Personvernerklæring

Personvernerklæring

Food Folks Personvernerklæring

Sist oppdatert: 24. mai 2018

 

Hvem vi er

Denne personvernerklæringen («Erklæringen») beskriver hvordan vi, Food Folk Norge AS, («Food Folk», «vi», «vår(vårt/våre», «oss») i Norge samler inn, bruker, overfører, overvåker og lagrer («behandler») våre kunders personopplysninger.

Food Folk er franchise-foretak under McDonald’s Corporation, inklusive dets direkte og indirekte datterselskaper («McDonald’s Corp.»). Dette betyr at vi har rett til å bruke, og tillate at andre bruker, McDonalds-konseptet. Mange McDonald’s-restauranter i Norge eies og drives av våre franchise-takere som er selvstendige forretningsvirksomheter. Denne Erklæringen gjelder ikke for våre franchisetakere eller for eventuelle nettsteder eller mobilapper som de driver uavhengig av oss eller McDonald’s Corp.

Food Folk er opptatt av å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter, herunder ny Personopplysningslov som gjennomfører General Data Protection Regulation 2016/679 («GDPR»), og vil i denne Erklæringen forklare vår bruk av dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

 

Vår mobilapp

Denne Erklæringen gir informasjon om personopplysninger som er samlet inn om våre kunder som besøker våre restauranter, bruker våre nettsteder og våre mobilapplikasjoner («Mobilapp») og for øvrig samhandler med oss.

Mange av personopplysningene vi bruker, samles inn via vår Mobilapp. Vi tror derfor at det er særlig viktig for deg å forstå hvordan denne virker. Mobilappen vil samle inn en del data om deg og dine preferanser dersom du velger å registrere en konto i Mobilappen. Legg merke til at hvis du bestemmer deg for å registrere en konto i Mobilappen, betyr dette automatisk at du kommer til å motta personliggjorte tilbud og annonser som er målrettet mot deg basert på dine personopplysninger, din adferd og tjenestene og produktene du skaffer deg fra oss. Hvis du ikke ønsker at Food Folk skal bruke dine personopplysninger på denne måten, bør du ikke registrere en konto i Mobilappen. Du må ikke registrere en konto for å bruke Mobilappen, men vil da ikke motta personlige tilbud og reklame (du kan likevel motta ikke-personlige tilbud).

Vår Mobilapp vil også samle inn dine lokasjonsdata hvis innstillingene i enheten din tillater det. Vi kombinerer lokasjonsdata med andre data samlet inn via Mobilappen for å kunne tilby deg tilbud basert på dine preferanser og bruk av Mobilappen. For å skru av eller på lokasjonstjenester på din enhet ber vi deg om å endre dine enhetsinnstillinger og endre innstillingene for lokasjonsdata som du selv ønsker.

 

Våre øvrige onlinetjenester

Vi kommer også til å samle inn dine personopplysninger hvis du bruker våre nettsteder (herunder vår onlineportal tilbakemeldinger, «McFeedback»), sosiale mediekanaler, sender e-post til oss eller på annet vis samhandler med oss (alt sammen, inkludert Mobilappen, heretter samlet kalt «Onlinetjenester»).

 

Hvordan vi kombinerer personopplysninger fra forskjellige kilder

Vi kombinerer personopplysningene du gir oss direkte med data som vi samler inn ved automatiske metoder i Onlinetjenestene og fra andre kilder, for eksempel sosiale medieplattformer (som Facebook), via våre tjenesteleverandører som støtter vår Mobilapp og/eller vårt nettsted.

Dersom du benytter en voucher eller et tilbud som du har mottatt i Mobilappen eller på annet vis for å kjøpe et produkt, vil vi også samle inn og bruke informasjon om hvilke andre produkter du kjøpte samtidig.

Vi bruker personopplysninger som vi samler inn for mange forskjellige formål, som å administrere vår forretningsvirksomhet, herunder utvikling av nye produkter og tjenester, administrere våre Onlinetjenester og teknologi i restauranter, for å identifisere dine preferanser og sende deg målrettede tilbud og markedsføring og vurdere effektene av våre salg, vår markedsføring og annonsering.

 

Oppsummering av dine rettigheter

Du har mange rettigheter hva angår dine personopplysninger. Dine rettigheter omfatter å få tilgang til og korrigere dine personopplysninger, anmode om sletting av dine personopplysninger, å protestere mot og/eller begrense behandlingen av personopplysningene og å få dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig.

