1. Bevezetés

A Progress Étteremhálózat Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, illetve a 2.2.1; 2.2.2; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.5.1; 2.6.3; fejezetekben található adatkezelések tekintetében a Progress Promotion Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), mint a Progress Étteremhálózat Kft-vel közös adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a   hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Progress Étteremhálózat Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html címen.

A Progress Étteremhálózat Kft. és a Progress Promotion Kft. közötti, a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényege, hogy egyes adatkezelések tekintetében a két adatkezelő közös céljaik által vezérelve, közösen végzi a személyes adatok kezelését. A megjelölt személyes adatkezeléseket illetően az adatkezelésre vonatkozó döntéseket közösen hozzák meg, azok végrehajtását illetően a feladatokat megosztják. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos igényeket alapvetően a Progress Étteremhálózat Kft. szolgálja ki és áll kapcsolatban az érintettel, de a feladat megoldásában adatkezelő partnere is szerepet vállalhat, illetve az érintett bármelyik adatkezelőnél érvényesítheti jogait. Az adatkezelő felek a kapcsolattartásra közösen a jelen tájékoztató 4. fejezetében közzétett elérhetőségeket jelölik ki.

A jelen tájékoztatóban, ahol a Progress Étteremhálózat Kft. kerül említésre, a közös adatkezelések tekintetében a tájékoztatás megfelelően alkalmazandó a Progress Promotion Kft.-re is.

A Progress Étteremhálózat Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Progress Étteremhálózat Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Progress Étteremhálózat Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Progress Étteremhálózat Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2.  A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Progress Étteremhálózat Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011.  évi CXII.  törvény - az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 1993. évi XCIII. törvény – a munkavédelemről (Munkavéd. tv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII.  törvény – az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról (Áfa. tv.)
 •  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • 2023. évi XXV. törvény – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (Panasztv.)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.)

2.1 Éttermi adatkezelések

2.1.1 Vásárlással kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja: a McDonald’s® Progress Étteremhálózat Kft. tulajdonában lévő éttermeiben történő vásárlás, számla kiállítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, kártyás fizetés esetén a kártya és a tranzakció adatai, valamint a pénzügyi szolgáltatótól érkezett tranzakciós jóváhagyás.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vendég nem kaphat névre szóló számlát, adott esetben nem fizethet kártyával.

 

Adattovábbítások:

1.      Kártyás fizetés (bankkártya, hitelkártya, Edenred ajándékkártya és SZÉP kártya, SZÉP OTP, SZÉP K&H, SZÉP MKB) esetén:

Kártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

2.      NAV adatszolgáltatás:

Adóalany természetes személy (pl.: egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő) érintett esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) felé továbbításra kerül:

 • adóalany részére kibocsátott számla (Áfa. tv. 169. §) esetén: a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy adószáma, amely alatt az adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítését részére teljesítették, vagy adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; teljesítés időpontja, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításának időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma),
 • számlával egy tekintet alá eső okirat (Áfa. tv. 170. §) esetén: az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása.

 

Nem adóalany természetes személy (magánszemély) érintett esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) felé továbbításra kerül:

 • számla esetén (Áfa. tv.169. § ): a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az Áfa.tv.-ben alkalmazott TESZOR’15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; teljesítés időpontja, előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításának időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;
 • számlával egy tekintet alá eső okirat esetén (Áfa. tv. 170. §): az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja], az Áfa. tv. 10. melléklet 1., 2. és 4. pontjai alapján.

 

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Pannon Support Rendszerház Kft.1119 Budapest, Petzvál József u. 50.Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
BBOX Solutions Kft.2040 Budaörs, Gyár utca 2.Az éttermek POS és a kasszarendszerének karbantartása
Díjbeszedő Informatikai Kft.1117 Budapest, Budafoki út 107-109.Az éttermekben található kártyaolvasó terminálok üzemeltetése
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés

 

2.1.2 Rendezvények (szülinap foglalás)

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft. éttermeiben születésnapi party rendezése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt adatok köre: foglalási azonosítószám, a megrendelés és a rendezvény időpontja, a megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a részt vevő gyerekek száma, a felügyelő szülő neve, a születésnapos neve/beceneve, életkora, neme, a rendelést felvevő és a partyt levezető hostess neve, az esetleges speciális kérés, ételérzékenység adatok, a megrendelés során megadott egyéb adatok (pl. a megrendelt torták száma, a fogyasztás mennyisége a rendezvényen); a https://szulinap-foglalo.mcdonalds.hu/weboldalon online leadott rendezvény megrendelés esetében ugyanezek a személyes adatok, továbbá a lenti 2.4 pontban írt személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A rendezvényt követő egy hónap, online foglalás esetén 90 nap.

Adattovábbítás: A Progress Étteremhálózat Kft. a https://szulinap-foglalo.mcdonalds.hu/  weboldalon online beérkező rendezvény megrendeléseket az adott éttermet üzemeltető franchise partner felé továbbítja.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud rendezvényt megrendelni (amennyiben az érintett nem kívánja a https://szulinap-foglalo.mcdonalds.hu weboldalon megadni a személyes adatait, abban az esetben továbbra is lehetősége van az adott étteremben közvetlenül, nem online módon rendezvényt megrendelni).

Adatfeldolgozók az online foglalás esetén:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft.3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. Fsz. 2. ajtó a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
DDB Reklámügynökség Kft.1068 Budapest, Dózsa György út 84/Aa fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

2.1.3 Minőségi kifogások kezelése

A személyesen, e-mailen vagy postai úton jelzett minőségi kifogásról a Progress Étteremhálózat Kft. munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft. által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, a kötelező jótállásról és a szavatossági és jogi igények intézésének eljárási szabályairól szóló rendeleteknek való megfelelés, továbbá a fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a kifogás bejelentésének helye, ideje és módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok, a kifogás leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: a Szav. r. 4. § (6) bekezdése alapján három év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adattovábbítás: a Progress Étteremhálózat Kft. központi e-mail címére és posta címére érkező panaszok, minőségi kifogások az adott éttermet üzemeltető franchise partner felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja], tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés
Microsoft CorporationOne Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329, Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.e-mail alkalmazásban adattárolás.
Protocall 2009 Kft.2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.közreműködés a minőségi kifogások elintézésében
VCC Live Hungary Kft.1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.tárhely szolgáltatás

2.1.4 Vásárlók könyve, panaszkezelés

A Progress Étteremhálózat Kft. éttermeiben elhelyezésre került egy-egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából, de a vendég személyesen, e-mailen és postai úton is jelezheti panaszát és javaslatát.

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft. vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel, szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére és a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlók könyvébe vagy más módon – különösen e-mailen - tett bejegyzések során megadott személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolításra és elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzésre kerülnek három évig, a más módon beérkezett panaszok, javaslatok és az azokra adott válaszok is három évig kerülnek megőrzésre a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Progress Étteremhálózat Kft. nem tud személyre szóló választ adni a bejegyzést író vásárlónak.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés
Microsoft CorporationOne Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329, Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.e-mail alkalmazásban adattárolás.
Protocall 2009 Kft.2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.közreműködés a vásárlók könyvi és más panaszbejegyzések elintézésében
VCC Live Hungary Kft.1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.tárhely szolgáltatás

2.1.5 Rendkívüli események, balesetek

Az adatkezelés célja: az éttermekben bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]; amennyiben az érintett egészségi állapotára vonatkozó adat is rögzítésre kerül, úgy ennek jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], munkavállaló esetén a jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja], tekintettel a Munkavéd. tv. 64. § (4) bekezdésére.

A kezelt adatok köre: az eseményben érintett felek neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, az esemény dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az éttermi intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: öt év.

Adatfeldolgozó:

Név
SzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.

Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése.

2.1.6 Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft. éttermeiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja], tekintettel a Ptk. 5:54-55. §-ra.

