ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN SPICE IT UP 2023

1. Algemeen
1.1. Deze algemene actievoorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de door McDonald’s Nederland B.V. georganiseerde Spice it up Game (hierna: de "Actie").
1.2. De Actie loopt van 10 januari 2023 om 00:00 uur tot en met 6 maart 2023 om 23:59 uur (hierna: de Actieperiode”).
1.3. Deze actie wordt georganiseerd ter promotie van een McDonald’s product, namelijk de App Exclusive Spicy Cheese.
1.4. De Actie wordt georganiseerd door McDonald's Nederland B.V., gevestigd aan het Stadsplateau 31-32, 3521 AZ Utrecht (verder te noemen: "McDonald's").

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland die ouder zijn dan 16 jaar, die gebruiker zijn van de McDonald’s app en die over een McDonald’s account beschikken. Minderjarigen – lees: 16 en 17 jarigen – hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname aan de Actie. Deze toestemming omvat mede de toestemming om een eventueel gewonnen Prijs te ontvangen.
2.2. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Voor deelname aan de Actie worden de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer geacht de in de vorige artikelleden bedoelde toestemming namens de minderjarige deelnemer te hebben gegeven en namens de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. McDonald’s kan minderjarige deelnemers verzoeken om de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) schriftelijk te bewijzen alvorens een Prijs uit te reiken.
2.4. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn alle werknemers en familieleden van werknemers van: McDonald’s, haar Franchisenemers, haar dochtermaatschappijen, haar hulppersonen en adviseurs, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie.

3. Deelname
3.1. Deelnemers van de Actie dienen te beschikken over een McDonald’s account in de McDonald’s App. Gedurende de Actieperiode kunnen gebruikers van de McDonald’s App met een McDonald’s account elke week één keer kans maken op een hoofdprijs en 20 kleine prijzen. Personen die wel de McDonald’s App gedownload hebben, maar nog niet beschikken over een McDonald’s account, dienen dus eerst een McDonald’s account aan te maken voordat zij kunnen deelnemen aan de Actie.  
3.2. Deelname aan de Actie is mogelijk op de volgende wijze:
3.2.1. Ga naar de McDonald’s App en registreer je - voor zover je nog niet over een McDonald’s account beschikt - in de App. Gebruik van de McDonald’s App en deelname is mogelijk vanaf 16 jaar.
3.2.2. Ga naar de Spice it up game door op de Spice it up banner in de McDonald’s App te klikken,  voer een nickname in (*) en druk op de knop om te spelen. Door het spel te starten ga je akkoord met de Actievoorwaarden.  
(*) Hou er rekening mee dat iedereen jouw nickname zou kunnen zien op het leaderbord. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om in een aanstootgevende nickname te kiezen. McDonald’s behoudt zich het recht voor om accounts die – in haar ogen – gebruikmaken van aanstootgevende nicknames uit te sluiten van deelname. Als aanstootgevend beschouwt McDonald’s in ieder geval – doch niet beperkt tot – scheldwoorden en discriminerende, intimiderende, racistische, fascistische en/of seksistische nicknames.
3.2.3. Speel de game en beweeg met een App Exclusive Spicy Cheese over een vloer van Samurai-saus langs de vlammenzee waarbij je tijdig moet springen over de hindernissen. Zet de benodigde highscore neer en maak kans op de wekelijkse prijzen. Elke week worden de scores gereset en dien je opnieuw deel te nemen om kans te maken op de prijzen van die week.  
Let op! De benodigde high score is afhankelijk van de te winnen Hoofdprijs. De benodigde high score start in week 1 met 150 punten en loopt elke week met 50 punten op. In de laatste week moet er een high score worden neergezet van  500 punten (zie artikel 4.1. van deze Actievoorwaarden)
3.3. Voor de fanatieke gamers die deelnemen aan de Actie, heeft McDonald’s een leaderbord ontwikkeld. Een deelnemer ziet de 9 hoogste scores en zijn eigen score. Het leaderbord is op géén enkele wijze van invloed op de verdeling van de prijzen. De verdeling van de prijzen geschiedt zuiver op basis van een kanselement en de positie op het leaderbord is niet van invloed op de kans op winst.
3.4. Deelnemers kunnen het spel meerdere keren per dag spelen en hun highscore blijven verbeteren. Elke deelnemer dingt echter maar één keer mee naar de prijzen. Het proberen om via meerdere wegen mee te dingen naar de prijzen, wordt aangemerkt als fraude. In het geval van fraude heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie gedurende de lopende Actieperiode.