Du kan alltid fremme en klage til gjeldende datatilsynsmyndighet (Datatilsynet) hvis du har klager knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Se punkt 2 nedenfor for flere detaljer om dine rettigheter.

 

Forholdet mellom McDonald’s Corp og Food Folk

McDonald’s Corp. kan, i kraft av å være våre franchisegiver, kunne motta de samme data som vi mottar når du bruker våre Onlinetjenester. I visse tilfeller når McDonald’s Corp. fastsetter formålet for behandlingen, vil McDonald’s Corp. være behandlingsansvarlig for slik behandling. For mer informasjon anbefaler vi at du besøker McDonalds Globale nettsted som er tilgjengelig via følgende link www.corporate.mcdonalds.com og leser McDonald’s Corp. sin personvernerklæring, som forklarer hvordan McDonald’s Corp. behandler personopplysninger for sine formål.

 

Food Folks overføring av data til andre land

Se punktene 5 og 6 nedenfor for å forstå mer om hvordan vi, Food Folk, overfører dine personopplysninger til selskaper utenfor EU/EØS.

Du finner mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger under de relevante overskriftene nedenfor. Nedenfor vil du også finne en tabell over behandlingsaktiviteter, som forklarer hva slags personopplysninger vi bruker, hvorfor vi bruker de, på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge vi lagrer opplysningene.

 

1. Hva er «personopplysninger»?

Begrepet «personopplysninger» som brukes i denne Erklæringen, er enhver informasjon som, enten alene eller sammen med annen informasjon, kan spores tilbake til en fysisk person, og alle andre data som kvalifiseres som personopplysninger i samsvar med lovverk som gjelder for Food Folk. Eksempler kan være navn, adresse, e-postadresse, IP-adresse og ulike former for enhetsidentifikatorer som vi samler inn når du bruker våre Onlinetjenester.

Denne Erklæringen dekker alle personopplysninger som behandles på en måte som anses som behandlet etter gjeldende lovverk i relasjon til deg som en Food Folk-kunde, herunder personopplysninger som besittes, lagres, overføres, fremvises eller på annet vis håndteres av oss i Food Folk.

 

2. Hva er dine rettigheter?

Du har mange rettigheter hva angår vår bruk av dine personopplysninger. En beskrivelse av disse rettighetene gis nedenfor Hvis du ønsker å bruke dine rettigheter, kan du gjøre det ved å kontakte vår Personvernansvarlige, som har følgende kontaktinformasjon: personvern@no.mcd.com, eller ved post til Personvernansvarlig, Food Folk Norge AS, Storgata 15, 0155 Oslo. Du kan også benytte funksjonaliteten i Mobilappen som lar deg endre din brukerkonto og administrere dine kontoinnstillinger. Du kan få tilgang til din brukerkontoside på følgende adresse.

 

Retten til å protestere

Du har til enhver tid rett til å protestere, begrunnet ut fra din situasjon, mot behandlingen av dine personopplysninger, der vi baserer vår behandling på en berettiget interesse. Du har også rett til å protestere mot behandling for direkte markedsføringformål, herunder profilering.

Hvis du fremmer en protest, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger som vi har basert på en berettiget interesse, med mindre vi kan dokumentere overbevisende og legitime grunner for slik behandling som tilsidesetter dine personverninteresser.

Vi kommer alltid til å stoppe behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i relasjon til direkte markedsføring, dersom du ber oss om å ikke behandle dine personopplysninger for slike formål.

Dersom du protesterer mot spesifikke behandlinger kan vi likevel fortsette slik behandling dersom det er tillatt eller vi er pålagt det i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel for å kunne overholde rettslige forpliktelser eller oppfylle avtalerettslige forpliktelser overfor deg.

 

Rett til tilgang og korrigering

Du har rett til å anmode om tilgang til personopplysninger som vi behandler og som er relatert til deg. Dette inkluderer retten til å bli informert om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, hvilke personopplysninger som blir behandlet og formålet/formålene med behandlingen.

Du har også rett til, etter anmodning, å få tilgang til informasjon om enhver evaluering eller vurdering av interesseavveiningen vi er pålagt å gjennomføre når vi behandler dine personopplysninger basert på våre berettigede interesser (vi mener derfor vi kan behandle dine personopplysninger basert på våre berettigede interesser).

Du har også rett til å korrigere eller legge til personopplysninger hvis personopplysningene er ukorrekte eller ufullstendige.