A kezelt személyes adatok típusa: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

2.1.7 Éttermi wifi

A Progress Étteremhálózat Kft. éttermeiben vendégeik és munkavállalóik részére wifikapcsolaton keresztül internetelérést biztosít az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) szolgáltatásának igénybevételével. Az ingyenes wifi hálózatának igénybevétele 30 perces időkorláthoz kötött. A wifi forgalmazást, a megtekintett oldalakra vonatkozó információkat a Progress Étteremhálózat Kft. nem rögzíti.

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft. éttermeiben biztosított wifi szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása, a szolgáltatás igénybevételének korlátozásával.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Progress Étteremhálózat Kft-nek jogos érdeke fűződik gyors és megfelelő minőségű wifi szolgáltatás nyújtásához.

A kezelt személyes adatok típusa: a wifi hálózathoz csatlakozott készülékek hálózati egyedi azonosítója (MAC címe) és a csatlakozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a 30 perces időkorlát leteltét követő 2 óra után a készülék adatai törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó:

Az Invitech ICT Services Kft., mint a Progress Étteremhálózat Kft. megbízott adatfeldolgozója hírközlési szolgáltatóként törvényi kötelezettségének eleget téve, a https://invitech.hu/adatvedelem címen közzétett adatvédelmi tájékoztatójában meghatározott módon a wifi használatot naplózza.

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Invitech ICT Services Kft.2040 Budaörs, Edison u. 4.Az Adatfeldolgozó a Vendég WIFI helyi hálózat szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatokat (log) az Eht. 159/A szakaszában foglalt bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzési kötelezettség alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében megőrzi és kérésre a jogosult hatóság, valamint az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

2.2 Marketing és piackutatás adatbázis

2.2.1 E-mail hírlevél küldése

A direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat adók adatait a Progress Étteremhálózat Kft. a Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére reklám üzenetek küldése, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott érintetti aktivitások (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése és harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját vagy partner oldalon való megjelenítése.           ,

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím,  direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az  üzenetek  küldésével,  kézbesítésével,  megnyitásával,  illetve  az  érintettek  online aktivitásával kapcsolatos analitikai, elemzési adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
fps ecosystem Kft.3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
DDB Reklámügynökség Kft.1068 Budapest, Dózsa György út 84/Aa fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
Microsoft CorporationOne Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329, Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.e-mail alkalmazásban adattárolás.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján a mekihirlevel@hu.mcd.com címen,
 • postai úton a Progress Promotion Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. címen, továbbá
 • az egyes e-mail hírlevelek alján található linkre kattintva.

2.2.2 Piackutatási célú adatbázis

Az esetenként lebonyolított piackutatásokban az érintett személyek adatait a Progress Étteremhálózat Kft. a Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

Az adatkezelés célja: a piackutatás alanyainak nyilvántartása, szegmentálása, kutatási meghívók küldése, piackutatások lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. Piackutatásban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, a piackutatás során az érintett által szolgáltatott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a piackutatásban.

Adatfeldolgozók: piackutatásonként más-más adatfeldolgozó segítségével történik a személyes adatok kezelése; a konkrét adatfeldolgozóról az adott adatkezelési művelet megkezdése előtt tájékoztatjuk az érintetteket.

Rendszeresen történik anonim, az érintett azonosítására alkalmatlan módon megvalósuló piackutatás is.  Ilyen esetekben az anonim adatfelvétel és elemzés tényéről külön tájékoztatjuk az adatot szolgáltató személyt.

2.3 Vagyonvédelem

2.3.1 Elektronikus megfigyelőrendszer

A Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett éttermekben elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az étterem parkolójában, drive útvonalán, bejáratainál, pultjainál, a várakozó és közlekedő területein, feltételesen a főpénztári irodánál vagy elszámoló irodánál. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk az étteremben a Vásárlók Könyve mellett kihelyezett kamera tájékoztatóban olvashatók.

A személyes adatok közös kezelői: a Progress Étteremhálózat Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) és az élőerős szolgálatot ellátó Shield Protection Service Kft. (2100 Gödöllő, Semmelweis u. 27. 1. em. 4., info@shieldsecurity.hu).

A Progress Étteremhálózat Kft. és a Shield Protection Service Kft. közötti, a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényege, hogy a kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a két adatkezelő, közös céljaik által vezérelve, közösen végzi a személyes adatok kezelését. A személyes adatkezeléseket illetően az adatkezelésre vonatkozó döntéseket közösen hozzák meg, azok végrehajtását illetően a feladatokat megosztják. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos igényeket alapvetően a Shield Protection Kft. szolgálja ki és áll kapcsolatban az érintettel, de a feladat megoldásában adatkezelő partnere is szerepet vállalhat, illetve az érintett bármelyik adatkezelőnél érvényesítheti jogait.

Adatfeldolgozó:

NévSzékhelyAdatfeldolgozó feladata
MS Technika Kft.1152 Budapest, Kiss Ernő u. 10.elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme, veszélyes anyag őrzése érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Progress Étteremhálózat Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a McDonald’s® étterem területére belépő, valamint a McDrive utat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, a felvétel készítésének dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb tíz nap.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az étteremben található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének és a felvételek megtekintésére a Progress Étteremhálózat Kft. és a Shield Protection Service Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói jogosultak, a felvételek adathordozóra rögzítésére pedig az MS Technika Kft. egyes munkatársai jogosultak a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggően tájékoztatást kapjon, kérheti a rá vonatkozó – az adatkezelés jellegzetességeiből adódóan a felvétellel összefüggésben rögzített egyes – adatok (dátum, időpont) helyesbítését.

Az érintett kérheti kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon a felvétel másolatának kiadása formájában. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek

Az adattovábbítások jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, tekintettel a Be. 261. § (1) bekezdése, a 308. § (2) bekezdésének a) pontja és a 376. § (2) és (3) bekezdései, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése rendelkezéseire.

2.4 A mcdonalds.com magyar oldalával kapcsolatos adatkezelések

Amennyiben a látogató magyarországi IP címről keresi fel a https://www.mcdonalds.com címet, úgy automatikusan a magyar étteremhálózat oldala, azaz a https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu.html oldal kerül betöltésre.

A https://www.mcdonalds.hu cím felkeresésekor – IP címtől függetlenül – szintén automatikusan a https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu.html oldal kerül betöltésre.

Az alábbi tájékoztatás a magyarországi honlapra vonatkozik.

2.4.1 A mcdonalds.com szerver naplózása

A Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés. A www.mcdonalds.hu és a https://www.mcdonalds.com/hu/hu-hu.html címen elérhető weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít.

Külső szolgáltatók adatkezelései:

A portál html kódja a Progress Étteremhálózat Kft.-től független, külső szerverre mutató, a honlapba beágyazott hivatkozásokat – ideértve a nyomkövető képpontokat is (tracking pixels) – tartalmaz. A felhasználó eszköze ilyenkor közvetlenül a külső szolgáltató szerveréhez is kapcsolódik. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és sütit (cookie) képesek lerakni a felhasználó eszközére.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki.

