis geldt tevens voor de door de Winnaar uit te nodigen gast. De leeftijd van zowel de Winnaars als diens genodigde worden voorafgaand aan de Eat & Greet bij de deur gecontroleerd.

4.3. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is bovendien niet mogelijk om prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.

4.4. Indien er kansspelbelasting is verschuldigd, hetgeen in de optiek van McDonald’s overigens niet het geval is, zal McDonald’s zorgdragen voor afdracht van deze belasting.

5. Publiciteit

Door mee te doen aan de Actie verlenen Deelnemers toestemming aan McDonald’s en/of een door McDonald’s ingeschakelde derde om  video- en beeld opnames te maken tijdens de Eat & Greet en het Lucas & Steve Event tijdens het Amsterdam Dance Event en verlenen zij tevens uitdrukkelijk toestemming voor het delen van die video- en/of beeld opnames via de social kanalen van McDonald’s.

6. Aansprakelijkheid

6.1. McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een prijs, (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen, (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen prijs, met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.

6.2. McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) een uitgekeerde prijs. McDonald's is bovendien niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een uitgekeerde prijs. McDonald's verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

6.3. McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de Social Media kanalen en/of de Actiewebsite niet dan wel tijdelijk niet deugdelijk functioneren. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de Actiewebsite zo spoedig mogelijk te herstellen.

7. Persoonsgegevens

McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om winnaar(s) te informeren over de afhandeling van hun prijs. De persoonsgegevens van winnaars van prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de prijs bewaard worden en daarna verwijderd.

8. Diversen

8.1. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Actiewebsite.

8.2. McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden in de McDonald’s App en Actiewebsite.

8.3. Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om een gewonnen Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie.

8.4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

8.5. Op de Actie en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. De Actie is voorts in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.3 adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop. 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.