 

Rett til å slette

Du kan også anmode om at dine personopplysninger blir slettet hvis f.eks.:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for,
 • hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, og du trekker tilbake ditt samtykke til en spesifikk behandling, og det ikke finnes noen annet rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger,
 • hvis du protesterer mot behandlingen av personopplysninger der vi ikke har en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser,
 • behandlingen er ulovlig, eller
 • personopplysningene er blitt slettet av oss for å overholde en rettslig forpliktelse.

Legg merke til at vi kan avvise din anmodning dersom behandlingen er tillatt eller påkrevd i henhold til lovgivning eller annet relevant, rettslig grunnlag. Hvis du har spørsmål om din rett til å slette personopplysninger ber vi deg om å kontakte den relevante kontaktpersonen, som er angitt i punkt 14.

 

Rett til å begrense behandling

Du har rett til å anmode oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger dersom:

 • du bestrider riktigheten av personopplysningene, og vi må begrense behandlingen i en viss periode for å gjøre det mulig å kontrollere riktigheten av de relevante opplysningene,
 • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene, men istedet anmoder om begrensninger i bruken av opplysningene,
 • hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for de formålene med behandlingen som er fastsatt i punkt 4 nedenfor i denne Erklæringen, men du har behov for personopplysningene for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller
 • du har protestert mot behandlingen i henhold til det som er fastsatt i punktet «retten til å protestere» foran, og vår dokumentasjon av de berettigede grunnene er avventende.

 

Rett til Dataportabilitet

Hvis du anmoder om tilgang til personopplysninger om deg selv som du har gitt, og hvis personopplysningene behandles automatisk med ditt samtykke eller i henhold til en kontrakt mellom deg og Food Folk, kan du anmode om at dataene gis i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du kan også anmode om at personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig hvis dette er teknisk mulig.

 

Hvordan kontakte oss å gjøre gjeldende dine rettigheter

Hvis du er bekymret over eller misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss på de kontaktopplysningene du finner i punkt 14. Før du gjør gjeldende slike rettigheter kan vi be deg om å bekrefte din identitet for å forsikre oss om at vi ikke utleverer dine personopplysninger til en uautorisert person. Straks vi har bekreftet din identitet, vil vi håndtere anmodningen i samsvar med gjeldende lovverk. Legg merke til at vi kan be deg om å spesifisere din henvendelse før vi kan behandle den. Legg også merke til at selv om du protesterer mot visse behandlinger av personopplysninger, vil vi fortsatt kunne gjennomføre den relevante behandlingen hvis det er tillatt eller påkrevd i henhold til lovgivning å gjøre dette, for eksempel for å være i stand til å oppfylle rettslige eller kontraktsmessige forpliktelser.

 

Din rett til å fremme klager

Du har alltid rett til å fremme en klage hos den relevante tilsynsmyndigheten, især der du bor, arbeider, eller der en påstått krenkelse av GDPR har funnet sted. Du finner den relevante myndigheten i ditt land her: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html

For Norge er den relevante tilsynsmyndigheten:

    Datatilsynet
    Postboks 8177 Dep.
    0034 Oslo
    Tlf: 22 39 69 00
    E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn, og hvordan kombinerer vi samlet data?

Vi samler inn personopplysninger om deg når du besøker våre restauranter, bruker våre Onlinetjenester og ellers samhandler med oss via våre Onlinetjenester. Informasjonen vi samler inn faller i tre kategorier: (a) personopplysninger som du gir oss, (b) personopplysninger som vi samler inn gjennom automatiske metoder og (c) personopplysninger som vi samler inn fra andre kilder.

I de fleste tilfellene kan du velge om du ønsker å gi dine personopplysninger til oss. Men av og til trenger vi dine personopplysninger for å tilby visse tjenester eller produkter som du har bedt om fra oss. Vi kan også i noen tilfeller kunne bli pålagt av lovgivning å behandle dine personopplysninger.

Vi bruker dine personopplysninger for flere ulike formål, slik som å kunne administrere vår virksomhet, inkludert utvikling av nye produkter og tjenester, administrere våre Onlinetjenester og teknologier i restauranter, for å identifisere dine preferanser og sende deg personlige tilbud og reklame gjennom digital markedsføring og for å vurdere effekten av våre salg, markedsføring og reklame.