A weboldal meglátogatása során – a következő fejezetben leírt CMP szolgáltató segítségével megadott hozzájárulás esetén – a felhasználó eszköze a következő szolgáltatókhoz kapcsolódhat. Az egyes szolgáltatók adatkezelésének részleteiről az alábbi tájékoztatókban olvashat a felhasználó:

Szolgáltató neveA szolgáltató által megvalósított funkcióA szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége
GoogleA Google Ads és a DoubleClick hirdetési szolgáltatásainak működtetése, ezáltal személyre szabott hirdetések megjelenítése a Google hirdetési hálózatábanhttps://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adobe

Az Adobe Analytics szolgáltatás segítségével statisztikai, webanalitikai elemzések készítése

https://www.adobe.com/hu/privacy.html

Adobe

Az Adobe Audience Manager szolgáltatás segítségével statisztikai, webanalitikai elemzések készítése

https://www.adobe.com/hu/privacy.html

Adobe

Az Adobe Marketing Cloud szolgáltatás segítségével statisztikai, webanalitikai elemzések készítése

https://www.adobe.com/hu/privacy.html

Microsoft

A Bing keresőben releváns hirdetések megjelenítése

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Google

A Google Térkép térkép-információs szolgáltatásának nyújtása

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google

A YouTube videófelvételek elérése a honlapba beágyazva

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google

A Google Campaign Manager Floodlight Tag segítségével az állásajánlatokra jelentkezőkre vonatkozó staisztikák készítése

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Meta (Facebook és Instagram)

Személyre szabott hirdetések megjelenítése a Facebookon és az Instagramon

https://www.facebook.com/privacy/guide/collection/ és https://privacycenter.instagram.com/policy/

Pinterest

Személyre szabott hirdetések megjelenítése a Pinteresten

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

OneTrust

A sütik kezelését és a tájékoztatást szolgáló Consent Management Platform (CMP) működtetése

https://www.onetrust.com/privacy-notice/

magyarul:
https://www-onetrust-com.translate.goog/privacy-notice/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp

2.4.2 A mcdonalds.com honlap cookie kezelése

A Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés. A www.mcdonalds.com és a www.mcdonalds.hu címen is elérhető honlap sütiket (cookie) kezel.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a felhasználó eszközének tárhelyére korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a doménhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének, eszközének felismerésére alkalmasak, melyből következtetni lehet a felhasználója tevékenységére.

A sütik részben saját szerverről, részben partner szolgáltató szerveréről letöltődő, ún. harmadik feles sütik A külső szolgáltató szervere ilyenkor közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban.

Míg a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az Adatkezelő jogos érdeke (a honlap megfelelő működése), a statisztikai és reklám célú sütiket a honlap látogatójának kifejezett hozzájárulásával kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy cookie adatai az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek feldolgozásra. Egyes országokban (pl. az Amerikai Egyesült Államokban) ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és felügyeleti célból hozzáférhetnek anélkül, hogy erről tájékoztatást kapna, vagy egyéb jogi igénye lenne. Továbbá nem tudjuk biztosítani az érintett szolgáltatókkal szembeni jogainak gyakorlását. Az adatok nem biztonságos, harmadik országba történő továbbításának jogalapja a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Az egyes sütik kezeléséről tájékoztatást az egyes weboldalak alján, de jelen tájékoztatóban alább is elérhető, “Sütik beállítása” linkre kattintva talál, ahol lehetőség van a süti hozzájárulások kezelésére, visszavonására is:

Sütik beállítása

Az egyes sütikről az Adatkezelő oly módon tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy ún. Consent Management Platform (CMP) szolgáltató segítségét veszi igénybe.

Az Adatkezelő CMP szolgáltatója a OneTrust.

Elérhetősége: https://www.onetrust.com/

Az érintetteket a jelen fejezetben tárgyalt adatkezelések kapcsán is a jelen tájékoztató 5. fejezetében ismertetett jogok illetik meg.

2.4.3. McDonald’s® a közösségi portálokon (social media)

A magyarországi McDonald’s® több közösségi portálon is megjelenik, ott tartalmakat tesz közzé, hirdetéseket jelenít meg. Célunk, hogy szolgáltatásainkat, termékeinket bemutassuk a közösségi portálok felhasználóinak, és ott kommunikáljunk velük, valamint biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy felhasználóink egymással is felvegyék a kapcsolatot.

A McDonald’s® a következő közösségi oldalakon van jelen:

Facebook és Messenger elérhetősége: https://www.facebook.com/mcdonaldshungary

Instagram oldala: https://www.instagram.com/mcdonaldsmagyarorszag/

LinkedIn megjelenés: https://hu.linkedin.com/showcase/mcdonald%27s-hungary/

TikTok oldal: https://www.tiktok.com/@mcdonaldshu

YouTube videócsatorna: https://www.youtube.com/@McDonaldsMagyarorszag

A Bringamánia Facebook oldala: https://www.facebook.com/BringaMania

A közösségi oldalak működtetése során az üzemeltetők közvetlenül kapcsolatba lépnek a felhasználók számítógépeivel, mobil eszközeivel, ezáltal képesek az eszközük hálózati azonosítóit (IP címüket) megismerni, eszközükön cookie-t (sütit) elhelyezni és visszaolvasni, regisztráció során személyes adatokat kérni, és a szolgáltatások használata során további adatokat gyűjteni. A felhasználók a McDonald’s®-tól függetlenül elfogadják a szolgáltatók szerződési feltételeit, adatvédelmi szabályzatait, süti szabályzatait. Ezekre a Progressnek nincs befolyása, a szolgáltatók az alábbiakban közölt webes elérhetőségeken adják meg a szükséges tájékoztatást.

Az adatkezelések a Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelések.

Tekintettel arra, hogy ezen oldalak működtetése az oldalakat működtető szolgáltatókkal közös érdek, ezért a Progress Étteremhálózat Kft. és a Progress Promotion Kft. további közös adatkezelésben van – szolgáltatásonként külön-külön – az alábbi társaságokkal:

A Facebook, a Messenger és az Instagram szolgáltatást érintő adatkezelés közös adatkezelés a Meta Platforms Ireland Ltd. (Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Írország) adatkezelővel is.
A közös adatkezelési szerződés elérhetősége: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

A Facebook és a Messenger szolgáltatás részletes adatkezelési tájékoztatója a https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr címen érhető el.

Az Instagram adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://privacycenter.instagram.com

A LinkedIn oldal üzemeltetése kapcsán a közös adatkezelés a LinkedIn Ireland Unlimited Company-val (Wilton Place, Dublin 2, Írország) áll fenn.

Adatkezelési tájékoztatója a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen található, a közös adatkezelési szerződés elérhetősége: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum, míg magyar nyelven, automatikus Google fordítással a következő címen érhető el:
https://legal-linkedin-com.translate.goog/pages-joint-controller-addendum?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp  

A TikTok tekintetében a közös adatkezelés az alábbi szervezetekkel áll fenn: TikTok Information Technologies UK Ltd. (6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Egyesült Királyság) és a TikTok Technology Ltd. (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország).

A TikTok adatkezelési tájékoztatója a https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU címen érhető el.

A TikTok közös adatkezelési szerződés a https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms címen olvasható, melynek lényege, hogy a TikTok adatkezelési tájékoztatóban kifejtett személyes adatkezeléseket illetően az adatkezelésre vonatkozó döntéseket a felek közösen hozzák meg, azok végrehajtását illetően a feladatokat megosztják. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos igényeket alapvetően a TikTok szolgálja ki és áll kapcsolatban az érintettel, de a feladat megoldásában adatkezelő partnere is szerepet vállalhat, illetve az érintett bármelyik adatkezelőnél érvényesítheti jogait.

A YouTube videócsatornát a Google-lel közösen működtetjük. A Google Ireland Limited Írországban, a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 címen található.

A YouTube-bal kapcsolatos részletes adatkezelés tájékoztatás a következő címen érhető el: https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

A Google közös adatkezelési szerződésének elérhetősége: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/

Az egyes szolgáltatások tekintetében megvalósuló adatkezelésekről részletes tájékoztatást a fenti linkeken talál a felhasználó, melyeket a szolgáltatók szolgáltatásuk fejlesztésének megfelelően folyamatosan frissítenek.

A rendszerek adminisztrálásában az alábbi partnerünk segítségét vesszük igénybe.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

feat. Kft.

1013 Budapest, Pauler utca 11. 2. em.

 

Kommentek, hozzászólások bejegyzések kezelése, moderálása, üzenetek megválaszolása, a panaszok, minőségi kifogások, adatvédelmi igények fogadása és továbbítása a Progress Étteremhálózat Kft. ill. a Progress Promotion Kft. felé, hírlevél leiratkozási és más kérelmek kezelése.