4. Prijzen
4.1. Gedurende de Actieperiode stelt McDonald’s 198 Hoofdprijzen ter beschikking en 200 Kleine prijzen ter beschikking, volgens onderstaand schema:

Week

Hoofdprijs

Kleine prijzen

Minimale score

10 januari t/m 16 januari 2023

25x Xbox S-series

20 x € 5,00 Bol.com Card

150

17 januari t/m 23 januari 2023

50x Pathe Giftcard t.w.v. €25 

20 x € 5,00 Bol.com Card

200

24 januari t/m 30 januari 2023

1x Reischeque via D-Reizen t.w.v. € 1.500,00

20 x € 5,00 Bol.com Card

250

31 januari t/m 6 februari 2023

20x Phillips Taks Speaker

20 x € 5,00 Bol.com Card

300

7 februari t/m 13 februari 2023

50x Ticketmaster tegoedbon t.w.v. € 30,00

20 x € 5,00 Bol.com Card

350

14 februari t/m 20 februari 2023

1x 1 jaar gratis energie (met een maximum van

€ 3.500,00 inclusief btw (*)

20 x € 5,00 Bol.com Card

400

21 februari t/m 27 februari 2023

50x Backbone ONE  controller voor Playstation of Xbox t.w.v € 74,38

20 x € 5,00 Bol.com Card

450

28 februari t/m 6 maart 2023

1x Elektrische Fiets (Honbike)

20 x € 5,00 Bol.com Card

500

 

4.2. Voor de prijs van ‘1 jaar gratis energie’ gelden enkele nadere voorwaarden:
a. De winnaar is aantoonbaar woonachtig op het leveringsadres. Winnaar verstrekt naast de eindafrekening tevens een poststuk – niet afkomstig van de energieleverancier – ter controle;
b. Het leveringsadres is voorzien van huishoudelijke aansluitingen voor gas, warmte en/of elektra;
c. De McDonald’s vergoedt de waarde van één jaar energie aan de hand van het door de energieleverancier gefactureerde verbruik op de eerstvolgende eindafrekening na 6 maart 2023 met een maximum van € 3.500,00 inclusief btw;
d. In geval de winnaar meerdere eindafrekeningen ontvangt, omdat bijvoorbeeld gas of warmte en elektra middels separate leveringsovereenkomsten afgenomen worden, dan vergoedt McDonald’s de energie aan de hand van het verbruik van alle eerstvolgende eindafrekeningen na 6 maart 2023, met dien verstande dat de vergoedingen tezamen nooit de € 3.500,00 inclusief btw zullen overstijgen. 
e. Winnaar dient de eindafrekening of eindafrekeningen vóór 6 maart 2024 bij McDonald’s op voorgeschreven wijze in te dienen. Doet winnaar dit niet? Dan vervalt de prijs terug aan McDonald’s.
4.3. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt € 23.658,91.
4.4. Indien een Prijs een waarde heeft hoger dan € 449,00 dan is over de Prijs Kansspelbelasting verschuldigd. McDonald’s draagt zorg voor de rechtstreekse betaling van de verschuldigde Kansspelbelasting aan de Belastingdienst.
4.5. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Het is bovendien niet mogelijk om Prijzen in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld.

5. Aanwijzing winnaar en uitkering van Prijzen
5.1. Binnen drie dagen na het einde van de elke week zal een door een McDonald’s ingeschakelde derde, te weten TWBA\NEBOKO, middels een geautomatiseerd programma achtereenvolgens de winnaar(s) van de Hoofdprijzen selecteren en vervolgens de winnaars van de kleine prijzen selecteren. In totaal vinden er derhalve 8 trekkingen plaats.
5.2. McDonald’s of een door McDonald’s aangewezen zal vervolgens binnen één week na de loting, wekelijks eenmaal per e-mail contact proberen op te nemen met de winnaar via het aan diens McDonald’s account gekoppelde e-mailadres. Men probeert dit gedurende maximaal één maand na de trekking van de Prijs. Als voor het einde van deze termijn geen contact tot stand is gekomen met de winnaar vervalt de prijs terug aan McDonald’s.
5.3. De verstrekte informatie en de wijze waarop deze wordt opgevraagd bij de winnaar is afhankelijk van de aard en omvang van de gewonnen prijs. Voorts kan ook de wijze van verzending van de prijs afhankelijk zijn van de aard van de gewonnen prijs. Afhankelijk van de aard van de gewonnen zal McDonald’s of TWBA\NEBOKO de winnaar informeren over de verdere afwikkeling van de winst. 
5.4. Als de prijs een waarde heeft van meer dan € 100,- of er getwijfeld wordt aan de identiteit van de deelnemer, dan kan er mogelijk gevraagd worden om nader bewijs. Bijvoorbeeld een foto aan de winnaar geadresseerd poststuk ter confirmatie van het woonadres van de winnaar ten behoeve van het toesturen van de prijs of het laten controleren van de identiteit aan de hand van een video-call waarin de deelnemer een geldig ID-bewijs toont aan McDonald’s of een door haar ingeschakelde hulppersoon. Nadat de identiteit en/of woonadres bevestigd zijn, zal McDonald’s of door een door McDonald’s aangewezen derde contact opnemen over het in ontvangst nemen van de Prijs. Indien een winnaar zijn adres en/of identiteit niet binnen twee weken na het eerste verzoek daartoe door McDonald’s kan aantonen, verliest de winnaar het recht op de prijs en vervalt de prijs terug aan McDonald’s.