I den grad det er forklart i denne Erklæringen vil vi kombinere informasjonen du gir oss med informasjon som er samlet inn gjennom automatiske metoder og informasjon vi mottar fra andre kilder (herunder offentlige databaser, sosiale medieplattformer (som Facebook) eller tredjepartspartnere som analyse og markedsføringsleverandører).

Basert på dine preferanser eller hvilke kuponger du velger å benytte, så vel som tilbakemeldinger fra deg gjennom for eksempel McFeedback, kan vi tilby deg nye tilbud og tjenester basert på hva det virker som du foretrekker og tilbakemeldingen du har gitt.

For mer informasjon om de Personopplysningene vi samler inn, vennligst se tabellen under.

 

4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi kan kun bruke dine personopplysninger for spesifikke formål hvis vi har en rettslig, legitim grunn til å gjøre dette. De rettslige grunnene vi baserer vår behandling på og eksempler på bruk basert på slike rettslige grunnlag, er:

 • Oppfyllelse av avtale: Vi bygger på dette rettslige grunnlaget når vi bruker dine personopplysninger til for eksempel å sette Food Folk i stand til å levere en tjeneste eller et produkt du har kjøpt fra oss,
 • Berettiget interesse: Behandling basert på vår berettigede interesse må alltid veies mot dine personverninteresser. Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger som er basert på vår berettigede interesse. Et eksempel på hvor vi baserer vår behandling på dette rettslige grunnlaget er der vi sender deg personlige tilbud basert på din bruk av vår Mobilapp,
 • Rettslig forpliktelse: Noen ganger må vi behandle dine personopplysninger for å etterleve våre rettslige forplikter, for eksempel bokføring og regnskapsrapportering, og
 • Ditt frivillige og informerte samtykke: Vi vil behandle dine personopplysninger basert på ditt informerte og frivillig gitte samtykke til å formidle markedsføring til deg via e-post sms eller lignende direkte markedsføringskanaler, for å overvåke dine lokasjonsdata, eller behandle personopplysninger du har gitt på sosiale medier for å tilpasse våre tjenester og produkter basert på din online adferd.

Vi har samlet en oversikt over hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettslige grunnlag vi baserer vår behandling på og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger i tabellen under.

 

5. Hvor lenge vil vi bruke og lagre dine personopplysninger?

Vi lagrer forskjellige typer personopplysninger i ulike perioder, avhengig av formålet med behandlingen vår. Der vi ikke lenger har noe formål for å behandle personopplysningene dine, vil vi slette opplysningene. Informasjon om hvor lenge vi behandler personopplysninger for ulike formål fremgår av tabellen under.

 

6. Hvilke typer firmaer deler vi dine personopplysninger med?

Vi deler dine personopplysninger med følgende selskaper og selskapskategorier.

 

Selskaper i Food Folk Group

Food Folk er en del av et konsern som utfører forretningsvirksomheter i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Vi kommer til å dele personopplysningene dine med selskaper i Food Folk-konsernet for interne, administrative formål. Følgende selskaper i Food Folk-konsernet vilkunne motta dine personopplysninger:

 • Food Folk Group Holding AS,
 • Food Folk Norge Holdings AS,
 • Zero Five AS

Tilknyttede selskaper:

 • Koop AS

 

McDonald’s Corp

Ettersom Food Folk er en franchisetaker av McDonald’s Corp., vil enkelte personopplysninger bli delt med McDonald’s Corp. når du bruker våre Onlinetjenester. Dette er del av vårt kontraktsforhold med McDonald’s Corp. og en del av vårt franchisegiver – franchisetaker-forhold. For eksempel, når du bruker våre Onlinetjenester kan McDonald’s Corp. motta samme opplysninger som vi gjør. I enkelte tilfeller, der McDonald’s Corp. bestemmer formålet med behandlingen, vil McDonald’s Corp. være behandlingsansvarlig for slik behandling. I tillegg har vi enkelte rapporteringsforpliktelser der vi kan dele informasjon med McDonald’s Corp. Også for slik informasjon vil McDonald’s være behandlingsansvarlig. For mer informasjon ber vi deg om besøke McDonald’s Corp. sin globale hjemmeside via følgende link: www.corporate.mcdonalds.com. Vi ber deg også være oppmerksom på at vi også har engasjert McDonald’s Corp. som databehandlinger for enkelte typer behandling, og McDonald’s Corp. vil i slike tilfeller behandle personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner.