DDB Reklámügynökség Kft.

 

1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

Kommentek, hozzászólások bejegyzések kezelése, moderálása, üzenetek megválaszolása, a panaszok, minőségi kifogások, adatvédelmi igények fogadása és továbbítása a Progress Étteremhálózat Kft. ill. a Progress Promotion Kft. felé, hírlevél leiratkozási és más kérelmek kezelése.

2.5 Mobilalkamazások

2.5.1 McDonald’s® mobilalkalmazás

A Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közös adatkezelés.

A McDonald’s® mobilalkalmazás direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzenetei alapján a felhasználók kuponkedvezményeket, illetve egyéni, személyre szabott kedvezményeket vehetnek igénybe.

A mobilalkalmazásba történő regisztrációval a felhasználó automatikusan részt vesz a MyMeki® hűségprogramban.

Amikor Ön használja mobilalkalmazásunkat, vagy egyébként kapcsolatba lép velünk, Önről személyes adatokat gyűjthetünk. Az általunk gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók:

(a) Ön által megadott információk és

(b) automatizált módszerrel gyűjtött információk.

Az Ön által megadott információkat összekapcsolhatjuk automatizált módszerrel gyűjtött vagy más forrásból származó információkkal (a jelen tájékoztató 2.1.1. fejezetében szabályozott vásárlói adatokkal, illetve a jelen fejezetben is kifejtett adatokkal), és ezeket felhasználjuk az Ön részére megjelenítésre kerülő marketing üzenetek testre szabása céljából, hogy Ön lehetőleg csak az érdeklődési körének megfelelő ajánlatokat kapjon.

Az Önről gyűjtött személyes adatokat (jelszava kivételével) megoszthatjuk a Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.), akivel közösen használjuk fel adatait a https://mcdonalds.com/hu/hu-hu/adatkezelesi-tajekoztato-.html címen közzétett adatkezelési tájékoztató 2.2.1. fejezetében foglaltak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy a mobilalkalmazás használata során kezelt adatokhoz esetlegesen a készüléke operációs rendszerének szolgáltatója, ill. a készülék gyártója hozzáférhet. Az adatkezelés részleteiről érdeklődjön az adatkezelőnél.

Regisztráció a McDonald’s® mobilalkalmazásban

Az adatkezelés célja:  az alkalmazás regisztrált felhasználói részére egyedi vásárlói kuponok útján kedvezmények biztosítása, részvétel a MyMeki® hűségprogramban, egyedi ajánlatok megjelenítése banner (reklámcsík) útján és push (felugró) üzenetben a felhasználók megadott, ill. az alkalmazás által gyűjtött adatai, korábbi kuponos vásárlási adatai, földrajzi lokációja és egyéb információk (pl. időjárás, dátum, időpont) alapján, a McDonald’s® alkalmazás  használatának  biztosítása, egyes funkcióinak és az alkalmazásban szereplő információknak az elérése, a felhasználás ellenőrzése, a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az adatkezelés a szerződés (https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/hu/nfl/pdf/kuponapp_felhasznalasi_feltetelek.pdf) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa:

(a) az Ön által megadott információk

A következő információkat adhatja meg nekünk:

 • nevét és e-mail címét, születési dátumát (év/hónap – opcionális), nemét (opcionális, célzott ajánlatok küldése érdekében);
 • az Ön által kiválasztott országot és nyelvet;
 • jelszavát, amellyel belép az alkalmazásba (kódoltan tároljuk);
 • arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy Ön elmúlt-e 16 éves;
 • az alkalmazás használatával kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat;
 • a velünk való interakció során Ön által megadott egyéb személyes információkat.

(b) az automatizált módszerekkel gyűjtött információk

A jelen tájékoztató 2.1.1. pontja szerinti vásárlása során gyűjtött egyes információkat (mobil kuponnal történt vásárlás dátuma és időpontja, az étterem neve és kódja, a vásárlás értéke, a megvásárolt termék neve és kódja) felhasználjuk a kiküldésre kerülő reklám célzása során, annak érdekében, hogy Ön az érdeklődési körének megfelelő ajánlatot kapjon.

A mcdonalds.com weboldal látogatása során gyűjtött adatokat (lásd 2.4. fejezet) is felhasználjuk a reklám személyre szabott közlése céljából.

Az Ön mobilkészülékéről információkat gyűjtünk automatizált technológia segítségével, amikor Ön használja az alkalmazást. Az automatizált technológia lehet cookie, helyi megosztott objektum vagy webjelző.

A következő információkat gyűjtjük Önnel kapcsolatosan:

 • alkalmazás letöltésének, regisztrációjának, és legutolsó megnyitásának dátuma és időpontja;
 • az Ön által megtett egyes jognyilatkozatok dátuma és időpontja;
 • legutolsó ajánlatbeváltási dátuma, időpontja és helyszíne;
 • a beváltott ajánlatok termékkategóriája, a termék megnevezése és értéke;
 • az Ön rendelkezésére bocsátott egyes ajánlatok, kuponok (QR kóddal ellátott azonosítószámmal), azok állapota, megtekintésének és beváltásának időpontja és helye;
 • a MyMeki® hűségkártya felhasználási helye, dátuma, időpontja és a felírt, valamint a levásárolt pontok száma, a hűségpontok egyenlege, a pontok száma;
 • push üzenet megjelenése, megtekintése, push üzenetre való rákattintás ténye, a kattintások száma;
 • földrajzi lokáció és időpontja;
 • a számítógépén vagy mobilkészülékén használt operációs rendszer és böngésző típusáról;
 • mobilkészülékének típusáról és beállításairól;
 • egyedi készülékazonosítójáról (UDID) vagy mobilkészülék-azonosítójáról (MEID);
 • készülékének és készüléke alkatrészeinek sorozatszámáról;
 • mobilhirdetési (IDFA, IFA) vagy egyéb hasonló azonosítóiról;
 • a hivatkozó weboldalról (az oldal, amely a mienkre vezette) vagy alkalmazásról; és
 • mobilalkalmazásunk használatával kapcsolatos minden tevékenységéről, például arról, hogy milyen oldalakat látogat a mobilalkalmazásunkban.

(c) a MyMeki® hűségkártya azonosítószámát, melyet az alkalmazás QR kód segítségével jelenít meg.

Az adatok törlésének határideje: 3 év felhasználói inaktivitás után a felhasználói fiók inaktívvá válik, már csak az archívumban érhetők el az adatok további két évig. Amennyiben a felhasználó az alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációját törli, a fiók inaktívvá válik, és két évig megőrzésre kerül az archívumban. Ezt követően az adatok automatikusan törlésére kerülnek. Haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok akkor is, ha az érintett ezt kéri.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja igénybe venni az applikáció egyes szolgáltatásait, nem részesül a McDonald’s® kedvezményeiből.

Kétfaktoros hitelesítés:

A mobilalkalmazásba történő belépés a felhasználó fiókjának biztonsága érdekében csak kétlépcsős hitelesítést követően történhet meg. Az alkalmazás egy hat jegyű számkódot küld e-mailben a felhasználó részére, amelyet az alkalmazásban meg kell adni a sikeres belépéshez.

A kapott biztonsági kód 4 órán keresztül érvényes, ezt követően törlésre kerül. A felhasználó bármikor kérhet új, szintén 4 órán keresztül érvényes kódot.

A megfelelő kód megadásával a rendszer engedélyezi a belépést, és ennek időpontját naplózza.

Amennyiben többször is rossz kóddal próbálkozik belépni, a rendszer 10 percig zárolja a fiókot.

Annak érdekében, hogy az alkalmazást Ön mindig használni tudja, javasoljuk a megadott e-mail postafiók folyamatos karbantartását és a McDonald’s® alkalmazásban történő naprakészen tartását. Amennyiben a kód kiküldése során a rendszer azt észleli, hogy a kiküldött e-mail kézbesítése tartósan sikertelen, a regisztráció megszüntetésre kerülhet.

