Ansvarlighet

Ansvarlighet

Åpenhetsloven er en viktig lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester Den skal sikre at forbrukere, organisasjoner, media og allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

McDonald's sin virksomhet i Norden forvaltes av Food Folk Group gjennom en 20-årig utviklingslisens som ble etablert i 2017. Som et av verdens største selskaper, ønsker vi å drive positiv endring i samarbeid med gjester, medarbeidere, franchisetakere, leverandører og partnere. Vi ønsker Åpenhetsloven velkommen og støtter dens formål; vi har et stort ansvar og har mål om å ivareta menneskerettigheter og skape trygge arbeidsplasser.

Hvordan jobber McDonald’s for å sikre at dere etterlever kravene i åpenhetsloven?

I McDonald’s er vi en del av en verdikjede som går hele veien fra jord til bord. McDonald’s har som formål å gi næring til og fremme lokalsamfunn. Sentralt for vårt arbeid er vår forpliktelse til å ivareta menneskerettighetene uansett hvor vi driver forretning, og skape trygge, tillitsfulle og inkluderende arbeidsplasser.

Åpenhetsloven krever at virksomheter kartlegger og vurderer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som er knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, leverandørkjede eller forretningsforbindelser. Det er også viktig at virksomheter forankrer ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.

McDonald's har en kompleks global leverandørkjede. Derfor har vi et særskilt ansvar for å inngå samarbeidsavtaler med leverandører som deler våre verdier og ivaretar ansattes og partneres grunnleggende rettigheter. Kartlegging av brudd på menneskerettigheter inngår i McDonald’s sin pågående prosess for å identifisere og vurdere risiko. McDonald's utarbeidet en menneskerettighetspolicy i 2018 som forplikter oss til å opprettholde en ansvarlig forretningspraksis. Vi har opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe for menneskerettigheter som overvåker implementeringen av vår menneskerettighetspolicy og som har ansvar for å videreutvikle eksisterende prosedyrer og rutiner.

Vi jobber kontinuerlig og systematisk med å identifisere, forebygge og redusere mulige risiko for brudd på menneskerettigheter, både i vår egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Vi har iverksatt retningslinjer og prosedyrer for å sikre at våre standarder for ansvarlig forretningspraksis etterleves.

Hvilke retningslinjer og prosedyrer har McDonald’s for å sikre at dere etterlever kravene i Åpenhetsloven? Hvor finner jeg informasjon om McDonald’s sine retningslinjer?

Det er viktig å sikre at vår forretningspraksis er i tråd med vår plikt til å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor har McDonald's utarbeidet og innført ulike retningslinjer knyttet til ansvarlig forretningspraksis som legger føringer for hva vi forventer og krever av våre ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Følgende retningslinjer og prosedyrer danner grunnlaget for vårt arbeid:

Hva er de største risikoene for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos McDonald’s og hvordan jobber dere for å forhindre at de forekommer?

Vi er forpliktet til å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter ved å identifisere, overvåke og håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi enten har forårsaket eller som vi har bidratt til.

Vi har identifisert en rekke mulige brudd på menneskerettigheter som kan forekomme i vår bransje, som for eksempel risiko knyttet til ansettelsesforhold, arbeidsforhold i leverandørkjeden og produktrelaterte forhold.

Arbeidsforhold i leverandørkjeden utgjør en av de største risikoene for McDonald’s. Aktiviteter i mat- og landbrukssektoren kan være veldig sesongbaserte og ofte avhengige av midlertidig og utenlandsk arbeidskraft. Begge gruppene er spesielt utsatt for å bli utnyttet. En annen velkjent risiko er forekomsten av barnearbeid og tvangsarbeid i globale verdikjeder for mat som for eksempel kaffe, kakao og te.