 

Selskaper engasjert av Food Folk og McDonald’s Corp

Vi vil dele din informasjon med selgere og/eller tjenesteleverandører som leverer tjenester til oss (såkalte databehandlere). Tjenester vi krever er vertstjenester, CRM-tjenester, informasjonsteknologitjenester, markedsføringstjenester og tjenester relatert til research og analyser. Flere av disse tjenestene tilbys av selskaper engasjert av McDonald’s Corp som indirekte tilbyr tjenestene til Food Folk. Vi tillater ikke at disse tjenesteleverandørene bruker personopplysninger eller deler dem for noe annet formål enn å besørge tjenestene for oss. Alle tredjepartsleverandører og tilbydere må følge våre instruksjoner og gjeldende, skriftlige databehandlingsavtaler og må implementere egnede, tekniske og organisatoriske tiltak for beskyttelsen av personopplysninger.

 

Salg eller overføring av vårt forretningsforetak

Av strategiske eller andre forretningsrelaterte grunner, kan det hende at vi beslutter å selge eller overføre hele eller deler av forretningsforetaket vårt. Som en del av et slikt salg eller overføring er det mulig at vi overlater personopplysninger vi har samlet inn og lagret, herunder kundeinformasjon, til enhver som er involvert i salget eller overføringen.

 

Myndigheter og andre rettslige krav

Vi kan komme til å bruke eller dele informasjon som er nødvendig for å etterleve enhver nasjonal eller internasjonal lov, forskrift, eller en rettslig anmodning fra kompetent myndighet.

 

7. Til hvilke land vil dine personopplysninger bli overført?

Noen av selskapene som er beskrevet foran, befinner seg i land med et svakere vern av personopplysninger enn i ditt land. Slike overføringer vil kun skje dersom det er rettslig grunnlag for å gjøre dette, og det sikres at personopplysningene er adekvat beskyttet hos de mottakende parter i slike land.

Vi kommer til å overføre dine personopplysninger til land som er nevnt i tabellen under.

Med hensyn til McDonald’s Corp., har det tiltrådt EU-US Privacy Shield Framework («Privacy Shield»), som er administrert av U.S. Department of Commerce med hensyn til innsamling, bruk og lagring av personopplysninger fra medlemsland av EU/EØS. Tiltredelse av Privacy Shield gjør McDonald’s Corp underlagt den undersøkelses- og håndhevingsmyndigheten American Federal Trade Comission. Du kan se en komplett liste over alle medlemmer av Privacy Shield, inkludert McDonald’s Corp. på https://www.privacyshield.gov/list

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om hvordan vi overfører personopplysninger. Se nedenfor i punkt 14for kontaktdetaljer.

 

8. Hva med barns personopplysninger?

Du må være over 16 år for å bruke våre Onlinetjenester. Dersom du for eksempel laster ned vår mobilapp, blir du bedt om å opplyse om din alder for at vi skal bekrefte at vi ikke besørger våre Onlinetjenester til et barn under denne alderen.

 

9. Hvordan kan du velge bort markedsføring?

Hvis du har samtykket til å motta digital markedsføring fra oss, kan du når som helst velge bort dette ved å følge velge bort-instruksjonene i markedsføringskommunikasjonen vi sender deg, ved å aksessere linken som gis på slutten av kommunikasjonen. Der kan du også generelt finne dine kommunikasjonspreferanser med instruksjoner om hvordan du velger bort i profildelen av Onlinetjenestene som du bruker. Du har også muligheten for å endre dine kommunikasjonspreferanser ved bruk av dine enhetsinnstillinger. Du kan også velge bort ved å kontakte oss på adressen, telefonnummeret eller med e-postadressen som angitt i punkt 14. Hvis du velger bort markedsføringskommunikasjon fra oss, vil vi fortsatt kunne sende kommunikasjon til deg om dine transaksjoner, eventuelle kontoer du har hos oss og eventuelle konkurranser eller loddtrekninger du deltar i. Bortvalg av en kommunikasjonsform betyr ikke at du også har valgt bort andre former. For eksempel hvis du velger bort mottak av markedsførings-e-poster, kan det hende du fortsatt mottar markedsføring på sms hvis du ikke har valgt bort å motta slikt.

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter for deres egne direkte markedsføringsformål med mindre du gir oss tillatelse til å gjøre dette. Når vi gir deg beskjed, og du samtykker, vil vi dele dine personopplysninger i den grad det er tillatt i henhold til slikt samtykke.