Amennyiben a felhasználó bármely okból nem kapja meg a kódot, és nem tud belépni az alkalmazásba, új fiókot hozhat létre, a meglévő regisztrációs profilja pedig fent leírtak szerint megszűntetésre kerül.

MyMeki® hűségprogram

Amennyiben Ön a Progress Étteremhálózat Kft. vagy valamely franchise partnere által működtetett McDonald’s® étteremben MyMeki® hűségpontot vált be, vagy írat fel, a felhasználás dátuma, időpontja és helye, a beváltott ajánlat megnevezése és a beváltott kupon kódja, a vásárlás végösszege továbbításra kerül a Progress Promotion Kft. részére a MyMeki® hűségprogram működtetése, a programmal kapcsolatos felhasználás dokumentálása és ellenőrzése céljából.

A pontok beváltása esetén a Progress Promotion Kft. a jogosultság ellenőrzését követően egy megerősítő választ küld vissza az adott McDonald’s® étterem részére.

Az adattovábbítások jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Helymeghatározási adatok:

Mobilalkalmazásunk segítségével - külön, erre irányuló engedélye esetén – adatokat gyűjthetünk az Ön mobilkészülékének pontos vagy hozzávetőleges helyéről geolokációs és más technológia, GPS wifi, bluetooth használatával vagy mobiltorony közelsége alapján az Ön részére küldött reklámok célzása érdekében. A legtöbb mobilkészülék lehetővé teszi, hogy Ön a készülék- vagy böngésző beállítások segítségével visszavonja a fenti információk gyűjtésére adott engedélyét. Ha szeretné megtudni, hogyan akadályozhatja meg, hogy adatokat gyűjtsünk az Ön pontos tartózkodási helyéről, javasoljuk, hogy forduljon a mobilszolgáltatójához, vagy a készüléke gyártójához, a készülékén futó operációs rendszer fejlesztőjéhez. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások helymeghatározás nélkül nem működnek megfelelően. Pl. a helymeghatározás engedélyezésekor az alkalmazás felajánlja a tartózkodási hely szerinti országnak megfelelő alkalmazás használatát. Ha szeretné, hogy töröljük az Ön tartózkodási helyének azonosítására alkalmas, már összegyűjtött adatokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Étteremkereső szolgáltatás:

A mobil eszköz helymeghatározási adatai segítségével – amennyiben a fenti leírtak szerint Ön ezt előzetesen, kifejezetten engedélyezte – a Google Térkép, illetve az iOS térkép szolgáltatás segítségével jelennek meg a McDonald’s® éttermek.

A Google Térkép általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen, az iOS térkép adatkezeléséről pedig a https://www.apple.com/legal/privacy/hu/ címen kapható bővebb tájékoztatás.

Hírlevél feliratkozás:

A McDonald’s® alkalmazás “Hírlevél” menüpontjában direkt marketing hozzájárulásukat megadó felhasználók adatai a jelen tájékoztató 2.2.1. pontjában leírtak szerint kerülnek kezelésre.

Az alkalmazáson belüli webes információ megjelenítés:

Az alkalmazás “Termékek”, “Hírlevél”, „Élménymérő” és “Adatkezelési tájékoztató” menüpontjaira kattintva a mcdonalds.com weboldal vonatkozó részét jeleníti meg az alkalmazás. A mcdonalds.com weboldal adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás (ideértve a süti tájékoztatást is) a jelen tájékoztató 2.4. fejezetében érhető el.

Hirdetések automatizált megjelenítése:

Az alkalmazáson belüli, a mobiltelefonon megjelenő hirdetések kiszolgálása automatizált döntéshozatal alapján történik.

Az automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika: a felhasználó által megadott személyes adatok, a földrajzi lokáció, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint a vásárlások során, illetve az applikációban megvalósított felhasználói aktivitás adatai hirdetések célzásához, személyre szabott marketing üzenetek megjelenítéséhez kerülnek felhasználásra.

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.

A felhasználó a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.

Analitika:

A fenti adatkezelések alapján a Plexure Analytics statisztikai kimutatásokat készít. A kimutatások az egyének beazonosítására alkalmatlanok, az analitikai rendszerekben kizárólag anonim adatokhoz férnek hozzá az adatkezelők.

iOS felhasználók részére szóló külön tájékoztatás a személyre szabott ajánlatok megjelenítésével kapcsolatosan

Amikor Ön használja mobilalkalmazásunkat, vagy egyébként kapcsolatba lép velünk, Önről személyes adatokat gyűjtünk. Amennyiben Ön olyan készülékről jelentkezik be a McDonald’s® mobilalkalmazásba, amelyen iOS 14.5. vagy ettől újabb operációs rendszer van telepítve, úgy az alkalmazás mobilhirdetési azonosító kódját (IDFA) és az alkalmazás használatával kapcsolatos személyes adatait nem kezelhetjük automatikusan, és nem küldhetünk az Ön részére felugró (push) üzenetben az adatai alapján személyre szabott ajánlatokat, hanem csak abban esetben, ha Ön hozzájárul az applikációban felugró ablakon lévő kérésünkkor. Ajánlatokat hozzájárulás hiányában is küldeni fogunk az Ön részére, de azokat nem testre szabva, hanem általánosan, érdeklődési körtől függetlenül küldjük meg.

A direkt marketing hozzájárulásukat megadó felhasználók adatai a jelen tájékoztató 2.2.1. pontjában leírtak szerint kerülnek kezelésre.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Plexure Limited Auckland, 1010,Level 3, 104 Quay St Auckland 1010,Új-Zéland, Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 45. cikk (1) bek. szerint az Európai Bizottság határozata alapján biztosított.a mobilalkalmazás teljes technikai hátterének biztosítása
Microsoft AzureAmszterdam, Hollandiatárhely szolgáltatás
fps ecosystem Kft.3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása
DDB Reklámügynökség Kft.1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása, , az alkalmazással kapcsolatos vendégvélemények kezelése, technikai problémák megoldására javaslattétel a regisztrált felhasználók részére, a regisztrált felhasználók kérdéseinek megválaszolása.
Microsoft CorporationOne Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329, Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.e-mail alkalmazásban adattárolás.

Adatmódosítás, törlés, az alkalmazás támogatása:

A megadott adatok módosítására a “Profilom” menüben, a jelszó módosítására a “Profilom” menüben “Megváltoztatom a jelszavam” menüpontban van lehetőség.

A MyMeki® hűségkártya használatának előzményei megtekinthetők az alkalmazás használatával elérhető hűségkártyán, az „Előzmények megtekintése” feliratra kattintva.

A regisztráció törlésére a https://mcdonaldsapps.com/hu-HU/account honlapon bejelentkezve van lehetőség, illetve törlési igényét a mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mailen jelezheti.

Az alkalmazás támogatását a DDB Reklámügynökség Kft. végzi munkanapokon, 9:00 és 17:00 között. Az alkalmazás működésével kapcsolatban a Felhasználó mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a DDB Reklámügynökség Kft. a fenti időszakban válaszol.

2.6 Kapcsolatfelvétel

2.6.1 Progress Étteremhálózat Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon   elhelyezett   elérhetőségeken   és   a   mcdonads.com weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Progress Étteremhálózat Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb három év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetekben megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: három év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot a Progress Étteremhálózat Kft.-vel.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Protocall 2009 Kft.2724 Újlengyel, Ady Endre u. 41.Közreműködés a levelek megválaszolásában
VCC Live Hungary Kft.1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó papír alapú megkeresés esetén:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés

2.6.2 Jelentkezés álláshirdetésre – kiválasztási eljárás

A https://karrier.mcdonalds.hu portálon lehetőség van a McDonald’s® magyarországi állásajánlatait megismerni, azokra jelentkezni.