McDonald's har utarbeidet en rekke prosedyrer og retningslinjer for å avdekke, håndtere, forebygge og redusere brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden. McDonald's Supplier Workplace Accountability (SWA) program er helt sentralt i vårt arbeid med å sikre standarder for rettferdige og etiske arbeidsplasser i alle deler av leverandørkjeden. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring, opplæring og semi-uanmeldte inspeksjoner utført av en uavhengig tredjepart. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre gode og trygge arbeidsforhold. Vi har etablert en due diligence-prosess for leverandørkjeden, der vi foretar en grundig vurdering av potensielle leverandører for å identifisere risikoområder. I tillegg utfører vi inspeksjoner på produksjonsstedene. Disse inspeksjonene utføres av en tredjepart for å undersøke hvorvidt arbeidsforholdene er i tråd med McDonald’s sine etiske retningslinjer beskrevet i vår Supplier Code of Conduct og i vår Supplier Workplace Standards and Guidance Document.

Gode rutiner for behandling av klager og varsler sørger for at ansatte har en mekanisme for å håndtere bekymringer. McDonald’s oppfordrer til åpen og ærlig dialog mellom våre ansatte og våre forretningsforbindelser. Vi har etablert flere rapporteringskanaler der ansatte effektivt kan ta opp bekymringer knyttet til menneskerettigheter, rapportere mulige eller faktiske brudd og varsle om andre kritikkverdige forhold. Vi har også som mål å sikre at alle arbeidstakere i leverandørkjeden har tilgang til effektive klagemekanismer. Som en del av våre etiske retningslinjer krever vi at leverandører etablerer hensiktsmessige kanaler og prosesser for håndtering av klager eller varsler om kritikkverdigeforhold på arbeidsplassen.

Hvor finner jeg mer informasjon om McDonald’s sitt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold? Finnes det en tilgjengeligrapport?

Du kan finne mer informasjon om McDonald's sine fokusområder på våre nettsider. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med menneskerettighetsspørsmål, kan du lese McDonald’s sin bærekraftsrapport. Mer om Purpose and Impact Summary rapporten kan du lese her.

Rapport åpenhetsloven 

Et viktig aspekt ved den norske åpenhetsloven er kravet om offentlig redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som virksomheten har gjennomført foregående år. 

Vedlagt finner du Food Folk Norges første årlige beretning om våre aktsomhetsvurderinger, utført som en del av vår forpliktelse til å opprettholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som referert til i retningslinjene våre på McDonalds Globals nettsted. Food Folk Norway NTA-rapport (pdf)

Rapporter åpenhetsloven fra våre franchisetagere

I henhold til Åpenhetsloven leverer hver franchiserestaurant egen rapport, de følger vedlagt. 
Disse rapportene bygger på og henviser til den overordnede McDonald’s i Norges rapport «Food Folk Norway – Norwegian Transparency Act – Due Diligence Report», hvor fokuset er på innkjøp av mat og emballasje.

Høst AS (pdf)

Ipanema AS (pdf)

Kankathas AS (pdf)

Rana Enterprise AS (pdf)

Sopala AS (pdf)

Vinyasa AS (pdf)

VJA Invest AS (pdf)

Male AS (pdf)

4 Goblets AS (pdf)

Rama AS (pdf)

Dobbel D AS (pdf)

QSC Restauranger AS (pdf)

Hvordan kan jeg få informasjon om et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste? Når kan jeg forvente å få svar?

Dersom du har spørsmål angående vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, eller dersom du har spørsmål angående et spesifikt produkt eller en tjeneste, er du velkommen til å sende oss en e-post på kristina.johansen@no.mcd.com. Vi vil svare deg så snart som mulig og senest innen tre uker fra vi har mottatt din henvendelse.

You're leaving McDonalds.com

Select a delivery partner to continue
Please select a McDelivery partner
Just letting you know that you’re leaving the McDonald’s UK website now. We’re not responsible for the policies and practices of other companies, so we always recommend that you have a look at the privacy policy and other policies of any website you visit, as they might be different from ours.