 

10. Bruk av våre Onlinetjenester og annen teknologi

Vi og våre tilbydere som leverer tjenester til oss, kommer til å bruke informasjonskapsler, elektroniske bilder og andre, lignende teknologier på våre Onlinetjenester og på andre områder relatert til vår forretningsvirksomhet, slik som onlineannonsering, for å samle inn informasjon og gi deg tjenestene og produktene du har bedt om. Vennligst se vår Polocy for informasjonskapsler for mer informasjon.

 

Målrettet annonsering

Når du bruker våre Onlinetjenester, samler vi inn informasjon om dine aktiviteter slik at vi kan gi deg annonsering skreddersydd for dine interesser.

Siden vi deltar i annonserings(«annonse»)-nettverk, kan det hende du kommer til å se visse annonser på andre nettsteder. Annonseringsnettverk gjør det mulig for oss å målrette informasjonen vi sender deg basert på dine interesser, annen informasjon relatert til deg og sammenhengende midler. Disse annonseringsnettverkene sporer dine onlineaktiviteter over tid ved å samle inn informasjon gjennom bruken av informasjonskapsler, elektroniske bilder og nettserverlogger. Annonseringsnettverkene bruker denne informasjonen for å vise deg annonser som vil kunne være av særlig interesse for deg. Annonseringsnettverkene vi er med i, samler inn informasjon om dine besøk til nettsteder som også deltar i det relevante annonseringsnettverket, slik som sidene eller annonseringene du ser på og hvordan du bruker nettstedene. Vi bruker denne informasjonen både på våre Onlinetjenester og på tredjepartsnettsteder som deltar i annonseringsnettverkene, for å gi deg annonser skreddersydd for deg og for å hjelpe oss med å vurdere hvor effektiv vår markedsføring er.

Du kan velge bort målrettet annonsering ved å besøke YourAdChoices eller Network Advertising Initiative (NAI) siden sider. Hvis du bestemmer deg for å velge bort, kommer du fortsatt til å få annonser, men de kommer ikke til å være skreddersydde for dine interesser.

 

11. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Våre Onlinetjenester tilbyr linker til nettsteder som ikke drives av oss, men av tredjeparter. Hvis du besøker et av disse linkede nettstedene, må du lese nettstedets personvernerklæring, vilkår og bestemmelser og deres andre policyer. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters policyer og metoder. All informasjon du gir disse organisasjonene, håndteres under deres personvernerklæring, vilkår og bestemmelser og andre policyer.

Det kan også være vi har tilbydere av andre apper, verktøyer, widgets og plug-ins på våre Onlinetjenester som Facebooks «Liker»-knapper som også vil kunne bruke automatiserte metoder for å samle inn personopplysninger om hvordan du bruker disse funksjonene. Disse organisasjonene skal kunne bruke dine personopplysninger i tråd med sine egne policyer.

 

12. Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av å iverksette egnede tiltak for å oppbevare dine personopplysninger sikkert. Våre tekniske, administrative og fysiske prosedyrer er utformet for å verne personopplysninger mot tilfeldig, ulovlig eller uautorisert tap, tilgang, avdekking, bruk, endring eller ødeleggelse. Selv om vi gjør alt vi kan for å verne våre informasjonssystemer, kan det ikke garanteres at intet/ingen nettsted, Mobilapp, datamaskinsystem eller overføring av personopplysninger over Internett eller noe annet offentlig nettverk er fullt og helt sikkert, og vi ber deg om å tenke på dette før du gir oss personopplysninger.

 

13. Endringer i vår Erklæring

Denne Erklæringen får virkning per den datoen angitt øverst på Erklæringen. Det kan hende vi fra tid til annen endrer denne Erklæringen. Hvis vi gjør det, kommer vi til å slå opp den reviderte versjonen her og endre «sist oppdatert dato» (datoen den gjelder fra) øverst på Erklæringen. Du må sjekke her regelmessig for den mest oppdaterte versjonen av Erklæringen.

 

14. Hvordan kontakte oss

Hvis du ønsker å kontakte oss om denne Erklæringen, kan du nå oss på:

    Food Folk Norge AS
    Personvernspørsmål
    Storgata 15,
    0155 Oslo
    E-post: personvern@no.mcd.com

 

Oversikt over behandling av personopplysninger

Se tabell ved å besøke denne lenken.

 

Overføring til tredjeland

Se tabell ved å besøke denne lenken.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Delivery From
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.