A https://karrier.mcdonalds.hu portál és az álláshirdetésre való jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekről a https://karrier.mcdonalds.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen elérhető tájékoztató ad felvilágosítást.

A Progress Étteremhálózat Kft. kizárólag a hozzá benyújtott pályázatokat tárolja. Amennyiben a Progress Étteremhálózat Kft. a kiválasztott munkaadó adatkezelő, úgy az adatkezelés feltételeiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást:

A Progress Étteremhálózat Kft. az álláspályázók által papír alapon vagy elektronikusan beküldött önéletrajzokat, pályázatokat tárolja. A beküldött pályázatokhoz kizárólag a Progress Étteremhálózat Kft. munkaerő-kiválasztással foglalkozó munkavállalói, valamint a Progress Étteremhálózat Kft. megbízott szerződőtt partnere férhetnek hozzá. A munkaadó a kiválasztási eljárás során személyes vagy online interjú során győzödik meg a pályázó alkalmasságáról. A folyamat során jegyzetek készülhetnek.

Az adatkezelés célja: a Progress Étteremhálózat Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárás lebonyolítása, ideértve a személyes és online interjúk lefolytatását, valamint a szükséges kapcsolattartást, továbbá ezzel összefüggésben a jelentkezések naplózása, és a naplózással kapcsolatos adatok adatbázisban történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: név (vezetéknév, keresztnév) (kötelező), telefonszám (kötelező), e-mail cím, jelentkezéssel érintett pozíció, a jelentkezéssel érintett munka típusa (kötelező), jelentkezéssel érintett étterem, jelentkezés ideje, továbbá amennyiben a jelentkező (opcionálisan) önéletrajzot csatol és/vagy megjegyzést ír, úgy az önéletrajzban és/vagy a megjegyzésben foglalt adatok (opcionális) (a megjegyzésben jellemzően beoszthatósággal kapcsolatos információ); önéletrajzban különösen és jellemzően az alábbi adatok: név/születési név, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, állampolgárság, az álláslehetőség megismerésének forrása, hogy hány órában és milyen napszakban tudja vállalni a munkát, a munkavégzést befolyásoló rendszeres elfoglaltság időpontja, időtartama, legmagasabb iskolai végzettség (iskola neve, szak, végzés éve), a folyamatban lévő tanulmány adatai, nyelvtudásra vonatkozó adatok, munkatapasztalat területe, illetve a munkakereséssel, a tervekkel, a vállalható utazási idő, az elfogadható nettó fizetés, a munkával, munkavégzéssel, közösségi kapcsolatteremtéssel összefüggő tulajdonságok, valamint a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok és az azokban megadott egyéb személyes adatok), továbbá a személyes és online interjúztatás ténye és az interjúk során rögzített egyéb információk.

A jelentkezések rendszer általi naplózása a következő adatokkal történik: azonosítószám, állásajánlat azonosító, éttermi azonosító, vállalat azonosító, a létrehozás és a módosítás dátuma és időpontja, a jelentkező adatainak pszeudonimizált változata (név első és utolsó, a telefonszám első két és utolsó, az e-mail cím első két és utolsó öt karaktere), diákszövetkezet azonosítója, foglalkoztatás típusa, munkakör azonosítója).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a Progress Étteremhálózat Kft. által közzétett állásajánlatokra.

Az adatkezelés időtartama:

 • a pályázat benyújtásától számított legfeljebb egy év;
 • a naplózás során rögzített adatok tekintetében egy év;
 • az étteremben történő személyes jelentkezés során leadott önéletrajz tekintetében 30 nap.

 

Adattovábbítás:

(i) az elektronikusan beérkezett jelentkezések a Hireify Kft. részére kerülnek automatikus e-mail útján továbbításra, valamint

(ii) diákszövetkezethez való jelentkezés esetén pedig a diákszövetkezethez kerülnek továbbításra, szintén automatikusan e-mail útján, a személyes adatok a Progress Étteremhálózat Kft.-nél adatbázisban nem kerülnek megőrzésre. A jelen adatkezelési tájékoztató “A kezelt személyes adatok” fejezetének “A jelentkezések rendszer általi naplózása a következő adatokkal történik” részében felsorolt adatok egy évig megőrzésre kerülnek.

 

Profilalkotás az adatkezelés során:

A Progress Étteremhálózat Kft. részére elektronikus úton beérkezett pályázatok adatait a Hireify Kft. rendszere segítségével automatizáltan feldolgozzuk. A beérkezett pályázatokban megtalálható adatok alapján a rendszer automatikusan személyi adatlapot készít, kulcsszavak és címkék alapján a pályázók preferenciái, érdeklődési köre vagy más adata alapján keresési lehetőséget biztosít. Az érintettek kiválasztása így hatékonyabban történhet meg.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Progress Promotion Kft.1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

A karrier portal technikai hátterét biztosítja a partner munkaadók/iskolaszövetkezetek megbízásából.

A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

fps ecosystem Kft.3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7. B lph. fszt. 2.A Weboldallal kapcsolatos üzemeltetési, támogatási (support) tevékenység elvégzése. McDonald’s étteremben, illetve irodai munkakörbe betöltendő állásra a Weboldalon történő jelentkezés esetében, a kiválasztási eljárás lebonyolításához adatok gyűjtése, valamint átadása a Progress Étteremhálózat Kft.-vel szerződött Hireify Kft., valamint az érintett diákszövetkezet részére, továbbá ezzel összefüggésben a jelentkezések naplózása, és naplózással kapcsolatos adatok adatbázisban történő megőrzése.
Invitech ICT Services Kft.2040 Budaörs, Edison u. 4.szerver tárhely szolgáltatás
Microsoft CorporationOne Microsoft Way. Redmond, WA 98052- 7329, Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.Microsoft 365 alkalmazásokban (benne foglaltatik különösen: Microsoft Office alkalmazások, OneDrive felhőszolgáltatás, Teams) adattárolás.

Zerris Kft.

2094 Nagykovácsi, Fejér György utca 16/A.

Rendszergazdai tevékenység, domain kezelés, IT tanácsadás és támogatás, rendszerfelügyelet

Hireify Kft.

2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40.

 Progress Étteremhálózat Kft. részére elektronikus úton beérkezett pályázatok adatainak automatizált feldolgozása

Adatfeldolgozó papír alapú jelentkezés esetén:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Iron Mountain Magyarország Kft.1093 Budapest, Czuczor u. 10. IV. és V.Iratmegőrzés, iratmegsemmisítés

Adatfeldolgozó a Google Meet online videokonferencia rendszer használata esetén:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4, ÍrországAdattárolás és videokonferencia szolgáltatás nyújtás a Google Meet rendszeren

Külön felhívjuk pályázók figyelmét, hogy az e fejezetben leírt profilalkotás tekintetében az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.6.3 Vendég elégedettség mérés („Élménymérő”)

A vendég elégedettség mérésben résztvevők adatait a Progress Étteremhálózat Kft. a Progress Promotion Kft.-vel (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) közösen kezeli.

A McDonald’s® számára kiemelten fontos, hogy vendégei a lehető legmagasabb kiszolgálásban    részesüljenek.    Ennek    érdekében szükségünk    van    vendégeink véleményére.

Egyes éttermekben bizonyos vásárlások alkalmával kiadott nyugtán egy 12 betűkből és számjegyekből álló kódot bocsátunk vendégünk rendelkezésére, melynek segítségével részt tud venni anonim   módon   a   www.mcdonalds.hu/velemenyed   címen   elérhető   elégedettség vizsgálatban.

A 12 jegyű kód tartalmazza a vásárlás helyszínét, dátumát és időpontját, a rendelési azonosítót és a kiszolgáláskor használt kassza azonosítóját.                 

A kérdőív kitöltését követően a kitöltő személy egy utalványt kap, melyet aktuális ajándékunkra tudja beváltani valamelyik éttermünkben.                 

A kérdőív kitöltése során használt kódokat, illetve a válaszokat két évig tárolja a rendszer.