6. Publiciteit
6.1. Door mee te doen aan de Actie stemmen deelnemers er mee in, en verlenen de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers – lees 16 of 17 jarige minderjarigen – toestemming aan McDonald's om de naam, leeftijd en woonplaats.

7. Aansprakelijkheid
7.1. McDonald's en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving(en), (ii) het te laat ontvangen van een Prijs, (iii) het niet ontvangen van een Prijs op het opgegeven adres als gevolg van problemen die ontstaan in het verzendproces, (iv) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen, (v) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de door hem/haar gewonnen Prijs, met uitzondering van eventueel verschuldigde kansspelbelasting die McDonald's voor haar rekening neemt.
7.2. McDonald's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die veroorzaakt is of wordt als gevolg van (het gebruik van) een uitgekeerde Prijs. McDonald's is bovendien niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in een uitgekeerde Prijs. McDonald's verleent geen garanties op de door haar te verstrekken Prijzen.
7.3. McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor pakketjes die niet op het door de winnaar opgegeven adres aankomen vanwege problemen die ontstaan in het verzendproces. Enkel het in gang zetten van de verzending van de Prijs valt onder McDonald’s verantwoordelijkheid.
7.4. McDonald’s is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk indien de McDonald’s App en/of de Actiewebsite niet dan wel tijdelijk niet deugdelijk functioneren. McDonald’s zal zich in een dergelijk geval inspannen om eventuele gebreken in het functioneren van de McDonald’s App en/of zo spoedig mogelijk te herstellen.

8. Persoonsgegevens
8.1. Om mee te doen aan de Actie met Dag Deals en deze Dag Prijzen te kunnen uitkeren vraagt McDonald’s aan deelnemers en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers om de in artikelen 5.1 genoemde persoonsgegevens te verstrekken en om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens. De deelnemers en wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
8.2. McDonald's (i) zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het uitkeren, administreren en analyseren van de Actie en het uitvoeren van publiciteit ten behoeve van de Actie en zal de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor deze doelen gebruiken waaronder tevens valt eventuele verstrekking van die persoonsgegevens aan een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in betrokken is bij of verbonden is aan de organisatie van de Actie en (ii) zal de verzamelde persoonsgegevens niet verspreiden buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens die gedurende de Actieperiode worden verzameld, met uitzondering van de persoonsgegevens die in het kader van de registratie van een McDonald’s App account worden verzameld, worden uiterlijk zes weken na afloop van de Actie verwijderd, tenzij gebruik van die persoonsgegevens noodzakelijk is om winnaar(s) te informeren over de afhandeling van hun Prijs. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van registratie van een McDonald’s App account vallen onder het privacybeleid van de App en worden pas verwijderd nadat de deelnemer zijn of haar account heeft verwijderd. De persoonsgegevens van winnaars van Prijzen zullen tot maximaal 1 jaar na uitkering van de Prijs bewaard worden en daarna verwijderd.

9. Diversen
9.1. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn te vinden in de McDonald’s App en de Actiewebsite.
9.2. McDonald's behoudt zich het recht voor om de Actie zonder nadere aankondiging te beëindigen, dan wel deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen gepubliceerd worden in de McDonald’s App en Actiewebsite.
9.3. Wanneer McDonald’s fraude bij deelname aan de Actie constateert, dan heeft McDonald’s de discretionaire bevoegdheid om een gewonnen Prijs niet uit te keren en de frauderende deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de Actie.
9.4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
9.5. Op de Actie en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
9.6. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij McDonald’s op het in artikel 1.4 adres (of door een e-mail te sturen naar gastenrelaties@nl.mcd.com) of de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag. De Kansspelautoriteit zendt de klacht ter behandeling door aan McDonald’s. Binnen vier weken na dagtekening van de klacht reageert McDonald’s daarop. 

Je verlaat McDonalds.nl

Selecteer een delivery partner om door te gaan
Kies één van onze bezorgpartners
Met McDelivery worden je favoriete McDonald's producten lekker bij jou thuis bezorgd.