A   megszokottól   eltérő, visszaélésszerű   válaszadási   módszerek   feltárására   kézi módszerrel kerülhet sor.

WWW.MCDONALDS.HU/VELEMENYED SZERVER NAPLÓZÁSA

A     www.mcdonalds.hu/velemenyed     weblap     meglátogatásakor     a     webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

A adatkezelés célja:  a  honlap  látogatása  során  a  szolgáltató  a  szolgáltatások működésének   ellenőrzése,   a   személyre   szabott   kiszolgálás   és   a   visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], tekintettel az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdésére is.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó eszközének IP címe, az eszközével, böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatai (mint pl. az internetezésre használt eszközének típusa, képernyőjének mérete, felbontása, a böngésző neve, nyelve, verziója).

Az adatkezelés időtartama: három hónap.

Adatfeldolgozó:

NévCímAdatfeldolgozói feladat
INTERNATIONAL SERVICE CHECK / Multisearch AGAeschenvorstadt 71 Svájc - 4051 BaselAz elektronikus felmérés felület üzemeltetése
Amazon Web Services Inc410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Amerikai Egyesült Államok. Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.Az adatok tögzítése, tárolása és feldolgozása

A szerverek elérhetősége:

NévCím
INFOMINDS AG/SPAVia Brennero 72 Olaszország-39042 Bressanone
Equinix’s Datacenter10 5030 Str., Druzhba-1 district Bulgária - 1592 Sofia

A Progress Étteremhálózat Kft. a naplóállományok   elemzése   során  felmerült   adatokat   más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

2.7 HÁZHOSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

2.7.1 Foodora

(Delivery Hero Hungary Kft.) együttműködés keretében

Az Adatkezelő, valamint a Delivery Hero Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Foodora) önálló adatkezelők a www.foodora.hu weboldalon (Weboldal) vagy a Foodora Applikáción (a továbbiakban a Weboldal és a Foodora Applikáció együttesen: Foodora Felületek) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások tekintetében, amelyeknek keretében McDonald’s® termékek kerülnek megrendelésre természetes vagy jogi személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) által, továbbá a Szolgáltató által a McDonald’s® termékek tekintetében végzett házhozszállítási tevékenység tekintetében.

Az Adatkezelő fentiekkel kapcsolatos adatkezelésére az alábbi feltételek irányadók: “Általános Szerződési Feltételek A FOODORA ÉS A FOODORA SZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEVŐ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE” elnevezésű általános szerződési feltételeknek a 2. sz. Melléklete, vagyis a „McDonald’s® éttermektől való rendelés esetén irányadó általános szerződési feltételek”, amelynek elérhetősége: https://www.foodora.hu/contents/aszf (a továbbiakban: ÁSZF).

A Felhasználóra vonatkozó személyes adat a Szolgáltató, valamint az Adatkezelő közötti szerződés, valamint a Felhasználók és Szolgáltató, valamint a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a következő esetekben kerül kezelésre az Adatkezelő által:

2.7.1.1. Megrendelés és kiszállítás

A megrendelés elküldését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információk (rendelési szám, dátum, időpont, a megrendelt termékek neve és ára) mellett továbbítja a Felhasználó nevét és telefonszámát is az Adatkezelő részére.

Az adattovábbítás a megrendelés azonosításához, a futárral való egyeztetéshez, a termékek kiszállításához szükséges.

Az Adatkezelő a kapott adatokat a termékek futárnak való átadását követően nem tárolja, kivéve, ha a Felhasználó a megrendelése elküldésekor névre szóló ÁFÁ-s számlát kér. ÁFÁ-s számla Felhasználó általi igénylése esetén a Foodora a Felhasználó címét is átadja az Adatkezelő részére.

ÁFÁ-s számla igény esetén az így átvett adatokat a Progress a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére is tekintettel 8 évig saját kasszarendszerében kezeli.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Pannon Support Rendszerház Kft.1119 Budapest, Petzvál József u. 50.Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
BBOX Solutions Kft.2040 Budaörs, Gyár utca 2.Az éttermek kasszarendszerének karbantartása
2.7.1.2. Panaszok kezelése

A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítja az esetleges ÁSZF 4.3 pont alá eső Panaszok kezelése céljából az Adatkezelő részére. Az adattovábbítás tényéről, azzal egy időben, vagy azt megelőzően a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót, az adattovábbítás címzettjének név, székhely, adatkezelési tájékoztató elérhetősége adatokkal történő megjelölésével.

Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó panasz (ÁSZF 4.4 pont) jut az Adatkezelő tudomására vagy a Panasz az Adatkezelő érdekkörébe (ÁSZF 4.3 pont) tartozik, de a Szolgáltatót is érintheti, úgy a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítják a Panaszok kezelése céljából és/vagy a Panasz megválaszolása céljából a Szolgáltató részére.

Az adatokat fogadó adatkezelő a panaszok és minőségi kifogások kezelésének céljából a kapott és az ügy elintézése során keletkezett adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, tekintettel a Fogytv. 17/A. § (7) bekezdésére is, 3 évig kezeli.

2.7.1.3 Ellenőrzés

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy ellenőrzési célból történő, a Szolgáltató részéről az Adatkezelő részére történő adattovábbítás a felek jogos érdeke alapján történik. Az adatkezelésről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az adatkezelési tájékoztatójában.

2.7.2 Wolt (Wolt Magyarország Kft.) együttműködés keretében

Az Adatkezelő, valamint a Wolt Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Wolt) önálló adatkezelők a www.wolt.com weboldalon (Weboldal) vagy a Wolt Applikáción (a továbbiakban a Weboldal és a Wolt Applikáció együttesen: Wolt Felületek) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások tekintetében, amelyeknek keretében McDonald’s® termékek kerülnek megrendelésre természetes vagy jogi személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) által, továbbá a Szolgáltató által a McDonald’s® termékek tekintetében végzett házhozszállítási tevékenység tekintetében .

Az Adatkezelő fentiekkel kapcsolatos adatkezelésére az alábbi feltételek irányadók: “Szolgáltatási Feltételek” elnevezésű általános szerődési feltételeknek az 1. sz. Melléklete, vagyis a „McDonald’s® éttermektől való rendelés esetén irányadó általános szerződési feltételek”, amelynek elérhetősége: Szolgáltatási Feltételek & Adatvédelmi Nyilatkozata - Wolt (a továbbiakban: ÁSZF).

A Felhasználóra vonatkozó személyes adat a Szolgáltató, valamint az Adatkezelő közötti szerződés, valamint a Felhasználók és Szolgáltató, valamint a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a következő esetekben kerül kezelésre az Adatkezelő által:

2.7.2.1. Megrendelés és kiszállítás

A megrendelés elküldését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információk (rendelési szám, dátum, időpont, a megrendelt termékek neve és ára) mellett továbbítja a Felhasználó vezetéknevének kezdőbetűjét és a keresztnevét és telefonszámát is az Adatkezelő részére. Az adattovábbítás szükséges a megrendelés azonosításához, a futárral való egyeztetéshez, a termékek kiszállításához. Az Adatkezelő a kapott adatokat a termékek futárnak való átadását követően nem tárolja.

A Szolgáltató Szolgáltatási Feltételeiben és adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint egyes személyes adatokat továbbít futár partnerei részére.

2.7.2.2. Számviteli kötelezettség teljesítése

A számlázással kapcsolatban az Adatkezelő a számviteli és az ÁFA törvényben foglalt kötelezettségei ellátásához a Szolgáltató a számlában, ill. számlával egy tekintet alá eső okiratban található adatokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. Az adatokat a megkapó fél a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére is tekintettel 8 évig saját kasszarendszerében kezeli.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Pannon Support Rendszerház Kft.1119 Budapest, Petzvál József u. 50.Az éttermek rendszergazdai feladatainak ellátása
BBOX Solutions Kft.2040 Budaörs, Gyár utca 2.Az éttermek kasszarendszerének karbantartása
2.7.2.3. Panaszok kezelése

A Felhasználó személyes adatait (teljes név és e-mail cím, valamint a panasz benyújtásával a Szolgáltató tudomására jutott, a panasz kivizsgálásával összefüggő egyéb adatokat) a Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítja az esetleges ÁSZF 4.3 pont alá eső panaszok kezelése céljából az Adatkezelő részére. Az adattovábbítás tényéről, azzal egy időben, vagy azt megelőzően a Szolgáltató e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót, az adattovábbítás címzettjének név, székhely, adatkezelési tájékoztató elérhetősége adatokkal történő megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó panasz (ÁSZF 4.4 pont) jut az Adatkezelő vagy franchise partnere tudomására vagy a panasz az Adatkezelő vagy franchise partnere érdekkörébe (ÁSZF 4.3 pont) tartozik, de a Szolgáltatót is érintheti, úgy a Felhasználónak a panasz kivizsgálásával összefüggő személyes adatait az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján továbbítja a panaszok kezelése céljából és/vagy a panasz megválaszolása céljából a Szolgáltató részére. Amennyiben a termékeknek nem minőségi hibájával kapcsolatos (különösen ideértve a rendelésből kimaradt terméket, a rendelések felcserélését, az egyes termékek hiányos összeállítását) panasz érkezik a Szolgáltatóhoz (ÁSZF 4.5 pont), úgy az Adatkezelő vagy franchise partnerei jogosultak átvenni a panasz kezelését, vagy elutasítani a panaszt, ezek hiányában a Szolgáltató jogosult a panaszt a Felhasználók felé kezelni. Az adatokat fogadó adatkezelő a panaszok és minőségi kifogások kezelésének céljából a kapott és az ügy elintézése során keletkezett adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, tekintettel a Fogytv. 17/A. § (7) bekezdésére is, 3 évig kezeli.

2.7.2.4 Ellenőrzés

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy ellenőrzési célból történő, a Szolgáltató részéről az Adatkezelő részére történő adattovábbítás a felek jogos érdeke alapján történik. Az adatkezelésről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az adatkezelési tájékoztatójában.

2.8 BUDAPEST PARK PANASZKEZELÉS

Az Adatkezelő, valamint a Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt. (1095 Budapest, Fábián Juli tér 1.) több területen is együttműködik egymással. Ennek következtében a Felekhez érkezhet olyan panasz vagy más megkeresés, amely tekintetében a másik Fél kompetens.

A másik Fél illetékességi körébe tartozó megkeresést a fogadó Fél a másik Fél részére továbbítja.

A megkeresést fogadó Fél és a másik Fél is – kompetenciájának megfelelően – kezeli a megkeresést.

A megkeresést fogadó, nem illetékes Fél az alábbi tájékoztató szerint kezeli a személyes adatokat, míg az illetékes Fél a rá vonatkozó jogszabályok alapján, a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint kezeli a személyes adatokat. A Kultúrpark Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.budapestpark.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Közös adatkezelők: Progress Promotion Kft. és Kultúrpark Zrt.

A közös adatkezelők közötti megállapodás lényege: a Progress Promotion Kft. és a Kultúrpark Zrt. közötti, a közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás lényege, hogy egyes adatkezelések tekintetében a két adatkezelő, közös céljaik által vezérelve, közösen végzi a személyes adatok kezelését. A megjelölt személyes adatkezeléseket illetően az adatkezelésre vonatkozó döntéseket közösen hozzák meg, azok végrehajtását illetően a feladatokat megosztják. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos igényeket alapvetően a Progress Promotion Kft. szolgálja ki és áll kapcsolatban az érintettel, de a feladat megoldásában adatkezelő partnere is szerepet vállalhat, illetve az érintett bármelyik adatkezelőnél érvényesítheti jogait. Az adatkezelő felek a kapcsolattartásra közösen a jelen tájékoztató 4. fejezetében közzétett elérhetőségeket jelölik ki.

Az adatkezelés célja: a panasz, illetve egyéb megkeresések megfelelő kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pontja]; az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, név, e-mail cím, továbbá a megkeresés, illetve panasz.

Az adatkezelés időtartama: három hónap.

Név

Cím

Adatfeldolgozói feladat

Microsoft Corporation

One Microsoft Way. Redmond, WA 98052-7329,

Amerikai Egyesült Államok.
Az adattovábbítás megfelelősége a GDPR 46. cikk (2) bek. c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötésekkel biztosított.

e-mail alkalmazásban adattárolás

2.9. Visszaélés-bejelentési rendszer (whistleblowing)

A Progress Étteremhálózat Kft. a Panasztv. szerinti visszaélés-bejelentési rendszer működtet. A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztat a társaság Üzletviteli Szabályzatának 43. oldalán található meg a következő címen:

https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/hu/nfl/pdf/uzletviteli-szabalyzat.pdf

2.10. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Progress Étteremhálózat Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Progress Étteremhálózat Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Progress Étteremhálózat Kft.  a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Progress Étteremhálózat Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Progress Étteremhálózat Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Progress Étteremhálózat Kft.  a technika mindenkor fejlettségére tekintettel  olyan  műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Progress Étteremhálózat Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Progress Étteremhálózat Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan   hálózati   fenyegetésekkel   szemben,   amelyek   tisztességtelen   tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A   rendszereket   megfigyeli   annak   érdekében, hogy   minden   biztonsági   eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés   ezen   kívül   lehetővé   teszi   az   alkalmazott   óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Progress Étteremhálózat Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Progress Étteremhálózat Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A fenti követelmények érvényesülését az Adatkezelő Információbiztonsági Szabályzata garantálja.

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Progress Étteremhálózat Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

Cégjegyzékszám: 01-09-078924

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10624500-2-44

Telefonszám: 06.1.455.2400

E-mail: info@hu.mcd.com

Kivéve: a 2.2.1 fejezetben a mekihirlevel@hu.mcd.com, valamint a 2.5.1 fejezetben a mcdonaldsapp@hu.mcd.com

A 2.2.1; 2.2.2; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.5.1; 2.6.3.fejezetekben   található adatkezelések tekintetében közös adatkezelés:

 

Név: Progress Promotion Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

Cégjegyzékszám: 01-09-705195

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12824256-2-43

E-mail: info@hu.mcd.com

Kivéve: a 2.2.1 fejezetben a mekihirlevel@hu.mcd.com, valamint a 2.5.1 fejezetben a mcdonaldsapp@hu.mcd.com

 

   

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő neve: PPOS Audit Kft.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatot ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

Címe: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

5. ÉRINTETTI JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A 2.2.1.; 2.2.2, 2.4.1.;  2.4.2.,  2.4.3.;  2.4.4.;  2.4.6; 2.4.7.; 2.5.1.;  2.6.3.  fejezetekben található adatkezelések tekintetében a Progress Promotion Kft. is adatkezelőnek minősül.

5.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Progress Étteremhálózat Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Progress Étteremhálózat Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat

fel. Az érintett kérelmére az információkat a Progress Étteremhálózat Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

5.3 Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Progress Étteremhálózat Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Progress Étteremhálózat Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 •  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Progress Étteremhálózat Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Progress Étteremhálózat Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.6 Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Progress Étteremhálózat Kft. nem kezeli.

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

5.9 Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.10 Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Progress Étteremhálózat Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.11 Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

5.12 Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél

Amennyiben a Progress Étteremhálózat Kft. vagy a Progress Promotion Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Az adatvédelmi tisztviselő neve: PPOS Audit Kft.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatot ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

Címe: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

5.13 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

5.14 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Most elhagyod a McDonalds.com oldalát.

Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Kérjük, válassz egy partnert a folytatáshoz.
Szállítás a partnertől
Átirányítunk egy olyan webhelyre, amelyet nem a McDonalds üzemeltet és így nem felelős az ott található tartalomért és adatvédelmi beállításokért.